Mladinska sekcija

Mladinska sekcija Društva za ZN za Slovenijo je bila kot formalna struktura znotraj društva ustanovljena leta 2011. Združuje člane društva v starosti med 15. in 29. letom s skupnim interesom za teme, ki zadevajo področje delovanja OZN.

Cilji delovanja so usklajeni s cilji krovne organizacije, pri čemer mladinska sekcija še posebej izpostavlja potrebe in interese mladih članov. Ti cilji so:

 • spodbujati zanimanje mladih za globalne teme;
 • mladim predstaviti OZN in njeno delovanje;
 • mlade seznaniti s cilji in načeli OZN ter njenimi dejavnostmi;
 • razvijati participacijo mladih in aktivno državljanstvo;
 • omogočati neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo ter kreativno ustvarjanje;
 • razvijati mladinsko prostovoljno delo;
 • spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
 • spodbujati aktivno ukrepanje za dosego zastavljenih ciljev OZN;
 • pospeševati raziskovalno dejavnost mladih na tematskem področju OZN;
 • sodelovati z drugimi organizacijami, katerih delovanje prispeva k razvoju OZN in služi njeni podpori;
 • na mednarodni ravni vzpostaviti in vzdrževati stike s sorodnimi organizacijami in združenji.

Za doseganje zastavljenih ciljev mladinska sekcija izvaja naslednje dejavnosti:

 • organizira predavanja in okrogle mize za mlade o temah, povezanih s cilji in načeli OZN;
 • organizira kampanje za ozaveščanje mladih o ciljih in načelih OZN;
 • izvaja delavnice za mlade o temah, povezanih z OZN;
 • organizira mladinske konference tako na državni kot mednarodni ravni;
 • spodbuja prostovoljno delo mladih;
 • pripravlja proslave ob mednarodnih dnevih OZN;
 • organizira strokovne ekskurzije na različne ustanove OZN;
 • organizira simulacije OZN za mlade;
 • organizira družabna srečanja mladih;
 • razpisuje nagrade za literarna, likovna in fotografska dela na tematiko človekovih pravic;
 • organizira filmske večere; in
 • druge dejavnosti, združljive z namenom delovanja mladinske sekcije.

Za več informacij nam pišite na info@unaslovenia.org.

Vodstvo

LUKA HITI

Predsednik mladinske sekcije

Doktorski študent biomedicine in dodiplomski študent filozofije.

Pomembno se mi zdi, da smo vsi dejavni in pomagamo pri razvoju družbe, tako izven kot znotraj formalnih struktur. V društvu sem aktiven že več let, saj verjamem, da je OZN eden največjih civilizacijskih dosežkov človeštva in želim pripomoči k izpolnjevanju njegove vizije in ciljev. Mir, zdravo okolje in kakovostno ter dostojno življenje bi tudi v resnici morali biti vsakdan vseh prebivalcev sveta.

LUCIJA TACER

Podpredsednica mladinske sekcije

Diplomirana politologinja in dodiplomska študentka prava.

Verjamem, da je mednarodno povezovanje ključno in zato tudi ozaveščanje mladih o delu in vrednotah OZN, kar je me je navdušilo za delovanje v društvu. Sem trenutna mladinska delegatka pri OZN. Poleg študija delujem tudi kot predsednica društva ELSA Ljubljana (European Law Students’ Association) in sem posebej aktivna na področjih enakosti spolov, podnebnih ukrepov in mladinske participacije ter aktivnega državljanstva.

ANA STRAŽAR

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka obramboslovja.

Kot študentka obramboslovja se izjemno zanimam za mednarodne odnose, kar me je tudi spodbudilo k sodelovanju v društvu. Menim, da je ozaveščanje širše množice o OZN izjemno pomembno, saj si bomo samo tako lahko ustvarili boljši jutri. V mandatu si bom prizadevala, da preko socialnih omrežjih in na ostalih dogodkih društva stopimo korak bližje omenjenemu.

URŠKA PLIBERŠEK

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Podiplomska študentka sociologije in pedagogike.

Že nekaj časa sem tesno vpletena v aktivnosti društva, zlasti na področju izvajanja Unesco mladinske platforme. Največ izkušenj imam ravno s pripravo in izvedbo izobraževalnih delavnic in menim, da lahko s tem znanjem pripomorem tudi pri drugih dejavnosti društva.

SVIT RODEŽ

Član upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomski študent mednarodnih odnosov.

Član društva sem postal, saj menim, da je živeti v času Organizacije združenih narodov privilegij, brez katerega bi naša sedanjost izgledala precej bolj turobno. Tu sem z namenom, da v okviru pOZNavalca in Newsletterja pomagam prikazati  vidike delovanja Organizacije združenih narodov, ki jih morda jemljemo kot samoumevna, obenem pa izpostaviti priložnosti za njej napredek.

NOÉMI VEGI

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka mednarodnih odnosov.

Verjamem, da so vrednote in cilji Združenih narodov ključnega pomena za boljšo prihodnost. V društvu, znotraj le tega tudi v MUNSC-u sodelujem prav zato, da bi s poučnimi aktivnostmi navdušili mlade k spoznavanju načel in delovanja OZN, ter promovirali možnost pozitivnih družbenih sprememb.

TADEJ URŠIČ

Član upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomski študent mednarodnih odnosov.

OZN vidim kot edini možen način kako obvarovati človeštvo pred grozotami vojn, uveljavljati in ohraniti spoštovanje človekovih pravic ter spodbujati splošni družbeni napredek. V društvu sodelujem predvsem pri vodenju našega spletnega medija pOZNavalec, preko katerega želimo ideje in vrednote OZN razširiti tudi med širše občinstvo, še posebej med mlade.

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC)

Prvi slovenski MUN klub – MUNSC – je z delovanjem v okviru mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo začel oktobra 2012. MUNSC mladim ponuja možnost, da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo svoje znanje o ZN ter svoje sposobnosti poganja in argumentiranja.

Ker vse naše aktivnosti potekajo v angleščini, pa MUNSC pripomore tudi k izboljšanju poznavanja tega jezika in pripomore k pripravljenosti članov na delovanje v globaliziranem svetu. Člani MUNSC se dobivamo približno dvakrat mesečno, teme srečanj pa izbiramo na podlagi zanimanja članov. Tako lahko utrjujemo svoje znanje o ZN in aktivnostih v mednarodni skupnosti, pridobivamo govorniške, diplomatske in pogajalske spretnosti ter se predvsem zabavamo!

MUNSC organizira krajše vodene debate, zanimiva predavanja, družabne aktivnosti in daljše simulacije delovanja ZN za MUNSC člane, kjer se nam po dogovoru lahko pridruži tudi kakšen drug klub. Temelj našega poslanstva so torej projekti, prek katerih simuliramo delovanje ZN in delovanje držav na mednarodnem diplomatskem parketu, s čimer člane preko udejstvovanja v aktivnostih kluba pripravimo na izzive multikulturnega sveta.

Na modelih ZN študentje, ki se prelevijo v vlogo delegatov, v določenem odboru predstavljajo neko državo in v skladu z zunanjo politiko te države skušajo z ostalimi delegati na dano temo doseči dogovor (v obliki resolucije). MUNSC skuša študentom tovrstne simulacije približati ter jih spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo.

Prek aktivnosti spodbujamo:

 • konstruktivne debate na področjih mednarodne varnosti, človekovih pravic, družbenega in ekonomskega razvoja ter ostalih tematik s področja mednarodnih odnosov;
 • razumevanje strukture ZN ter njihove multilateralne narave, pravil in postopkov ter priprave in sprejema njihovih dokumentov;
 • izboljšanje debaterskih, pogajalskih in retoričnih sposobnosti ter zmožnosti javnega nastopanja, lobiranja in organizacijskih veščin, ki so potrebne v diplomatskih procesih;
 • izboljšanje kompetenc, izurjenosti in zaupanja v lastno znanje strokovnega angleškega jezika;
 • spodbujanje skupinskega dela študentov.

Naše aktivnosti sestavljajo:

 • sestanki dvakrat ali trikrat na mesec, ki potekajo v obliki vodenih debat (t.i. mock sessions) in kratkih predavanj;
 • analize in kritične obravnave svetovnih novic ter samega sistema ZN in njegovih proceduralnih pravil;
 • organizacije večdnevnih simulacij delovanja ZN;
 • obiski mednarodnih modelov ZN; kot MUNSC delegacija ali posamezni član(i) s podporo MUNSC;
 • neformalna srečanja.

Osnovni namen kluba je študentom ponuditi možnost za neformalno izobraževanje in znanja, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo tista, ki so jih pridobili pri formalnem izobraževanju. Ta znanja lahko člani še dodatno krepijo z obiskom mednarodnih modelov različnih mednarodnih organizacij. Naša prva delegacija se je v 2013 odpravila na Mednarodni model ZN v Beogradu (Belgrade International Model United Nations – BIMUN), kjer je član MUNSC delegacije prejel nagrado za najboljšega delegata svojega odbora, ostali člani pa so se posamično udeležili številnih drugih simulacij ZN, zveze NATO, Arabske lige in Evropske unije (OxIMUN, BEUM, KULMUN, SiMUN, UoBMAL itd.).

Z aktivnostmi predvsem želimo mlade izobraziti o ZN in sorodnih temah, spodbuditi njihovo aktivno participacijo glede globalnih izzivov, krepiti prostovoljstvo mladih in spodbuditi kritično evalvacijo aktualnih problematik dandanašnjega sveta.

Instagram

Sledi nam

Facebook

Sledi nam

Za več informacij nam pišite na munsc@unaslovenia.org.

UNESCO mladinska platforma

UNESCO mladinska platforma (UNESCO MP) je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja UNESCO MP omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne zapuščine.

Pregled delovanja UNESCO MP nam razkrije široko paleto naših aktivnosti, ki se vrstijo od srečanja z generalno sekretarko UNESCA, Irino Bokovo, sprejema pri predsedniku Državnega zbora, dr. Milanu Brglezu,  nastopa na Youth Forumu v Parizu, sodelovanja na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu ter na ART Kampu v Mariboru, udeležbe na UNESCO teku mladih,  do vodenja raznolikih izobraževalnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah in mnogo ostalega.

Na naših dejavnostih aktivno sodelujejo izstopajoči in proaktivni mladi posamezniki – UNESCO glasniki, ki širijo glas o delovanju UNESCA ter njegovih vrednotah po svojih šolah ter okolišu, s svojimi dejanji pa nudijo zgled sovrstnikom. Mlade spodbujajo k razmišljanju o človekovih pravicah, solidarnosti in sodelovanju, o izzivih medkulturnega dialoga ter o svetovnih problemih in vlogi OZN, UNESCA in nenazadnje nas samih pri njihovem reševanju.

Menimo, da je UNESCO mladinska platforma na dovolj zreli točki razvoja, da lahko izpolni tudi višja pričakovanja vseh udeleženih. Zato bomo v letu 2015 stremeli k večji prepoznavnosti platforme ter njeno letno delovanje oblikovali v smeri večje vpletenosti v družbeno dogajanje.

Naše delovanje krepimo na petih glavnih stebrih UNESCO mladinske platforme in sicer:

 

 • izobraževanje in vzgoja
 • opolnomočenje mladih
 • kulturno udejstvovanje,
 • mednarodna aktivnost
 • nacionalni projekt PRYDE.

UNESCO glasniki

UNESCO glasniki so posamezniki, ki širijo glas o Unescu po državi. To so mladi, stari do 23 let. So aktivni pri nalogah in projektih, raziskovalnih nalogah, različnih programih in taborih ASP mreže in Unesca ter širijo cilje preko različnih medijev. Naziv je namenjen vzpodbujanju mladih, da aktivno sodelujejo v UNESCO programih in aktivnostih ter sami tudi širijo glas o Unescu med svojimi vrstniki. Naziv UNESCO glasnik se podeljuje vsako leto na UNESCO dogodku.

Spletna stran

UNESCO mladi

Facebook

Sledi nam

Za informacije pišite na: info@unesco-mladi.si.

Mladinski delegat pri OZN

Mladinski delegat je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnik mladih iz Slovenije pri tej mednarodni organizaciji. Korenine institucije segajo v leto 1971, ko so se mladi prvič z delegacijami svojih držav udeležili srečanja OZN, občutno pa se je delež mladinskih delegatov povečal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem po letu 1995 – prvem mednarodnem letu mladih. Cilj instituta je, da mladi z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem parketu dajejo težo oziroma legitimnost odločitvam, ki zadevajo mlade.

Institut je leta 2014 ustanovil Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Uradom Republike Slovenije za mladino in Društvom za Združene narode za Slovenijo.

Tekom mandata, ki traja eno leto, posameznik izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi, se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije. Na mednarodni ravni se delegat običajno udeležuje rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, poleg tega pa se lahko vključi tudi v druga visoka srečanja na mednarodni ravni.

Aktualna mladinska delegatka je Lucija Tacer

Lucija Tacer je študentka na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pred tem je diplomirala iz ekonomije in politologije na Univerzi Vanderbilt v ZDA. V Slovenijo se je vrnila, ker želi na pravnem in političnem področju prispevati k boljšem delovanju in transparentnosti naše države. Poleg študija sodeluje kot aktivna članica društva ELSA (European Law Students’ Association), piše kolumne za Inštitut za proučevanje enakosti spolov in je prostovoljka pri Slovenski filantropiji, kjer uči begunce in migrante slovenščino. V prihodnosti želi prispevati k večji enakosti v družbi (posebej na področju enakosti spolov) ter aktivno sodelovati in spodbujati participacijo mladih v javnem življenju.

Vizija dela

V svojem delovanju kot delegatka bom v okviru Agende 2030 poudarjala enakost med spoloma, mladinsko participacijo in aktivno državljanstvo ter podnebne ukrepe.

Neenakost med spoloma je stalnica v človeški družbi. To odseva dejstvo, da jo omenjajo mnogi cilji trajnostnega razvoja in prioritete World Program of Action for Youth ter Nacionalnega programa za mlade. Kot delegatka bom sodelovala z mladinskimi organizacijami in vodila delavnice na to temo. Načrtovala bom tudi organizacijo stranskega dogodka ob zasedanju Generalne skupščine OZN z drugimi delegati držav, ki so na tem področju napredne kot Finska in Danska. Želim se tudi povezati z obstoječim projektom Mlade veleposlanice na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer bi spodbujala večjo participacijo mladih žensk in z njimi spregovorila o mednarodnih temah.

Aktivno državljanstvo in mladinska participacija sta ključni za vpliv mladih na njihovo prihodnost. Kot študentka prava vem, da je razumevanje osnov državnega sistema zelo pomembno, da ugotovimo, kako doseči spremembe v družbi. Participacija mladih je tudi povod za implementacijo ciljev trajnostnega razvoja na dolgi rok. V vlogi delegatke bom vodila predstavitve in diskusije o državni organizaciji ter možnostih za vključitev v procese odločanja za mlade doma ter v mednarodnih institucijah.

Na področju podnebnih sprememb se med mladimi veliko razpravlja in to energijo bom spodbujala ter gradila na dosežkih dosedanjih delegatov. Verjamem, da je ključen dialog tako v okviru delavnic z mladinskimi organizacijami ter mladimi neposredno.

Lucija je dosegljiva na e-naslovu unyd@mss.si, njenemu delu lahko sledite na Twitterju – @UNYD_Slovenia ali na Facebook strani. Več o institutu mladinskega delegata si lahko preberete na: http://mss.si/sodelujemo/mladinski-delegat-ozn/

Pretekle mladinske delegatke oz. delegati:

 • mandat 2019/20 – Patrik Bole
 • mandat 2018/19 – Urša Svetelj
 • mandat 2017/18 – Sabina Carli
 • mandat 2016/17 – Andraž Šiler
 • mandat 2015/16 – Katja Cimermančič
 • mandat 2014/15 – Miha Pongrac

UNYANET

Mreža mladinskih društev za Združene narode (United Nations Youth Associations Network, UNYANET) je mednarodna zveza mladinskih društev za ZN in mladinskih sekcij društev za ZN, ki je bila ustanovljena avgusta 2011 na Dunaju.

Ustanovne članice UNYANET so mladinska društva za ZN iz Avstrije, Finske, Nemčije, Norveške, Romunije in Švice ter mladinske sekcije društev za ZN iz Rusije, Srbije, Slovenije, Španije in Turčije. Kasneje so se zvezi pridružile tudi sorodne mladinske organizacije iz Bangladeša, Italije in Ugande.

Spletna stran

Facebook

Novičnik

Prijava 

Cilj UNYANET je krepitev medsebojnega sodelovanja preko izvedbe skupnih projektov, izmenjave znanj, sredstev in izkušenj ter razvoja skupne identitete med članicami mreže. K doseganju tega cilja prispevajo redna srečanja članic mreže in delovnih skupin; slednje so tudi glavne izvajalke programa UNYANET.

Delovne skupine izvajajo projekte s področja PR in medijev, Model United Nations – MUN simulacij, tehnik pogajanj, informacijske tehnologije itd. Še več, UNYANET krepi tudi sodelovanje med članicami zveze, OZN in drugimi mednarodnimi organizacijami, institucijami in podporniki, saj predstavlja skupno kontaktno točko, na katero se lahko druge organizacije in posamezniki obrnejo s prošnjami za sodelovanje, predlogi projektov itd. Drug pomemben cilj UNYANET je zagotavljanje podpore skupinam posameznikov, ki bi želeli ustanoviti mladinsko društvo za ZN v svoji državi. Trenutno UNYANET podpira ustanavljanje 3 novih mladinskih društev za ZN.

UNYANET trenutno združuje 14 članic in 2 opazovalki.

V upravnem odboru UNYANET sodelujeta tudi člana mladinske sekcije, Luka Hiti in Domen Erjavec.

Prostovoljstvo

Prostovoljci so glavni steber društva. Njihove aktivnosti zajemajo predvsem organizacijo dejavnosti društva in mladinske sekcije.

Poleg vseh dejavnosti in pogostih sestankov nas družijo tudi zabave. Presodite sami in se pridružite naši skupini prostovoljcev. Bodite aktivni in nam pomagajte pri uveljavljanju OZN.

Izpolnite prijavnico za članstvo ali nam za več informacij o prostovoljstvu pišite na info@unaslovenia.org.

Študijske prakse

Študentom različnih smeri in študijev je omogočeno opravljanje obveznih študijskih praks.

Programi praks so za vsakega študenta pripravljeni individualno in trajajo glede na predvideno študijsko obveznost. Med opravljanjem prakse študenti sodelujejo pri projektnem delu in pri rednih aktivnostih društva. Tako študenti v okviru projektnega dela poglobijo znanje s področja delovanja OZN, v okviru praktičnega dela pa sodelujejo pri rednih aktivnostih društva in spoznajo delovanje nevladnih organizacij.

Vas zanima stažiranje v sistemu OZN?

Tukaj najdete osnovne informacije o stažiranju na Uradu ZN na Dunaju (UNOV) in Uradu ZN za droge in kriminal (UNODC), Uradu ZN v Ženevi in sedežu ZN v New Yorku. Namen stažiranja je tridimenzionalen, in sicer:

 • Omogočiti univerzitetnim študentom iz različnih akademskih področij in različnih nacionalnosti, da se za krajši čas seznanijo z delom v sistemu OZN.
 • Univerzitetne študente izpostaviti delu pri Združenih narodih (ZN) in s tem obogatiti njihov izobraževalni proces skozi praktično delo v mednarodni organizaciji.
 • Za kratek čas OZN zagotoviti pomoč kvalificiranih in motiviranih univerzitetnih študentov.

Več informacij o možnostih stažiranja je na voljo na portalu: https://careers.un.org/

Stažiranje na Stalnem predstavništvu na Dunaju

Stalno predstavništvo RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah Dunaj ponuja študentom in študentkam Erasmus+ pripravništvo, kjer se lahko praktikanti seznanijo z delom ZN na Dunaju. Za opravljanje pripravništva morajo kandidati in kandidatke imeti urejeno Erasmus+ štipendijo.

Za več informacij o opravljanju Erasmus+ pripravništva pišite na: slomission.vienna@gov.si

Za več informacij o opravljanju prakse ali stažiranju nam pišite na info@unaslovenia.org.