XII. poglavje - Mednarodni skrbniški sistem

75. člen

Združeni narodi ustanavljajo pod svojim vodstvom mednarodni skrbniški sistem za upravo in nadzorstvo nad tistimi ozemlji, ki se morejo postaviti pod ta sistem s kasnejšimi posebnimi dogovori. Ta ozemlja se v nadaljnjem besedilu te Ustanovne listine označujejo kot skrbniška ozemlja.

76. člen

Temeljne naloge skrbniškega sistema so v skladu s cilji Združenih narodov, navedenimi v 1. členu te Ustanovne listine, tele:

a) utrjevati mednarodni mir in varnost,

b) pospeševati politični, ekonomski, socialni in prosvetni napredek prebivalcev skrbniških ozemelj ter njihov progresivni razvoj k samoupravi ali neodvisnosti, kakor bi to pač najbolje ustrezalo posebnim razmeram vsakega ozemlja in njegovih ljudstev ter svobodno izraženim željam teh ljudstev in kakor bi bilo določeno v vsakem posameznem skrbniškem dogovoru,

c) spodbujati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero, in gojiti zavest medsebojne odvisnosti ljudstev vsega svetá, in

d) zagotoviti v socialnih, ekonomskih in trgovinskih zadevah enako ravnanje z vsemi člani Združenih narodov in njihovimi državljani in tudi enako ravnanje s temi državljani v pravosodju, vendar tako, da to ne bi bilo v škodo uresničevanja zgoraj navedenih nalog in da bi se upoštevale določbe 80. člena.

77. člen

 1. Skrbniški sistem se uporablja za tista ozemlja spodaj naštetih vrst, ki se lahko postavijo pod ta sistem s skrbniškimi dogovori:

  a) ozemlja, ki so zdaj pod mandatom,

  b) ozemlja, ki bi se odvzela sovražnim državam kot posledica druge svetovne vojne, in

  c) ozemlja, ki jih države, odgovorne za njih upravo, postavijo pod ta sistem prostovoljno.

 2. Katera ozemlja zgoraj naštetih vrst bodo postavljena pod skrbniški sistem in pod kakšnimi pogoji, bo določeno s kasnejšim dogovorom.

78. člen

Skrbniški sistem se ne uporablja za dežele, ki so postale članice Združenih narodov, katerih medsebojni odnosi morajo temeljiti na spoštovanju načela suverene enakosti.

79. člen

Pogoji skrbništva za vsako ozemlje, ki ga je treba postaviti pod skrbniški sistem, kakor tudi vse spremembe ali dopolnitve se določajo z dogovorom med neposredno prizadetimi državami, h katerim spada tudi država mandatarka, kadar gre za ozemlja, ki so pod mandatom kakega člana Združenih narodov, in se potrjujejo po določbah 83. in 85. člena.

80. člen

 1. Če izvzamemo vse, o čemer bi se mogli sporazumevati v posameznih skrbniških dogovorih, ki bi jih sklenili v skladu s 77., 79. in 81. členom in s katerimi bi postavili vsako posamezno ozemlje pod skrbniški sistem, in vse dotlej, dokler takih dogovorov ne bi sklenili, se nič v tem poglavju ne sme razlagati tako, da neposredno ali posredno kakorkoli spreminja kakršnekoli pravice katerihkoli držav ali katerihkoli ljudstev ali pa določbe veljavnih meddržavnih sporazumov, pri katerih bi posamezne članice Združenih narodov bile pogodbene stranke.
 2. Prvi odstavek tega člena se ne sme razlagati tako, da daje razloge za zavlačevanje ali odlaganje pogajanj in sklenitve dogovorov, s katerimi bi se ozemlja pod mandatom in druga ozemlja postavila pod skrbniški sistem, kakor je določeno v 77. členu.

81. člen

Skrbniški dogovor naj v vsakem primeru vsebuje pogoje, pod katerimi se bo skrbniško ozemlje upravljalo, in določa oblast, ki bo upravljala skrbniško ozemlje. Takšna oblast, ki se v nadaljnjem besedilu te Ustanovne listine imenuje upravljajoča oblast, je lahko ena sama država ali več držav ali pa sama Organizacija združenih narodov.

82. člen

V vsakem skrbniškem dogovoru se sme določiti eno ali več strateških območij, ki lahko obsegajo del skrbniškega ozemlja ali pa celotno skrbniško ozemlje, za katero se dogovor uporablja, ne da bi bilo to v škodo kakršnemukoli posebnemu dogovoru ali posebnim dogovorom, sklenjenim po 43. členu.

83. člen

 1. Vse naloge, ki jih imajo Združeni narodi glede strateških območij, opravlja Varnostni svet, vštevši potrditev pogojev skrbniških dogovorov, kakor tudi njihovih sprememb ali dopolnitev.
 2. Temeljne naloge, navedene v 76. členu, veljajo tudi za ljudstvo strateškega območja.
 3. Držeč se določb skrbniških dogovorov in ne da bi bilo to v škodo varnostnim razlogom, se bo Varnostni svet opiral na pomoč Skrbniškega sveta pri opravljanju tistih nalog Združenih narodov po skrbniškem sistemu, ki se nanašajo na politične, ekonomske, socialne in prosvetne zadeve v strateških območjih.

84. člen

Upravljajoča oblast je dolžna zagotoviti, da skrbniško ozemlje prispeva svoj delež k ohranitvi mednarodnega miru in varnosti. V ta namen sme upravljajoča oblast uporabljati prostovoljske oddelke, olajšave in pomoč skrbniškega ozemlja, da izpolni obveznosti, ki jih je v tem pogledu prevzela nasproti Varnostnemu svetu, kakor tudi, da zagotovi krajevno obrambo in ohranitev zakonitosti in reda na skrbniškem ozemlju.

85. člen

 1. Generalna skupščina opravlja naloge Združenih narodov, ki se nanašajo na skrbniške dogovore za vsa območja, ki niso označena kot strateška območja, vštevši potrditev pogojev skrbniških dogovorov, kakor tudi njihovih sprememb ali dopolnitev.
 2. Skrbniški svet, ki deluje pod vodstvom Generalne skupščine, pomaga Generalni skupščini pri opravljanju teh funkcij.