V. poglavje - Varnostni svet

Sestava

23. člen

 1. Varnostni svet je sestavljen iz petnajstih članov združenih narodov. Republika Kitajska, Francija, Zveza sovjetskih socialističnih republik, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Združene države Amerike so stalni člani Varnostnega sveta. Generalna skupščina izvoli deset drugih članov Združenih narodov za nestalne člane Varnostnega sveta, pri čemer naj posebno upošteva predvsem prispevek članov Združenih narodov k ohranitvi mednarodnega miru in varnosti ter k drugim ciljem Organizacije, kakor tudi pravično geografsko porazdelitev.
 2. Nestalni člani varnostnega sveta se izvolijo za dobo dveh let. Pri prvih volitvah nestalnih članov, opravljenih potem, ko je število Varnostnega sveta bilo povečano od enajst na petnajst, se dva od štirih dodatnih članov izvolita za dobo enega leta. Član, ki mu je doba potekla, ne sme biti takoj znova izvoljen.
 3. Vsak član Varnostnega sveta ima po enega predstavnika.

Naloge in pravice

24. člen

 1. Da bi se zagotovila takojšnja in učinkovita akcija Organizacije združenih narodov, nalagajo njeni člani Varnostnemu svetu prvenstveno odgovornost za ohranitev mednarodnega miru in varnosti in so soglasni s tem, da Varnostni svet pri opravljanju svojih dolžnosti na temelju te odgovornosti dela v njihovem imenu.
 2. Pri opravljanju teh dolžnosti dela Varnostni svet v skladu s cilji in načeli Združenih narodov. Posebne pravice, ki so Varnostnemu svetu podeljene za opravljanje teh dolžnosti, so navedene v VI., VII., VIII. in XII. poglavju.
 3. Varnostni svet pošilja Generalni skupščini v pretres letna poročila in, če je potrebno, posebna poročila.

25. člen

Člani Združenih narodov soglašajo v tem, da sprejemajo in izvršijo odločbe Varnostnega sveta v skladu s to Ustanovno listino.

26. člen

Da bi se ustvaritev in ohranitev mednarodnega miru in varnosti pospeševali tako, da bi se človeške sile in ekonomski viri sveta čim manj razsipavali za oboroževanje, je Varnostni svet odgovoren, da s pomočjo Odbora vojaškega štaba, omenjenega v 47. členu, izdela načrte, ki jih je treba predložiti članom Združenih narodov z namenom, da se ustvari sistem za reguliranje oboroževanja.

Glasovanje

27. člen

 1. Vsak član Varnostnega sveta ima po en glas.
 2. Sklepi Varnostnega sveta o vprašanjih postopka se štejejo za sprejete, kadar glasuje zanje devet članov.
 3. Sklepi Varnostnega sveta o vseh drugih vprašanjih se štejejo za sprejete, kadar glasuje zanje devet članov, med katerimi pa morajo biti glasovi stalnih članov, vendar s pridržkom, da se stranka v sporu mora vzdržati glasovanja pri sprejemanju odločb po VI. poglavju in 3. odstavku 52. člena.

Postopek

28. člen

 1. Varnostni svet se organizira tako, da bo mogel poslovati nepretrgoma. V ta namen je vsak član Varnostnega sveta dolžan ves čas imeti svojega predstavnika na sedežu Organizacije.
 2. Varnostni svet ima občasne sestanke, na katerih sme vsakega izmed njegovih članov, če to želi, zastopati član vlade ali kak drug posebej za to določen predstavnik.
 3. Varnostni svet ima lahko sestanke tudi v takih krajih izven sedeža Organizacije, ki bi po njegovi presoji najbolj olajšali njegovo delo.

29. člen

Varnostni svet sme ustanoviti pomožne organe, ki se mu zdijo potrebni za opravljanje njegovih nalog.

30. člen

Varnostni svet si določa lastni poslovnik in v njem tudi način, kako si izvoli predsednika.

31. člen

Vsak član Združenih narodov, ki ni član Varnostnega sveta, se sme brez pravice glasovanja udeležiti razpravljanja o vsakem vprašanju, predloženem Varnostnemu svetu, kadarkoli slednji meni, da so interesi tega člana posebno prizadeti.

32. člen

Če je katerakoli članica Združenih narodov, ki ni članica Varnostnega sveta, ali pa katerakoli država, ki ni članice Združenih narodov, stranka v sporu, ki ga obravnava Varnostni svet, se povabi, da se brez pravice glasovanja udeleži razpravljanja, ki se nanaša na ta spor. Varnostni svet naj določi take pogoje, ki se mu zdijo pravični za udeležbo države, ki ni članica Združenih narodov.