IX. poglavje - Mednarodno ekonomsko in socialno sodelovanje

55. člen

Da bi se ustvarili pogoji za stalnost in blaginjo, ki sta potrebni za mirne in prijateljske odnose med narodi, sloneče na spoštovanju načela enakopravnosti ljudstev in njihove samoodločbe, naj se Združeni narodi zavzamejo za:

a) zvišanje življenjske ravni, polno zaposlitev ter pogoje za ekonomski in socialni napredek in razvoj,

b) urejanje mednarodnih ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in sorodnih problemov ter mednarodno sodelovanje na kulturnem in prosvetnem področju, in

c) splošno in dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero.

56. člen

Vsi člani Organizacije se zavežejo, delati skupaj in posamezno v sodelovanju z Organizacijo, da se dosežejo cilji, navedeni v 55. členu.

57. člen

  1. Razne specializirane ustanove, ki so bile ustvarjene z medvladnimi dogovori in ki imajo široke mednarodne naloge na ekonomskem, socialnem, kulturnem, prosvetnem, zdravstvenem in sorodnem področju, kakor je določeno v njihovih temeljnih listinah, se povežejo z Združenimi narodi v skladu z določbami 63. člena.
  2. Takšne ustanove, ki se na ta način povežejo z Združenimi narodi, se v nadaljnjem besedilu označujejo kot specializirane ustanove.

58. člen

Organizacija daje priporočila z namenom, da se usklajata politika in dejavnost specializiranih ustanov.

59. člen

Kadar je primerno, daje Organizacija pobudo za pogajanja med zainteresiranimi državami, da se ustvarijo kakršnekoli nove specializirane ustanove, potrebne za dosego ciljev, navedenih v 55. členu.

60. člen

Odgovornost za izpolnjevanje nalog Organizacije, navedenih v tem poglavju, nosita Generalna skupščina in pod njenim vodstvom Ekonomski in socialni svet, ki ima v ta namen pooblastila, ki so določena v X. poglavju.