Urad Združenih narodov na Dunaju

Stažiranje na Uradu Združenih narodov na Dunaju in Uradu Združenih narodov za droge in kriminal

Urad ZN na Dunaju (UNOV) in Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) ponujata možnost neplačanega stažiranja na ad hoc osnovi. Namen stažiranja je tridimenzionalen, in sicer: 

 • Omogočiti univerzitetnim študentom iz različnih akademskih področij in različnih nacionalnosti, da se za krajši čas seznanijo z delom na UNOV in UNODC.
 • Univerzitetne študente izpostaviti delu na Združenih narodih (ZN) in s tem obogatiti njihov izobraževalni proces skozi praktično delo v mednarodni organizaciji.
 • Za kratek čas UNOV in UNODC zagotoviti pomoč kvalificiranih in motiviranih univerzitetnih študentov.

Osnovne informacije o stažiranju na UNOV, sedežu UNODC in oddelkih UNODC po terenu lahko najdete v nadaljevanju. Študentje, ki se zanimajo za stažiranje pri drugih uradih ZN, se naj obrnejo direktno nanje, saj se administracija programov stažiranja izvaja ločeno.

Postopek prijave

Prijava se odda preko interneta in se lahko najde na naslednji bližnjici:

http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/employment.html.

V kolikor uradi UNOV ali UNODC neposredno prejmejo prošnje za stažiranje, se zainteresirane študente preusmeri na zgornjo bližnjico. Prijava mora vsebovati dokumentarno gradivo (npr. potrdilo fakultete ali univerze), ki dokazuje vnesene podatke, in sicer kopijo vpisnega lista na fakulteto, aktualen življenjepis in kratek esej (motivacijsko pismo) v angleščini ali francoščini (od 150 do 250 besed), kjer se navede razloge, zakaj bi želeli stažirati. Popolno prijavo in pripeto dokumentacijo je potrebno poslati na zgornjo bližnjico, in sicer nekje med štirimi in osmimi meseci do datuma, ko bi želeli pričeti s stažiranjem.

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Sprejeti bodo samo tisti študentje, ki bodo zadostili kriterijem izbora stažistov.

Kriteriji izbora in ostali pogoji

Stažist bo sprejet, če izpolnjuje enega izmed teh dveh pogojev:

 • Prijavitelj mora imeti v času prijave in stažiranja prvo stopnjo univerzitetne izobrazbe (ali temu primerne) in je naprej vpisan v podiplomski univerzitetni program (se izobražuje v smeri magisterija ali višje).
 • V kolikor visokošolsko izobraževanje posamezne države ni razdeljeno na dodiplomski in podiplomski program, potem mora prijavitelj imeti za seboj najmanj tri leta neprekinjenega študija na univerzi ali temu ustrezni instituciji s ciljem pridobitve diplome.

Dodiplomski študentje, ki niso opravili vsaj tri leta neprekinjenega študija in tisti diplomanti z visokošolsko izobrazbo, ki so že končali svoj študij, niso primerni za stažiranje. Študentje, ki so že opravili vse svoje študijske obveznosti in imajo kot pogoj za pridobitev visokošolske izobrazbe opravljeno prakso, so lahko sprejeti na stažiranje.

V skladu s pravilom o osebju 104.10 (družinske vezi) se otroci ali bratje/sestre osebja UNOV/UNODC ne morejo potegovati za stažiranje v UNOV/UNODC.

Zahtevano znanje jezikov

Tisti, ki se prijavljajo za stažiranje, morajo tekoče govoriti najmanj enega izmed delovnih jezikov ZN (angleščina in francoščina). Znanje ostalih uradnih jezikov ZN (arabščine, kitajščine, ruščine in španščine) je prednost.

Področja študija

Ustrezna področja študija so družbene in politične vede, psihologija, ekonomija, novinarstvo, finance, informacijska tehnologija, računovodstvo, poslovna administracija, mednarodni odnosi in mednarodno pravo.

Trajanje stažiranja

Običajno stažiranje traja dva meseca, pri čemer se lahko še podaljša za dva meseca. Stažiranje lahko v izjemnih primerih traja šest mesecev.

Stažiranje ponavadi poteka s polnim delovnim časom. Od stažistov se pričakuje, da delajo na oddelku, ki jih je izbral, vseh pet delavnih dni in pod nadzorom izkušenega člana osebja ZN.

Prošnje za krajši ali daljši čas stažiranja od omenjenega ne bodo upoštevane.

Zdravstveno zavarovanje

Stažisti morajo dokazati, da imajo urejeno veljavno zdravstveno zavarovanje za Avstrijo v času svojega stažiranja. UNOV/UNODC ne prevzema nobenih obveznosti z zdravstvenim zavarovanjem stažistov ali zagotavlja odškodnino v primeru smrti, poškodbe ali bolezni v času stažiranja.

Izplačila

Za stažiranje pri ZN posamezniku se ne izplača nikakršen dohodek. Stroške za potovanje, bivanje in življenje na Dunaju ter s tem povezane priprave prevzema stažist ali njegova sponzorska organizacija. Stažisti tudi niso upravičeni do kakršnega koli nadomestila za potne stroške do in iz službene lokacije.

Obveznosti in dolžnosti dodeljenega oddelka ter nadzornika

Dodeljeni oddelek ima obveznost, da ustvari delovno okolje, ki spodbuja intelektualni in profesionalni razvoj stažista. Nadzornik stažista mora:

 • Težiti k temu, da se njegovo delo povezuje z njegovim področjem študija, koristi tako posameznemu oddelku in stažistu ter ima primerno stopnjo kompleksnosti in razgibanosti dela glede na dolžino stažiranja.
 • Poskrbeti za njegove delovne naloge, o katerih se ga obvesti pred pričetkom stažiranja, v kolikor je to mogoče. Izdela se priročnik delovnih nalog, ki pojasnjuje vsebino dela in obveznosti stažista.
 • Zagotoviti, da ima stažist v času svojega dela svojo pisarno, telefon in računalnik. Še preden se stažiranje odobri mora biti namestitev v pisarni odobrena s strani Splošne podporne službe (GSS). V kolikor samostojna pisarna ni na razpolago in posamezni oddelek kljub temu želi namestiti stažista, si mora le ta deliti prostor z zaposlenim ZN.
 • Zahtevati pisarniško opremo pri GSS in računalniško opremo preko 'Lotus Notes Portal' (IT podpora).
 • Imeti v mislih, da stažist ni mišljen kot podpora v oddelku, ampak je v oddelku, da razvija svoje potenciale na določenem področju (npr. področju študija).
 • Nadzirati stažista skozi vso obdobje stažiranja in skozi to zagotoviti, da se njegove delovne zadolžitve izpolnjujejo ter imajo jasne cilje.

Odškodnine, privilegiji in imunitete

ZN niso odgovorni za kakršne koli odškodninske zahtevke s strani tretje stranke v primeru kraje ali oškodovanja osebne lastnine, smrti ali poškodbe kot posledica ravnanja stažistov v času njihovega stažiranja.

Stažisti niso zaposleni ZN, zato niso upravičeni do privilegijev in imunitet, ki jih nudi država gostiteljica zaposlenim UNOV/UNODC. Nadalje tudi niso mišljeni ali razumljeni kot nadomestek zaposlenim, zato se jih ne more rekrutirati na položaje, ki so namenjeni neposrednemu uveljavljanju programov in dejavnosti ZN. Stažisti tudi ne smejo predstavljati uradna stališča ZN.

Izbirni postopek, administracija in pogoji

Izbirni postopek

V kolikor želi posamezni oddelek sprejeti stažista, mora izraziti svojo željo tako, da preko interneta odda priročnik delovnih nalog, in sicer najkasneje štiri tedne pred pričakovanim začetkom stažiranja in s tem predlaga namestitev.

Vse prijave se najprej ocenijo s strani koordinatorja stažiranj, ki prepozna primernost kandidatov za stažiranje v okviru kvalifikacij in izkušenj. Posamezni oddelek lahko s kandidatom stopi v stik in tako ugotovi njegovo razpoložljivost ter opravi neformalni intervju.

Stažiste odobri koordinator stažiranj in hkrati izdela ponudbo za namestitev stažista. Ko je to opravljeno, se išče soglasje izbranega stažista. Za namestitev se seznani predlagani oddelek in pričnejo se priprave za sprejem stažista v Dunajski mednarodni center (VIC).

Administracija

Pričetek stažiranja

Od stažistov se zahteva, da koordinatorju stažiranj sporočijo datum prvega dne nastopa stažiranja, da se lahko zaključijo potrebne formalnosti kot so: podpis papirjev o stažiranju, pridobitev potrdila o zdravstvenem zavarovanju in akreditacije pri VIC.

Delovno mesto in delovni čas

Delovne naloge stažista določi sprejemni oddelek, razen, če je določeno drugače. Stažisti izvajajo svoje delovne naloge v času delovnih ur, o katerih se sporazumejo s sprejemnim oddelkom. V primeru bolezni ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki stažistu onemogočajo opravljanje svojega dela, morajo stažisti priskrbeti pisno opravičilo iz dela.

Raba knjižnice ZN

Sprejemni oddelki so dolžni stažistom uredit vse potrebno za nemoteno rabo knjižnice ZN. Za več informacij lahko pokličete knjižnico preko telefona (+43 1 26060 3210) ali pišete na Vienna.Library@unvienna.org.

Pogoji

Pravila obnašanja

Od stažistov se pričakuje, da se ves čas obnašajo v skladu z njihovimi obveznostmi kot začasni 'člani osebja' UNOV/UNODC; na primer v skladu s pravili obnašanja mednarodnih civilnih uslužbencev (http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardse.pdf).

Stažisti morajo spoštovati nepristranost in neodvisnost ZN ter sprejemnega oddelka. Tako ne sme iskati ali sprejemati delovna navodila v času svojega stažiranja s strani katere koli vlade ali zunanje avtoritete.

Brez dovoljenja uradnika, ki je odgovoren za stažista, le ta pod nobenim pogojem ne sme komunicirati z mediji ali kakršno koli institucijo, posameznikom ali vlado in tako posredovati informacije, ki jih je pridobil skozi delo na ZN ali sprejemnem oddelku in niso namenjene javnosti. Tovrstne informacije se ne smejo širiti brez odobritve nadzornega uradnika in v nobenem primeru izrabiti za osebno korist. Omenjeni pogoji tudi veljajo po končanju stažiranja v ZN.

Zaupnost podatkov

Od stažistov se pričakuje, da varujejo zaupnost podatkov vseh neobjavljenih informacij, ki so jih pridobili v času stažiranja. Nadalje ne smejo objavljati kakršnih koli poročil ali prispevkov s pomočjo takrat pridobljenih podatkov brez dovoljenja UNOV/UNODC.

Sprejemnemu oddelku morajo tudi priskrbeti kopije vseh materialov, ki so jih pripravili v času stažiranja. ZN so upravičeni do popolnih avtorskih pravic nad materiali, ki so bili pripravljeni v okviru delovnih nalog v času stažiranja. Na poziv ZN mora stažist organizaciji pomagati pri zavarovanju tovrstnih avtorskih pravic in jih prenesti nanjo v skladu z zahtevami uporabnega prava.

Zaposlovanje stažistov

Stažistom ni dovoljeno, da se potegujejo za redno zaposlitev v sekretariatu ali so zanjo sprejeti v roku šestih mesecev po končanju stažiranja.

Poročila

Po končanju stažiranja mora nadzornik stažista pripraviti izdelano pisno evalvacijo njegovega dela in z njim organizirati sestanek, kjer pridobi tudi njegovo mnenje o kvaliteti izvedbe stažiranja. V skladu s tem mora stažist še izpolniti vprašalnik o pridobljenih izkušnjah.