Diplomska, magistrska in doktorska dela

Društvo spodbuja tudi raziskovalno dejavnost na področju delovanja ZN. V ta namen vsako leto na dan ZN podelimo nagrade diplomskim in podiplomskim študentom za deset najboljših diplomskih del, doktorskih ali magistrskih disertacij s področja ZN.

Tukaj lahko najdete seznam nagrajenih prispevkov.

Leto 2013

Bohinc, Erazem: International space law: legal aspects of exploiting outer space (diplomska naloga, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Jernej Letnar Černič)

Debernardi, Denise: Mednarodnopravna analiza posredovanja v Libiji v letu 2011 s posebnim ozirom na odgovornost zaščititi (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Gak, Natali: Načelo uti possidetis (magistrska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Ivančič, Jakob: Omejitev sodne imunitete držav pred nacionalnimi sodišči v primeru kršitev peremptornih norm mednarodnega prava (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Lavrič, Natja: Primeri pred Posebnim sodiščem za Sierro Leone (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Petrović, Tamara: Srbija pred Meddržavnim sodiščem v Haagu kot primer pravnega paradoksa (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Prošek, Urška: Mednarodnopravni položaj in varstvo žensk v oboroženih spopadih (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Simončič, Katja: Mednarodno razvojno sodelovanje v luči pomanjkljive stopnje razvoja držav prejemnic pomoči (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Slak, Leon: Načelo teritorialnosti v nasledstvu finančnih obveznosti držav (doktorska disertacija, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: red. prof. dr. Ernest Petrič, somentor: izr. prof. dr. Miha Pogačnik)

Tršar, Iza: Medorganizacijska diplomacija OVSE in Sveta Evrope: primer boja proti trgovini z ljudmi (magistrska naloga, FDV UL, mentor: prof. dr. Zlatko Šabič)

Leto 2014

Dolinšek, Klementina: United Nations Human Rights Council – History, Present, Future (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, mentor: prof. dr. Matjaž Tratnik)

Ilić, Katarina: Reforma Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin);

Kopač, Barbara: Legitimnost in legalnost delovanja mednarodnih organizacij v humanitarnih intervencijah (magistrsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, mentor: doc. dr. Milan Brglez)

Korošec, Tina: Uporaba brezpilotnih letal z vidika mednarodnega prava (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Lah, Suzana: Status človekovih pravic v ustavnih ureditvah arabskih držav (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič)

Nučič, Živa: Sodna imuniteta držav z vidika sodnega varstva (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk)

Prašnikar, Bernardka: Koncept odgovornosti zaščititi in njegova uporaba na primeru Libije (magistrsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, mentor: red. prof. dr. Anton Grizold)

Senković, Svit: Mednarodnopravna zaščita kulturnih dobrin v času oboroženih spopadov (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Singer, Anže: Evropska vesoljska agencija kot medvladna organizacija in njen vpliv v mednarodnem in slovenskem okolju (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Veber, Maruša: Vloga regionalnih mednarodnih organizacij pri zagotavljanju miru in varnosti v Afriki (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Leto 2012

Abram, Edi: Vloga Mednarodnega odbora Rdečega križa pri zagotavljanju zaščite in pomoči žrtvam izraelsko-palestinskega spora (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Amarin, Laila: Gradnja judovskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju z vidika mednarodnega prava (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Cerar, Janez: Transdisciplinary sustainable development/Transdisciplinarni trajnostni razvoj (magistrsko delo, EF UL, mentor: prof. dr. Bogomir Kovač)

Fortuna, Karmen: Univerzalna jurisdikcija in mednarodno pravo (diplomsko delo, PF UL, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk)

Jesenko, Luka: Sistem potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Orlač, Sonja: U-topos tujčeve razlike (diplomsko delo, FF UL, mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat)

Pregelj, Katja: Vprašanje morebitnih kršitev mednarodnega prava v imenu vojne proti terorizmu (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Ernest Petrič)

Radošević, Sonja: Uporaba oborožene sile v boju zoper terorizem na primeru uboja Osame bin Ladna s strani Združenih držav Amerike (diplomsko delo, PF UL, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk)

Smrekar, Robert: Razmerje prava OZN in prava EU skozi prizmo varovanja človekovih pravic (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj)

Soršak, Anja: UNESCO-va konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine na primeru metliškega obredja (magistrsko delo, FDV UL, mentor: red. prof. dr. Bogomil Ferfila)

Leto 2011

Kastelec, Ana: Svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu o enostranski razglasitvi neodvisnosti Kosova (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Lotrič, Jutra: Vloga in pomen depozitarja mednarodnih pogodb (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Mavrič, Jernej: Kadi – evropski »Solange« v odnosu do mednarodnega prava? (diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj)

Moggi, Mark Jo: Razmerja med organi OZN v odločitvah Meddržavnega sodišča (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Palamar, Sandra: Kodifikacija diplomatske zaščite (diplomsko delo, FDV UL, mentor: doc. dr. Milan Brglez)

Petek, Matic: Mednarodnopravna analiza poročila misije Združenih narodov za ugotavljanje dejstev v konfliktu v Gazi (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Pišorn, Veronika: Odgovornost mednarodnih organizacij in/ali držav za ravnanja njihovega osebja v mirovnih operacijah (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Primec, Jan: Diplomatska zaščita pravnih oseb (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Rijavec, Tina: Mednarodna organizacija dela in njena prizadevanja za uveljavljanje delavskih pravic na primeru Mjanmar (diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Miha Pogačnik)

Zgaga, Sabina: Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu (doktorsko delo, PF UL, mentor: prof. dr. Damjan Korošec)

Posebna nagrada za prispevek diplomskega dela k delovanju društva
Rus, Samo: Zgodovina Društva za Združene narode za Slovenijo (diplomsko delo, FF UL, mentor: prof. dr. Božo Repe)

Leto 2010

Bavdek, Maja: Odnos med mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Cvetek, Jernej: Zasebna vojaška in varnostna podjetja z vidika mednarodnega prava. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Malijanska, Rada: Makedonsko–grški spor in mednarodno pravo. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Pisanec, Maksimiljana: Učinki oboroženih spopadov na mednarodne pogodbe. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Srebot, Mojca: Pristojnosti Varnostnega sveta na podlagi VII. Poglavja Ustanovne listine Združenih narodov – primer Koreje, Iraka, Kosova in Afganistana. Pravna fakulteta Maribor, mentor: dr. Silvo Devetak. Diplomsko delo.

Suhadolnik, Nastasja: Ekstrateritorialna uporaba pogodb o človekovih pravicah. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Škrbec, Katarina: Obveznost sojenja ali izročitve (aut dedere aut judicare). Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Tišler, Vesna: Humanitarna okupacija – nov pojem v mednarodnem pravu? Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Valena, Jan: Položaj Evropske unije v Organizaciji združenih narodov. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Mirjam Škrk. Diplomsko delo.

Zupan, Nina: Sodna presoja resolucij Varnostnega sveta OZN v Evropski uniji. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Leto 2009

Bandalo, Nina: Primerjava značilnosti mirnega reševanja mednarodnih sporov pred meddržavnim sodiščem v haagu in pred arbitražo. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: zasl. prof. dr. Borut Bohte. Diplomsko delo.

Czerny, Albert: Ukrepi proti globalnemu segrevanju in njihov vpliv na poslovanje slovenskih podjetij. Ekonomska fakulteta Ljubljana, mentor: doc. dr. Simon Čadež. Diplomsko delo.

Černivec, Vanja: Vloga Organizacije združenih narodov pri reševanju kosovskega vprašanja. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Petra Roter. Diplomsko delo.

Ficko Dolžan, Katja: Nekateri vidiki neveljavnosti in prenehanja mednarodnih pogodb. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk. Magistrsko delo.

Horvat, Danijela: Ureditev in praksa pogojevanja pogodbenih odnosov in članstva v EU z izpolnjevanjem človekovih pravic in pravic manjšin. Pravna fakulteta Ljubljana, menorica: as. dr. Vasilka Sancin

Leskovič Vendramin, Tjaša: The Right to Return of Refugees in International Law - The Case Study of Bosnia and Herzegovina. International University Institute For European Studies Trieste, mentorica: prof. dr. Kristina Touzenis. Magistrsko delo.

Mrdaković, Nenad: Doktrina odgovornosti zaščititi in njeno uveljavljanje v mednarodnem pravu. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Pavšek, Anže: Pravilo sredinske črte in izjema zgodovinskega naslova pri razmejitvi teritorialnega morja ter vpliv mednarodne judikature na njuno oblikovanje. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk. Diplomsko delo.

Rosulnik, Maruša: Vpliv tranzicijske pravičnosti na spravo: primer Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar. Diplomsko delo.

Sheppard, Daniel: Sodna praksa Meddržavnega sodišča pri pomorskih razmejitvah. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar. Diplomsko delo.

Zagoričnik, Petra: Pregon piratov po mednarodnem pravu. Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Miha Pogačnik. Diplomsko delo.

Zaplotnik, Janja: Reševanje sporov po bilateralnih investicijskih sporazumih s posebnim ozirom na pravo človekovih pravic. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Leto 2008

Arnol, Ajda: Internacionalizirana kazenska sodišča v primerjavi z mednarodnimi kazenskimi sodišči. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk. Diplomsko delo.

Bijedić, Alma: Politika humanitarne intervencije po 11. septembru 2001. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: doc. dr. Milan Brglez. Diplomsko delo.

Brezovnik, Martina: Institucionalna graditev Sveta Združenih narodov za človekove pravice in posebni postopki. Pravna fakulteta Maribor, mentor: prof. dr. Silvo Devetak. Diplomsko delo.

Bulog, Dina: Legalnost grožnje ali uporabe jedrskega orožja (Svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu, 8. 7. 1996). Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Dedić, Jasminka: Konstrukcija kolektivnih identitet in genocid v nekdanji Jugoslaviji in Ruandi: primerjalna analiza. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: prof. dr. Vlasta Jalušič. Doktorska disertacija.

Florjančič, Urška: Razmerje med temeljnima načeloma mednarodnega prava o integriteti držav in načelom o pravici naroda do samoodločbe ter primer Kosova. Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, mentor: prof. dr. Ernest Petrič. Diplomsko delo.

Gak, Natali: Uveljavljanje pravice narodov do zunanje samoodločbe z vidika mednarodnega prava oboroženih spopadov in prava človekovih pravic. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Neudauer, Mojca: Iran - ZDA tribunal za medsebojne zahtevke: vprašanje razlastitve v mednarodnem pravu. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Starc, Borut: Mednarodnopravno varstvo prvobitnega prebivalstva. Pravna fakulteta Maribor, mentor: prof. dr. Silvo Devetak. Diplomsko delo.

Zrimšek, Vanja: Zaščita pravic otrok v oboroženih spopadih. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Leto 2007

Ban, Nina: Svet OZN za človekove pravice, proces ustanavljanja in primerjava s Komisijo za človekove pravice. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Čavka, Metka: Izobraževanje za razvoj v zahodni Afriki. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Džubur, Diana: Preventivna diplomacija in suverenost držav. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Glumpak, Tea: Novejše tendence v razvoju medameriških diplomatskih odnosov s posebnim ozirom na institucijo diplomatskega azila. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Grabrovec, Simon: Odgovornost pripadnikov mirovnih operacij Združenih narodov za kazniva dejanja. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Makovec, Tanja: Kratenje človekovih pravic kot ogrožanje mednarodnega miru in varnosti: Akcije varnostnega sveta OZN. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Omerzu, Urša in Nuša Urbančič: Upravljanje z mednarodnimi vodnimi viri. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Petra Roter. Diplomsko delo.

Soršak, Anja: Milenijski razvojni cilji Združenih narodov in njihovo uresničevanje. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Vogrin, Andreja: Koncept človekove varnosti v mednarodnih odnosih. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar. Diplomsko delo.

Žokalj, Janez: Mednarodno običajno humanitarno pravo v notranjih oboroženih spopadih. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Leto 2006

Čeh, Ana: Mednarodnopravna analiza svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča v Haagu o pravnih posledicah gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julija 2004. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Borut Bohte. Diplomsko delo.

Feštanj, Mojca: Vloga univerzalne jurisdikcije v nastajajočem sistemu kaznovanja posameznikov za hude zločine po mednarodnem pravu. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko  Bučar. Diplomsko delo.

Gracar, Maja: Razvojna pomoč evropske unije kot element njene razvojne politike. Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Hohler, Beti: Mednarodnopravna subjektiviteta mednarodnih organizacij. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Hren, Barbara: Kategorije oseb, ki so upravičene do statusa vojnega ujetnika - analiza na primeru Guantanamo. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko  Bučar. Diplomsko delo.

Kovač, Matija: Vpliv sekretariata OZN na reformo v organizaciji po letu 1992. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: asist. dr. Milan Brglez. Diplomsko delo.

Melanšek, Andraž: Uporaba standardov opazovanja volitev po svetu: zaton svobodnih in poštenih volitev. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Petra Roter. Diplomsko delo.

Rotner, Manca: Razvojna vloga žensk v državah v razvoju - primer Kenije. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Urbančič, Mojca: Primerjalnopravni vidiki varstva avtorske pravice in sorodnih pravic v Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji ter bosni in hercegovini. Ekonomska fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Krešimir Puharič. Magistrsko delo.

Zevnik, Andreja: Poststrukturalistična kritika univerzalizma človekovih pravic in etike subjekta v normativnem razumevanju humanitarne intervencije. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: asist. dr. Milan Brglez. Diplomsko delo.

Zgaga, Matevž: Upniki v insolvenčnih postopkih z mednarodnim elementom. Ekonomska fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Krešimir Puharič. Magistrsko delo.