X. poglavje - Ekonomski in socialni svet

Sestava

61. člen

 1. Ekonomski in socialni svet je sestavljen iz štiriinpetdesetih članov Združenih narodov, ki jih izvoli Generalna skupščina.
 2. S pridržkom določb 3. odstavka se vsako leto izvoli osemnajst članov Ekonomskega in socialnega sveta za dobo treh let. Član, ki mu je doba potekla, sme biti takoj znova izvoljen.
 3. Pri prvih volitvah, opravljenih potem, ko je število članov Ekonomskega in socialnega sveta bilo povečano od sedemindvajset na štiriinpetdeset, se poleg tistih članov, ki se izvolijo namesto devetih članov, katerih poslovna doba poteče ob koncu tistega leta, izvoli sedemindvajset dodatnih članov. Poslovna doba devetim od teh sedemindvajsetih dodatnih članov poteče ob koncu enega leta in devetim ob koncu dveh let, kakor to določi Generalna skupščina.
 4. Vsak član Ekonomskega in socialnega sveta ima po enega predstavnika.

Naloge in pravice

62. člen

 1. Ekonomski in socialni svet sme mednarodne ekonomske, socialne, kulturne, prosvetne, zdravstvene in sorodne zadeve preučevati ali dajati pobude za njihovo preučevanje in sestavljati o njih poročila ter sme glede vseh takih zadev dajati priporočila Generalni skupščini, članom Združenih narodov in zainteresiranim specializiranim ustanovam.
 2. Svet sme dajati priporočila z namenom, da se zagotovi dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi.
 3. Svet sme o zadevah, spadajočih v njegovo pristojnost, pripravljati načrte konvencij, da jih predloži Generalni skupščini.
 4. Svet sme v skladu s pravili, ki jih predpišejo Združeni narodi, sklicevati mednarodne konference o zadevah, spadajočih v njegovo pristojnost.

63. člen

 1. Ekonomski in socialni svet sme s katerokoli izmed ustanov, omenjenih v 57. členu, sklepati dogovore, s katerimi se določijo pogoji, po katerih bo ta ustanova povezana z Združenimi narodi. Taki dogovori se predložijo v potrditev Generalni skupščini.
 2. Svet sme usklajati dejavnost specializiranih ustanov s tem, da jih konzultira in jim daje priporočila, kakor tudi s tem, da daje priporočila Generalni skupščini in članom Združenih narodov.

64. člen

 1. Ekonomski in socialni svet sme ukreniti vse, kar je primerno, da dobi redna poročila od specializiranih ustanov. Sme se dogovoriti s člani Združenih narodov in s specializiranimi ustanovami, da bi dobil poročila o ukrepih, ki so jih izvedli v izpolnitev tako njegovih lastnih priporočil kakor tudi priporočil, ki jih je o zadevah, spadajočih v njegovo pristojnost, dala Generalna skupščina.
 2. Svet sme Generalni skupščini sporočiti svoje pripombe k tem priporočilom.

65. člen

Ekonomski in socialni svet sme dajati obvestila Varnostnemu svetu in mu mora pomagati, kadar ta to zahteva.

66. člen

 1. Ekonomski in socialni svet opravlja vse tiste funkcije, ki spadajo v njegovo pristojnost v zvezi z izvršitvijo priporočil Generalne skupščine.
 2. Svet sme z odobritvijo Generalne skupščine opravljati usluge po zaprosilu članov Združenih narodov in po zaprosilu specializiranih ustanov.
 3. Svet opravlja druge funkcije, ki so določene kjerkoli v tej Ustanovni listini ali ki mu jih lahko dodeli Generalna skupščina.

Glasovanje

67. člen

Vsak član Ekonomskega in socialnega sveta ima po en glas.
Odločbe Ekonomskega in socialnega sveta se sprejemajo z večino tistih članov, ki so navzoči in ki glasujejo.

Postopek

68. člen

Ekonomski in socialni svet postavlja komisije na ekonomskem in socialnem področju in za pospeševanje človekovih pravic, kakor tudi druge take komisije, ki bi bile potrebne za opravljanje njegovih funkcij.

69. člen

Ekonomski in socialni svet povabi vsakega člana Združenih narodov, da se brez pravice glasovanja udeležuje njegovih razpravljanj o vsaki zadevi, ki se posebno tiče tega člana.

70. člen

Ekonomski in socialni svet sme ukreniti, kar je potrebno, da bi se predstavniki specializiranih ustanov brez pravice glasovanja udeleževali njegovih razpravljanj, kakor tudi razpravljanj komisij, ki jih je ustanovil, in da bi se njegovi lastni predstavniki udeleževali razpravljanj specializiranih ustanov.

71. člen

Ekonomski in socialni svet sme ukreniti vse, kar je primerno za posvetovanje z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z zadevami, spadajočimi v njegovo pristojnost. Takšni ukrepi se lahko uporabljajo glede meddržavnih organizacij in, kadar bi bilo primerno in po posvetu s prizadetim članom Združenih narodov, tudi glede organizacij v posameznih državah.

72. člen

 1. Ekonomski in socialni svet si določa lastni poslovnik in v njem tudi način, kako si izvoli predsednika.
 2. Ekonomski in socialni svet se sestaja po potrebi v skladu s svojim poslovnikom, v katerem mora biti tudi določba o sklicanju sej po zahtevi večine njegovih članov.