XIII. poglavje - Skrbniški svet

Sestava

86. člen

  1. Skrbniški svet je sestavljen iz tehle članov Združenih narodov:

    a) iz tistih članov, ki upravljajo skrbniška ozemlja,

    b) iz takih izmed članov, imenoma navedenih v 23. členu, ki ne upravljajo skrbniških ozemelj, in

    c) iz toliko drugih članov, ki jih izvoli Generalna skupščina za dobo treh let, kolikor je treba, da bi skupno število članov Skrbniškega sveta bilo enako porazdeljeno med tiste člane Združenih narodov, ki upravljajo skrbniška ozemlja, in tiste, ki jih ne upravljajo.

  2. Vsak član Skrbniškega sveta določi posebno usposobljeno osebo, da ga predstavlja v njem.

Naloge in pravice

87. člen

Generalna skupščina in pod njenim vodstvom Skrbniški svet smeta pri opravljanju svojih nalog:

a) preučevati poročila, ki jih predloži upravljajoča oblast,

b) sprejemati peticije in jih pretresati v posvetovanju z upravljajočo oblastjo,

c) skrbeti, da se opravljajo občasni obiski v skrbniških ozemljih v času, dogovorjenem z upravljajočo oblastjo, in

d) opravljati te in druge dejavnosti v skladu s pogoji skrbniških dogovorov.

88. člen

Skrbniški svet sestavlja vprašalnike o političnem, ekonomskem, socialnem in prosvetnem napredku prebivalcev vsakega skrbniškega ozemlja; upravljajoča oblast pa na podlagi takih vprašalnikov pošilja letna poročila Generalni skupščini za vsako skrbniško ozemlje, za katero je pristojna Generalna skupščina.

Glasovanje

89. člen

Vsak član Skrbniškega sveta ima po en glas.
Sklepi Skrbniškega sveta se sprejemajo z večino tistih članov, ki so navzoči in ki glasujejo.

Postopek

90. člen

  1. Skrbniški svet si določa lastni poslovnik in v njem tudi način, kako si izvoli predsednika.
  2. Skrbniški svet se sestaja po potrebi v skladu s svojim poslovnikom, v katerem mora biti tudi določba o sklicevanju sej po zahtevi večine njegovih članov.

91. člen

Skrbniški svet bo uporabil, kadar je to smotrno, pomoč Ekonomskega in socialnega sveta ter ustreznih specializiranih ustanov glede zadev, ki spadajo v njihovo pristojnost.