Sodelovanje z drugimi organizacijami

Društvo za ZN za Slovenijo sodeluje s/z:

Vsekakor smo odprti za nadaljnja partnerstva. Če menite, da obstaja področje, na katerem bi lahko sodelovali, nam preprosto pišite.


Projekt "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo"

Kampanja "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo" (potekala je že v okviru milenijske kampanje), se bo v okviru projekta osredotočala predvsem na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Društvo za Združene narode za Slovenijo vidi pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih letih tudi v učinkoviti komunikaciji s ključnimi akterji in strateških partnerstvih.

Glavni cilj projekta je ozaveščati javnost o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter njenih izzivih.

Društvo bo pripravilo vseslovenske smernice komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja, strategijo komuniciranja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in izzivov le-te, spletni medij ter druge aktivnosti preko katerih bodo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter izzivih slednje informirane različne javnosti s poudarkom na otrocih in mladih.

Projekt "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo" sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.


Možnost stažiranja v sistemu Organizacije združenih narodov

Vas zanima stažiranje v sistemu OZN? Potem ste na pravi strani!

Tukaj najdete osnovne informacije o stažiranju na Uradu ZN na Dunaju (UNOV) in Uradu ZN za droge in kriminal (UNODC), Uradu ZN v Ženevi in sedežu ZN v New Yorku. Namen stažiranja je tridimenzionalen, in sicer:

Vse potrebne informacije so v nadaljevanju, za dodatna vprašanja pa nam preprosto pišite.

Urad Združenih narodov na Dunaju

Stažiranje na Uradu Združenih narodov na Dunaju in Uradu Združenih narodov za droge in kriminal

Urad ZN na Dunaju (UNOV) in Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) ponujata možnost neplačanega stažiranja na ad hoc osnovi. Namen stažiranja je tridimenzionalen, in sicer: 

Osnovne informacije o stažiranju na UNOV, sedežu UNODC in oddelkih UNODC po terenu lahko najdete v nadaljevanju. Študentje, ki se zanimajo za stažiranje pri drugih uradih ZN, se naj obrnejo direktno nanje, saj se administracija programov stažiranja izvaja ločeno.

Postopek prijave

Prijava se odda preko interneta in se lahko najde na naslednji bližnjici:

http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/employment.html.

V kolikor uradi UNOV ali UNODC neposredno prejmejo prošnje za stažiranje, se zainteresirane študente preusmeri na zgornjo bližnjico. Prijava mora vsebovati dokumentarno gradivo (npr. potrdilo fakultete ali univerze), ki dokazuje vnesene podatke, in sicer kopijo vpisnega lista na fakulteto, aktualen življenjepis in kratek esej (motivacijsko pismo) v angleščini ali francoščini (od 150 do 250 besed), kjer se navede razloge, zakaj bi želeli stažirati. Popolno prijavo in pripeto dokumentacijo je potrebno poslati na zgornjo bližnjico, in sicer nekje med štirimi in osmimi meseci do datuma, ko bi želeli pričeti s stažiranjem.

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Sprejeti bodo samo tisti študentje, ki bodo zadostili kriterijem izbora stažistov.

Kriteriji izbora in ostali pogoji

Stažist bo sprejet, če izpolnjuje enega izmed teh dveh pogojev:

Dodiplomski študentje, ki niso opravili vsaj tri leta neprekinjenega študija in tisti diplomanti z visokošolsko izobrazbo, ki so že končali svoj študij, niso primerni za stažiranje. Študentje, ki so že opravili vse svoje študijske obveznosti in imajo kot pogoj za pridobitev visokošolske izobrazbe opravljeno prakso, so lahko sprejeti na stažiranje.

V skladu s pravilom o osebju 104.10 (družinske vezi) se otroci ali bratje/sestre osebja UNOV/UNODC ne morejo potegovati za stažiranje v UNOV/UNODC.

Zahtevano znanje jezikov

Tisti, ki se prijavljajo za stažiranje, morajo tekoče govoriti najmanj enega izmed delovnih jezikov ZN (angleščina in francoščina). Znanje ostalih uradnih jezikov ZN (arabščine, kitajščine, ruščine in španščine) je prednost.

Področja študija

Ustrezna področja študija so družbene in politične vede, psihologija, ekonomija, novinarstvo, finance, informacijska tehnologija, računovodstvo, poslovna administracija, mednarodni odnosi in mednarodno pravo.

Trajanje stažiranja

Običajno stažiranje traja dva meseca, pri čemer se lahko še podaljša za dva meseca. Stažiranje lahko v izjemnih primerih traja šest mesecev.

Stažiranje ponavadi poteka s polnim delovnim časom. Od stažistov se pričakuje, da delajo na oddelku, ki jih je izbral, vseh pet delavnih dni in pod nadzorom izkušenega člana osebja ZN.

Prošnje za krajši ali daljši čas stažiranja od omenjenega ne bodo upoštevane.

Zdravstveno zavarovanje

Stažisti morajo dokazati, da imajo urejeno veljavno zdravstveno zavarovanje za Avstrijo v času svojega stažiranja. UNOV/UNODC ne prevzema nobenih obveznosti z zdravstvenim zavarovanjem stažistov ali zagotavlja odškodnino v primeru smrti, poškodbe ali bolezni v času stažiranja.

Izplačila

Za stažiranje pri ZN posamezniku se ne izplača nikakršen dohodek. Stroške za potovanje, bivanje in življenje na Dunaju ter s tem povezane priprave prevzema stažist ali njegova sponzorska organizacija. Stažisti tudi niso upravičeni do kakršnega koli nadomestila za potne stroške do in iz službene lokacije.

Obveznosti in dolžnosti dodeljenega oddelka ter nadzornika

Dodeljeni oddelek ima obveznost, da ustvari delovno okolje, ki spodbuja intelektualni in profesionalni razvoj stažista. Nadzornik stažista mora:

Odškodnine, privilegiji in imunitete

ZN niso odgovorni za kakršne koli odškodninske zahtevke s strani tretje stranke v primeru kraje ali oškodovanja osebne lastnine, smrti ali poškodbe kot posledica ravnanja stažistov v času njihovega stažiranja.

Stažisti niso zaposleni ZN, zato niso upravičeni do privilegijev in imunitet, ki jih nudi država gostiteljica zaposlenim UNOV/UNODC. Nadalje tudi niso mišljeni ali razumljeni kot nadomestek zaposlenim, zato se jih ne more rekrutirati na položaje, ki so namenjeni neposrednemu uveljavljanju programov in dejavnosti ZN. Stažisti tudi ne smejo predstavljati uradna stališča ZN.

Izbirni postopek, administracija in pogoji

Izbirni postopek

V kolikor želi posamezni oddelek sprejeti stažista, mora izraziti svojo željo tako, da preko interneta odda priročnik delovnih nalog, in sicer najkasneje štiri tedne pred pričakovanim začetkom stažiranja in s tem predlaga namestitev.

Vse prijave se najprej ocenijo s strani koordinatorja stažiranj, ki prepozna primernost kandidatov za stažiranje v okviru kvalifikacij in izkušenj. Posamezni oddelek lahko s kandidatom stopi v stik in tako ugotovi njegovo razpoložljivost ter opravi neformalni intervju.

Stažiste odobri koordinator stažiranj in hkrati izdela ponudbo za namestitev stažista. Ko je to opravljeno, se išče soglasje izbranega stažista. Za namestitev se seznani predlagani oddelek in pričnejo se priprave za sprejem stažista v Dunajski mednarodni center (VIC).

Administracija

Pričetek stažiranja

Od stažistov se zahteva, da koordinatorju stažiranj sporočijo datum prvega dne nastopa stažiranja, da se lahko zaključijo potrebne formalnosti kot so: podpis papirjev o stažiranju, pridobitev potrdila o zdravstvenem zavarovanju in akreditacije pri VIC.

Delovno mesto in delovni čas

Delovne naloge stažista določi sprejemni oddelek, razen, če je določeno drugače. Stažisti izvajajo svoje delovne naloge v času delovnih ur, o katerih se sporazumejo s sprejemnim oddelkom. V primeru bolezni ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki stažistu onemogočajo opravljanje svojega dela, morajo stažisti priskrbeti pisno opravičilo iz dela.

Raba knjižnice ZN

Sprejemni oddelki so dolžni stažistom uredit vse potrebno za nemoteno rabo knjižnice ZN. Za več informacij lahko pokličete knjižnico preko telefona (+43 1 26060 3210) ali pišete na Vienna.Library@unvienna.org.

Pogoji

Pravila obnašanja

Od stažistov se pričakuje, da se ves čas obnašajo v skladu z njihovimi obveznostmi kot začasni 'člani osebja' UNOV/UNODC; na primer v skladu s pravili obnašanja mednarodnih civilnih uslužbencev (http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardse.pdf).

Stažisti morajo spoštovati nepristranost in neodvisnost ZN ter sprejemnega oddelka. Tako ne sme iskati ali sprejemati delovna navodila v času svojega stažiranja s strani katere koli vlade ali zunanje avtoritete.

Brez dovoljenja uradnika, ki je odgovoren za stažista, le ta pod nobenim pogojem ne sme komunicirati z mediji ali kakršno koli institucijo, posameznikom ali vlado in tako posredovati informacije, ki jih je pridobil skozi delo na ZN ali sprejemnem oddelku in niso namenjene javnosti. Tovrstne informacije se ne smejo širiti brez odobritve nadzornega uradnika in v nobenem primeru izrabiti za osebno korist. Omenjeni pogoji tudi veljajo po končanju stažiranja v ZN.

Zaupnost podatkov

Od stažistov se pričakuje, da varujejo zaupnost podatkov vseh neobjavljenih informacij, ki so jih pridobili v času stažiranja. Nadalje ne smejo objavljati kakršnih koli poročil ali prispevkov s pomočjo takrat pridobljenih podatkov brez dovoljenja UNOV/UNODC.

Sprejemnemu oddelku morajo tudi priskrbeti kopije vseh materialov, ki so jih pripravili v času stažiranja. ZN so upravičeni do popolnih avtorskih pravic nad materiali, ki so bili pripravljeni v okviru delovnih nalog v času stažiranja. Na poziv ZN mora stažist organizaciji pomagati pri zavarovanju tovrstnih avtorskih pravic in jih prenesti nanjo v skladu z zahtevami uporabnega prava.

Zaposlovanje stažistov

Stažistom ni dovoljeno, da se potegujejo za redno zaposlitev v sekretariatu ali so zanjo sprejeti v roku šestih mesecev po končanju stažiranja.

Poročila

Po končanju stažiranja mora nadzornik stažista pripraviti izdelano pisno evalvacijo njegovega dela in z njim organizirati sestanek, kjer pridobi tudi njegovo mnenje o kvaliteti izvedbe stažiranja. V skladu s tem mora stažist še izpolniti vprašalnik o pridobljenih izkušnjah.

Urad Združenih narodov v Ženevi

Program stažiranja na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi je namenjen študentom podiplomskih programov (magistrski ali doktorski študij) ali študentom, ki so uspešno zaključili vsaj štiri letnike študija na univerzi ali drugi primerljivi instituciji v državah, kjer študij ni deljen na dodiplomsko in podiplomsko stopnjo.

Namen programov stažiranja je razširiti boljše razumevanje mednarodnih problemov med udeleženci, prav tako pa jim omogočiti vpogled v delo in sistem Združenih narodov. Staži niso plačljivi. Stroške pridobivanja (morebitnih) potrebnih vizumov, stroške potovanj in nastanitve krijejo udeleženci sami ali institucije, ki jim staž omogočajo.

Splošni pogoji stažiranja

Urad ZN v Ženevi (UNOG) ne izvaja reden program stažiranja, ampak po potrebi. Namen stažiranja je diplomantom ponuditi specializacijo na določenem področju delovanja ZN. Med drugim tudi:

Stažiste se izbere na podlagi zainteresiranih oddelkov ali uradov, ki izrazijo potrebo po določenem profilu stažista in na priporočilo svoje izobraževalne ustanove ali stalne misije pri ZN.

Stažiranje ni plačano. Pridobitev potrebne vize, potni stroški in stroški bivanja so stvar stažista ali njihovih sponzorskih institucij.

ZN ne prevzemajo nobene odgovornosti v primeru nezgod in/ali bolezni v času stažiranja. Stažist mora sam poskrbeti za svoje zdravstveno zavarovanje v tujini.
(Opomba: Stažist mora posredovati uradno dokazilo za veljavno zdravstveno zavarovanje v Švici.)

V času službovanja na UNOG se stažiste ne pojmuje kot uradnike ali zaposlene ZN, kljub temu da se od njih pričakuje opravljanje polnega delovnega časa in jih vežejo enake dolžnosti kot redno zaposlene. Veže jih klavzula zaupnosti podatkov, ki so jih pridobili v času stažiranja in niso javno objavljeni. Nadalje ne smejo objavljati avtorskih besedil na podlagi takšnih podatkov brez dovoljenja ZN. Raba podatkov je dovoljena zgolj v akademske namene, pri čemer vse avtorske pravice pripadajo ZN.

Stažiranje ni v nobeni meri povezano s postopkom za morebitno zaposlitev pri Združenih narodih. Udeleženci programa stažiranja, ki bi želeli biti upoštevani kot kandidati za zaposlitev, tudi če sicer izpolnjujejo vse potrebne pogoje, tako v času poteka staža kot v prvih šestih mesecih po opravljenem stažu ne morejo biti kandidati za zaposlitev ali zaposlitve dobiti.

Stažisti morajo posredovati obvestilo v primeru bolezni ali drugih neizogibnih okoliščin, ki bi jim lahko preprečile dokončanje stažiranja.

Stažisti morajo ob koncu stažiranja izpolniti evaluacijski vprašalnik o njihovi zadolžitvi in ga posredovati Službi za upravljanje s človeškimi viri.

Zainteresirani dodiplomski študentje naj prijavnico pošljejo na: Ad Hoc Internship Coordinator, Human Resources Operations Section, Human Resources Management Service, Room 262, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. Priložiti je potrebno:

O izboru bodo obveščeni samo uspešni kandidati.

Prijava

V kolikor interesenti ustrezajo zahtevanim pogojem, pošljejo izpolnjen obrazec za prijavo, profil osebne zgodovine in priporočila na:

Internship Programme
Human Resources Management Service
United Nations Office at Geneva
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

Elektronske prijave pošljite na naslednji elektronski naslov: internship@unog.ch.

Sedež Združenih narodov v New Yorku

Namen stažiranja

Podiplomski študenti se lahko prijavijo na program stažiranja na sedežu ZN v New Yorku. Program stažiranja v New Yorku služi:

Delo

Delo, ki ga stažist opravlja, je odvisno od njegove študijske smeri, oddelka, ki mu je dodeljen in trajanja programa stažiranja. Nekaj primerov delovnih obveznosti:

Osebnostni profil stažista

Osnovne vrednote ZN, za katere se pričakuje, da jih privzema tudi stažist, so integriteta, profesionalnost in spoštovanje različnosti. Pod profesionalnost je moč razumeti razvite akademske in analitične sposobnosti; stažist mora biti sposoben planirati in organizirati, se pravi mora biti sposoben vzpostaviti prioritete, koordinirati lasten delovni načrt in spoštovati roke. Pričakuje so tudi izoblikovana funkcionalna pismenost in zmožnost komuniciranja – torej dobro obvladovanje jezika in sposobnost pisati tekste jasno in koncizno. Stažist mora biti tudi seznanjen z uporabo Informacijske tehnologije. Sposoben mora biti sodelovanja v kolektivu in skupinah; predpostavka za to sposobnost vzpostavljanja in medosebnih odnosov in vzdrževanja delovnih odnosov z ljudmi iz različnih nacionalnih in kulturnih okolij.

Trajanje stažiranja:

Stažiranje traja 2 meseca; programi so ponujeni trikrat letno:

Stažiranje je mogoče podaljšati do vključno 6 mesecev. Opravlja se s polnim delovnim časom, t.j. stažisti delajo 5 dni na teden od 9ih do 17ih pod vodstvom mentorja, ki je zaposlen v oddelku ali pisarni, kateri je stažist dodeljen.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati stažist

Stažist mora biti vpisan v podiplomski študij v času prijave in ves čas trajanja programa stažiranja. Dodatni pogoji so še:

Stažiranje pri ZN na sedežu v New Yorku je neplačano. Prav tako ZN ne krijejo nobenih stroškov, ki bi jih imel stažist z bivanjem v New Yorku. Priporočeno je, da si stažist priskrbi štipendijo (nekaj možnosti navajajo na strani o programu stažiranja: http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/funding.htm). Tudi za stanovanje mora stažist poskrbeti sam.

Delovne izkušnje za udeležbo v programu stažiranja niso potrebne. Stažist pa se mora zavedati, da mu stažiranje ne odpira možnosti za zaposlitev v pisarnah ZN, saj je zaposlovanje ločeno od programa stažiranja.

Prijava

Prijave se opravijo prek spleta na strani http://www.jobs.un.org/. Več informacij na strani:
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/application.htm

Kontaktni podatki in dodatne informacije:
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm

Naslov:

Internship Coordinator
United Nations Headquarters
Room S-2475J
New York, NY 10017
USA
E-mail: OHRM_interns@un.org