Mladinska sekcija

Mladinska sekcija Društva za ZN za Slovenijo je bila kot formalna struktura znotraj društva ustanovljena leta 2011. Združuje člane društva v starosti med 15. in 29. letom s skupnim interesom za teme, ki zadevajo področje delovanja OZN.

Cilji delovanja so usklajeni s cilji krovne organizacije, pri čemer mladinska sekcija še posebej izpostavlja potrebe in interese mladih članov. Ti cilji so:

 • spodbujati zanimanje mladih za globalne teme;
 • mladim predstaviti OZN in njeno delovanje;
 • mlade seznaniti s cilji in načeli OZN ter njenimi dejavnostmi;
 • razvijati participacijo mladih in aktivno državljanstvo;
 • omogočati neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo ter kreativno ustvarjanje;
 • razvijati mladinsko prostovoljno delo;
 • spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
 • spodbujati aktivno ukrepanje za dosego zastavljenih ciljev OZN;
 • pospeševati raziskovalno dejavnost mladih na tematskem področju OZN;
 • sodelovati z drugimi organizacijami, katerih delovanje prispeva k razvoju OZN in služi njeni podpori;
 • na mednarodni ravni vzpostaviti in vzdrževati stike s sorodnimi organizacijami in združenji.

Za doseganje zastavljenih ciljev mladinska sekcija izvaja naslednje dejavnosti:

 • organizira predavanja in okrogle mize za mlade o temah, povezanih s cilji in načeli OZN;
 • organizira kampanje za ozaveščanje mladih o ciljih in načelih OZN;
 • izvaja delavnice za mlade o temah, povezanih z OZN;
 • organizira mladinske konference tako na državni kot mednarodni ravni;
 • spodbuja prostovoljno delo mladih;
 • pripravlja proslave ob mednarodnih dnevih OZN;
 • organizira strokovne ekskurzije na različne ustanove OZN;
 • organizira simulacije OZN za mlade;
 • organizira družabna srečanja mladih;
 • razpisuje nagrade za literarna, likovna in fotografska dela na tematiko človekovih pravic;
 • organizira filmske večere; in
 • druge dejavnosti, združljive z namenom delovanja mladinske sekcije.

Za več informacij nam pišite na info@unaslovenia.org.

Vodstvo

ANA STRAŽAR

Predsednica mladinske sekcije

Dodiplomska študentka obramboslovja.

Kot članica Društva za Združene narode za Slovenijo in predsednica mladinske sekcije si prizadevam za povezovanje in ozaveščanje ljudi o delu in vrednotah OZN. Zavzemam se za enakost spolov, aktivno mladinsko participacijo in izobraževanje. Skozi mandat želim ljudem približali ideje in cilje OZN in promovirati Agendo 2030. Z ekipo upravnega odbora mladinske sekcije in prostovoljci bomo nadaljevali dobro delo Društva in delali na še večji prepoznavnosti. Znotraj vodstva se bomo izobraževali sami in skozi izobraževalne dogodke znanje prenesli tudi na širšo javnost.

LAURA PUKL

Podpredsednica mladinske sekcije

Dodiplomska študentka obramboslovja.

Društvu sem se pridružila kot prostovoljka, z namenom, da lahko vsaj malce pripomorem k delovanju družbe nasploh. Menim, da si vsi zaslužimo dostojne življenjske pogoje ter dostop do osnovnih dobrin in storitev. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da kot družba zmanjšamo število diskurzov, kjer so osnovne človekove pravice in njihovo izvrševanje pod vprašajem. Temeljne vrednote kot so mir, svoboda, zdravje in enakost, bi morale biti zmeraj zagotovljene. Upam, da bomo v društvu pri ozaveščanju ljudi in izboljševanju vsakdana uspešni tudi v prihodnje.

ANŽE MEDIŽEVEC

Član upravnega odbora mladinske sekcije

Podiplomski študent prava.

Organizacija združenih narodov (OZN) s svojim delom in s svojimi prizadevanji odločilno vpliva na mednarodno sodelovanje držav, s tem pa na oblikovanje povezane mednarodne skupnosti. Kot urednik spletnega medija “pOZNavalec” stremim k cilju približati bralcem preko kakovostnih prispevkov prav to delovanje OZN ter druge vsebine, ki so povezane z OZN v širšem pogledu – od mednarodnopravnih tem do tematik trajnostnega razvoja, humanitarnosti, človekovih pravic in kulture.

MARTA NORČIČ

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka mednarodnih odnosov.

Že od malih nog me je zanimalo dogajanje v svetu in s tem tudi delovanje Združenih narodov, ter vrednote in cilji, ki so jih oblikovali. Rada bi te vrednote in cilje širila še naprej in jih približala čim večjemu številu, zato sem se odločila pridružiti društvu. Znotraj društva delujem še v MUNSC-u, kjer z različnimi aktivnostmi in s prirejanjem simulacij poskušam pritegniti mlade k razumevanju delovanja OZN.

TIM FABJAN

Član upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomski študent obramboslovja.

V svojem mandatu se bom zavzemal za še dodatno izboljšanje mladinske sekcije in jo poskušal čim bolj približati mladim. Menim, da je v današnjem svetu še kako pomembno ozavestiti mlade o delu ZN. Zavzemal se bom za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, človekove pravice, humanitarno pomoč in trajnostni razvoj, katera so ključna načela ZN kot pa tudi za izboljšanje dostopnosti mladinske sekcije. Pomembno je, da se organizira čim več dogodkov in da se mladi spoznajo z Društvom in samim delovanjem ZN kot pa tudi to, da se posledično zviša zanimanje za Društvo med mlajšimi generacijami. Mladi so naša prihodnost.

LARA LUZNAR

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka obramboslovja.

Leta 2021 sem se Društvu pridružila kot prostovoljka, kjer sem delovala na področju družbenih omrežjih. V mandatu si kot urednica družbenih omrežij želim širšo javnost, predvsem mlade, ozaveščati o dejavnostih Združenih narodov ter na čim bolj inovativen način predstaviti kaj se dogaja po svetu ter interese in projekte za katere se Društvo zavzema.

OSKAR ŠKULJ

Član upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomski študent prava.

Menim, da je v globaliziranem hitro spreminjajočem se svetu ključnega pomena, da se mladi vključujemo v formalne in neformalne odločevalske procese in tako soustvarjamo boljšo prihodnost, kjer vrednote kot so mir, človekove pravice in dostojno življenje ne bodo le privilegij ožjega kroga prebivalstva. Menim, da je OZN najboljše sredstvo za doseganje teh idealov, zato tudi sam želim pripomoči k izpolnjevanju njegove vizije.

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC)

Prvi slovenski MUN klub – MUNSC – je z delovanjem v okviru mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo začel oktobra 2012. MUNSC mladim ponuja možnost, da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo svoje znanje o ZN ter svoje sposobnosti poganja in argumentiranja.

Ker vse naše aktivnosti potekajo v angleščini, pa MUNSC pripomore tudi k izboljšanju poznavanja tega jezika in pripomore k pripravljenosti članov na delovanje v globaliziranem svetu. Člani MUNSC se dobivamo približno dvakrat mesečno, teme srečanj pa izbiramo na podlagi zanimanja članov. Tako lahko utrjujemo svoje znanje o ZN in aktivnostih v mednarodni skupnosti, pridobivamo govorniške, diplomatske in pogajalske spretnosti ter se predvsem zabavamo!

MUNSC organizira krajše vodene debate, zanimiva predavanja, družabne aktivnosti in daljše simulacije delovanja ZN za MUNSC člane, kjer se nam po dogovoru lahko pridruži tudi kakšen drug klub. Temelj našega poslanstva so torej projekti, prek katerih simuliramo delovanje ZN in delovanje držav na mednarodnem diplomatskem parketu, s čimer člane preko udejstvovanja v aktivnostih kluba pripravimo na izzive multikulturnega sveta.

Na modelih ZN študentje, ki se prelevijo v vlogo delegatov, v določenem odboru predstavljajo neko državo in v skladu z zunanjo politiko te države skušajo z ostalimi delegati na dano temo doseči dogovor (v obliki resolucije). MUNSC skuša študentom tovrstne simulacije približati ter jih spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo.

Prek aktivnosti spodbujamo:

 • konstruktivne debate na področjih mednarodne varnosti, človekovih pravic, družbenega in ekonomskega razvoja ter ostalih tematik s področja mednarodnih odnosov;
 • razumevanje strukture ZN ter njihove multilateralne narave, pravil in postopkov ter priprave in sprejema njihovih dokumentov;
 • izboljšanje debaterskih, pogajalskih in retoričnih sposobnosti ter zmožnosti javnega nastopanja, lobiranja in organizacijskih veščin, ki so potrebne v diplomatskih procesih;
 • izboljšanje kompetenc, izurjenosti in zaupanja v lastno znanje strokovnega angleškega jezika;
 • spodbujanje skupinskega dela študentov.

Naše aktivnosti sestavljajo:

 • sestanki dvakrat ali trikrat na mesec, ki potekajo v obliki vodenih debat (t.i. mock sessions) in kratkih predavanj;
 • analize in kritične obravnave svetovnih novic ter samega sistema ZN in njegovih proceduralnih pravil;
 • organizacije večdnevnih simulacij delovanja ZN;
 • obiski mednarodnih modelov ZN; kot MUNSC delegacija ali posamezni član(i) s podporo MUNSC;
 • neformalna srečanja.

Osnovni namen kluba je študentom ponuditi možnost za neformalno izobraževanje in znanja, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo tista, ki so jih pridobili pri formalnem izobraževanju. Ta znanja lahko člani še dodatno krepijo z obiskom mednarodnih modelov različnih mednarodnih organizacij. Naša prva delegacija se je v 2013 odpravila na Mednarodni model ZN v Beogradu (Belgrade International Model United Nations – BIMUN), kjer je član MUNSC delegacije prejel nagrado za najboljšega delegata svojega odbora, ostali člani pa so se posamično udeležili številnih drugih simulacij ZN, zveze NATO, Arabske lige in Evropske unije (OxIMUN, BEUM, KULMUN, SiMUN, UoBMAL itd.).

Z aktivnostmi predvsem želimo mlade izobraziti o ZN in sorodnih temah, spodbuditi njihovo aktivno participacijo glede globalnih izzivov, krepiti prostovoljstvo mladih in spodbuditi kritično evalvacijo aktualnih problematik dandanašnjega sveta.

Instagram

Sledi nam

Facebook

Sledi nam

Za več informacij nam pišite na munsc@unaslovenia.org.

UNESCO mladinska platforma

UNESCO mladinska platforma (UNESCO MP) je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja UNESCO MP omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne zapuščine.

Pregled delovanja UNESCO MP nam razkrije široko paleto naših aktivnosti, ki se vrstijo od srečanja z generalno sekretarko UNESCA, Irino Bokovo, sprejema pri predsedniku Državnega zbora, dr. Milanu Brglezu,  nastopa na Youth Forumu v Parizu, sodelovanja na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu ter na ART Kampu v Mariboru, udeležbe na UNESCO teku mladih,  do vodenja raznolikih izobraževalnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah in mnogo ostalega.

Na naših dejavnostih aktivno sodelujejo izstopajoči in proaktivni mladi posamezniki – UNESCO glasniki, ki širijo glas o delovanju UNESCA ter njegovih vrednotah po svojih šolah ter okolišu, s svojimi dejanji pa nudijo zgled sovrstnikom. Mlade spodbujajo k razmišljanju o človekovih pravicah, solidarnosti in sodelovanju, o izzivih medkulturnega dialoga ter o svetovnih problemih in vlogi OZN, UNESCA in nenazadnje nas samih pri njihovem reševanju.

Menimo, da je UNESCO mladinska platforma na dovolj zreli točki razvoja, da lahko izpolni tudi višja pričakovanja vseh udeleženih. Zato bomo v letu 2015 stremeli k večji prepoznavnosti platforme ter njeno letno delovanje oblikovali v smeri večje vpletenosti v družbeno dogajanje.

Naše delovanje krepimo na petih glavnih stebrih UNESCO mladinske platforme in sicer:

 

 • izobraževanje in vzgoja
 • opolnomočenje mladih
 • kulturno udejstvovanje,
 • mednarodna aktivnost
 • nacionalni projekt PRYDE.

UNESCO glasniki

UNESCO glasniki so posamezniki, ki širijo glas o Unescu po državi. To so mladi, stari do 23 let. So aktivni pri nalogah in projektih, raziskovalnih nalogah, različnih programih in taborih ASP mreže in Unesca ter širijo cilje preko različnih medijev. Naziv je namenjen vzpodbujanju mladih, da aktivno sodelujejo v UNESCO programih in aktivnostih ter sami tudi širijo glas o Unescu med svojimi vrstniki. Naziv UNESCO glasnik se podeljuje vsako leto na UNESCO dogodku.

Spletna stran

UNESCO mladi

Facebook

Sledi nam

Za informacije pišite na: info@unesco-mladi.si.

Mladinski delegat pri OZN

Mladinski delegat je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnik mladih iz Slovenije pri tej mednarodni organizaciji. Korenine institucije segajo v leto 1971, ko so se mladi prvič z delegacijami svojih držav udeležili srečanja OZN, občutno pa se je delež mladinskih delegatov povečal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem po letu 1995 – prvem mednarodnem letu mladih. Cilj instituta je, da mladi z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem parketu dajejo težo oziroma legitimnost odločitvam, ki zadevajo mlade.

Institut je leta 2014 ustanovil Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Uradom Republike Slovenije za mladino in Društvom za Združene narode za Slovenijo.

Tekom mandata, ki traja eno leto, posameznik izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi, se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije. Na mednarodni ravni se delegat običajno udeležuje rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, poleg tega pa se lahko vključi tudi v druga visoka srečanja na mednarodni ravni.

Aktualni mladinski delegat pri OZN je Žiga Ciglarič.

Žiga Ciglarič je študent na Pravni fakulteti v Ljubljani. Tekom mandata si bo Žiga prizadeval za aktivno sodelovanje in promocijo mladinskih organizacij, društev in ostalih organizacij, ki ozaveščajo o delu in pomenu Organizacije Združenih narodov, spoštovanju in implementaciji temeljnih človekovih pravic, izboljševanju položaja mladih, humanitarnem delu in ohranjanju kulturne dediščine. Pri tem se bo osredotočil predvsem na spodbujanje aktivne participacije mladih v teh organizacijah in na relevantne cilje trajnostnega razvoja, predvsem na področju odpravljanja lakote, miru, vladavine prava in močnih institucij ter kvalitetne izobrazbe.

Vizija dela

“Glavni razlog za odločitev k prijavi na ta položaj je bil predvsem v tem, ker želim mladim predstaviti pomen instituta Mladinskega delegata pri OZN in obenem opozoriti na številne pozabljene krize, ki pestijo po svetu, obenem pa promovirati pomen ohranjanja kulturne dediščine, ki izginja. Dela Mladinskega delegata ne vidim samo v ozaveščanju odločevalcev o problematiki mladih, ampak tudi kot možnost k aktivnemu pristopu reševanja problemov. S projekti in konferencami, kot je npr. zasedanje Generalne skupščine OZN, lahko predstavljam most med odločevalsko in mladinsko sfero in tako motiviram številne mlade k aktivnem angažiranju v organizacijah na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Prepričan sem, da si mladi želimo sodelovati v pogovorih in sprejemanju odločitev, ki se tičejo naše prihodnosti, potrebujemo pa nekaj motivacije in vzpodbudeObenem upam, da bom lahko tekom mojega mandata predvsem mladim predstavil delo predvsem humanitarnih organizacij in kulturnih društev. Namreč, njihova nesebična pomoč sočloveku v stiski, nenehen boj za odpravo krivic in po drugi strani ohranjanje stoletja starih običajev so pogosto spregledani. Upam, da bom ta negativen trend obrnil

Žiga je doseglji na e-naslovu unyd@mss.si, njenemu delu lahko sledite na Twitterju – @UNYD_Slovenia ali na Facebook strani. Več o institutu mladinskega delegata si lahko preberete na: http://mss.si/sodelujemo/mladinski-delegat-ozn/

Pretekle mladinske delegatke oz. delegati:

 • mandat 2022/23 – Žiga Ciglarič
 • mandat 2021/22 – Lucija Karnelutti
 • mandat 2020/21 – Lucija Tacer
 • mandat 2019/20 – Patrik Bole
 • mandat 2018/19 – Urša Svetelj
 • mandat 2017/18 – Sabina Carli
 • mandat 2016/17 – Andraž Šiler
 • mandat 2015/16 – Katja Cimermančič
 • mandat 2014/15 – Miha Pongrac

UNYANET

Mreža mladinskih društev za Združene narode (United Nations Youth Associations Network, UNYANET) je mednarodna zveza mladinskih društev za ZN in mladinskih sekcij društev za ZN, ki je bila ustanovljena avgusta 2011 na Dunaju.

Ustanovne članice UNYANET so mladinska društva za ZN iz Avstrije, Finske, Nemčije, Norveške, Romunije in Švice ter mladinske sekcije društev za ZN iz Rusije, Srbije, Slovenije, Španije in Turčije. Kasneje so se zvezi pridružile tudi sorodne mladinske organizacije iz Bangladeša, Italije in Ugande.

Spletna stran

Facebook

Novičnik

Prijava 

Cilj UNYANET je krepitev medsebojnega sodelovanja preko izvedbe skupnih projektov, izmenjave znanj, sredstev in izkušenj ter razvoja skupne identitete med članicami mreže. K doseganju tega cilja prispevajo redna srečanja članic mreže in delovnih skupin; slednje so tudi glavne izvajalke programa UNYANET.

Delovne skupine izvajajo projekte s področja PR in medijev, Model United Nations – MUN simulacij, tehnik pogajanj, informacijske tehnologije itd. Še več, UNYANET krepi tudi sodelovanje med članicami zveze, OZN in drugimi mednarodnimi organizacijami, institucijami in podporniki, saj predstavlja skupno kontaktno točko, na katero se lahko druge organizacije in posamezniki obrnejo s prošnjami za sodelovanje, predlogi projektov itd. Drug pomemben cilj UNYANET je zagotavljanje podpore skupinam posameznikov, ki bi želeli ustanoviti mladinsko društvo za ZN v svoji državi. Trenutno UNYANET podpira ustanavljanje 3 novih mladinskih društev za ZN.

UNYANET trenutno združuje 14 članic in 2 opazovalki.

V upravnem odboru UNYANET sodelujeta tudi člana mladinske sekcije, Luka Hiti in Domen Erjavec.

Prostovoljstvo

Prostovoljci so glavni steber društva. Njihove aktivnosti zajemajo predvsem organizacijo dejavnosti društva in mladinske sekcije.

Poleg vseh dejavnosti in pogostih sestankov nas družijo tudi zabave. Presodite sami in se pridružite naši skupini prostovoljcev. Bodite aktivni in nam pomagajte pri uveljavljanju OZN.

Izpolnite prijavnico za članstvo ali nam za več informacij o prostovoljstvu pišite na info@unaslovenia.org.

Študijske prakse

Študentom različnih smeri in študijev je omogočeno opravljanje obveznih študijskih praks.

Programi praks so za vsakega študenta pripravljeni individualno in trajajo glede na predvideno študijsko obveznost. Med opravljanjem prakse študenti sodelujejo pri projektnem delu in pri rednih aktivnostih društva. Tako študenti v okviru projektnega dela poglobijo znanje s področja delovanja OZN, v okviru praktičnega dela pa sodelujejo pri rednih aktivnostih društva in spoznajo delovanje nevladnih organizacij.

Vas zanima stažiranje v sistemu OZN?

Tukaj najdete osnovne informacije o stažiranju na Uradu ZN na Dunaju (UNOV) in Uradu ZN za droge in kriminal (UNODC), Uradu ZN v Ženevi in sedežu ZN v New Yorku. Namen stažiranja je tridimenzionalen, in sicer:

 • Omogočiti univerzitetnim študentom iz različnih akademskih področij in različnih nacionalnosti, da se za krajši čas seznanijo z delom v sistemu OZN.
 • Univerzitetne študente izpostaviti delu pri Združenih narodih (ZN) in s tem obogatiti njihov izobraževalni proces skozi praktično delo v mednarodni organizaciji.
 • Za kratek čas OZN zagotoviti pomoč kvalificiranih in motiviranih univerzitetnih študentov.

Več informacij o možnostih stažiranja je na voljo na portalu: https://careers.un.org/

Stažiranje na Stalnem predstavništvu na Dunaju

Stalno predstavništvo RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah Dunaj ponuja študentom in študentkam Erasmus+ pripravništvo, kjer se lahko praktikanti seznanijo z delom ZN na Dunaju. Za opravljanje pripravništva morajo kandidati in kandidatke imeti urejeno Erasmus+ štipendijo.

Za več informacij o opravljanju Erasmus+ pripravništva pišite na: slomission.vienna@gov.si

Za več informacij o opravljanju prakse ali stažiranju nam pišite na info@unaslovenia.org.