3.2. Argument postopkovnih nepravilnosti v postopku pred Svetom ICAO

Zadnji vidik dinamike odnosa med Svetom ICAO (v postopku odločanja o razlagi in uporabi Čikaške konvencije) ter Meddržavnim sodiščem (v svoji prizivni vlogi) predstavljajo argumenti postopkovnih nepravilnosti. Stranke postopka pred Svetom ICAO utegnejo izpodbijati odločitev Sveta na Meddržavnem sodišču, sprejeto na podlagi očitanih nepravilnosti v postopku oziroma na podlagi nepravilno izvedenega postopka.1 

Iz sodne prakse Meddržavnega sodišča izhaja, da se sodišče sicer utegne opredeliti do takšnih navedb nepravilnosti v postopku pred Svetom ICAO.2 Vrednost in pomen očitkov nepravilnosti pa bosta odvisna od vsakega konkretnega primera in, glede na obstoječo sodno prakso, ne bodo vodila v razveljavitev odločitve Sveta ICAO – vsaj v primeru odločitev o pristojnosti Sveta ICAO.3 Pristojnost namreč sodišče v primerih Sveta ICAO utemeljuje kot objektivno pravno dejstvo4, ki obstaja neodvisno od obstoja postopkovnih nepravilnosti v postopku – pristojnost je, ali pa je ni. 

Kljub temu velja opozoriti na pomen, ki ga imajo postopkovne nepravilnosti: slednje morda ne vplivajo na objektivno pravno dejstvo (ne)obstoja pristojnosti, lahko pa tako ali drugače privedejo do napačnih premis, na podlagi katerih nato sklepamo o (ne)obstoju pristojnosti (konkretno Sveta ICAO za reševanje sporov po Čikaški konvenciji).

Ne glede na vse, je Meddržavno sodišče jasno navedlo v dveh primerih, kjer je obravnavalo očitke postopkovnih pomanjkljivosti v postopku pred Svetom ICAO, da bo svojo nadzorno funkcijo v pritožbenem postopku opravljalo najbolje (le), v kolikor bo tudi odločitev Sveta ICAO vsebovala v svoji obrazložitvi vse pravne argumente in dejstva, ki so vodila Svet do sprejetja dane odločitve.5

3.3. Zaključne misli in evalvacija

Kot opisano, je odnos med Svetom in sodiščem neke vrste instančni, pritožbeni: država članica organizacije ICAO ima pravico do pritožbe zoper odločitev Sveta ICAO o razlagi in uporabi Čikaške konvencije na Meddržavno sodišče. Sodišče tako deluje v tem odnosu kot pritožbeni organ, kot prizivno telo, ki izvaja določeno mero nadzora nad odločanjem Sveta ICAO6. Takšen zaključek izhaja primarno iz samih mednarodnih pogodb, t.j. iz Čikaške konvencije in sporazuma IASTA, ter sekundarno iz sodne prakse Meddržavnega sodišča in iz spoznanj pravne doktrine. 

V obravnavanem pritožbenem postopku je popolnoma mogoče izpodbijati tako (končno) meritorno oziroma vsebinsko odločitev Sveta, kot tudi postopkovno odločitev Sveta o svoji lastni pristojnosti za reševanje danega spora. Ugovori nepravilnosti v postopku pred Svetom ICAO pa, vsaj v primeru odločitev o pristojnosti Sveta ICAO, zaenkrat ne predstavljajo uspešnega temelja v postopku izpodbijanja odločitev Sveta. Vsekakor pa je mnogo odvisno od okoliščin vsakega konkretnega primera. 

Takšen je torej odnos med zadevnima mednarodnima telesoma po relevantnih določbah Čikaške konvencije in sporazuma IASTA. Skladno z mednarodnim pravom velja, da je v primeru, ko mednarodna pogodba že sama navaja način, kako naj bo določeno ravnanje izvršeno, nujno potrebno slediti takšnemu načinu – ali pa naj se ravnanje sploh ne izvrši.7 

Ob misli na slednje pravilo zaključujem, da je konvencijski režim, ki utemeljuje sodelovanje med Svetom ICAO in Meddržavnim sodiščem, potrebno spoštovati in se po njem tudi ravnati. Le tako bo postopek mirnega reševanja sporov po Čikaški konvenciji in sporazumu IASTA tudi zares efektivno deloval in prispeval k mednarodnim prizadevanjem za reševanje mednarodnih sporov po mirni poti. 

Avtor: Anže Mediževec

Članek predstavlja zadnjega izmed štirih delov razsikovalnega prispevka.
Prispevek se začne tukaj

Sprotni viri in literatura

  1. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (op. 6), para. 109. 
  2. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (op. 6), para. 123-124; Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (op. 6), para. 123-124. 
  3. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (op. 6), para. 124. 
  4. Ibidem, para. 123; Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (op. 6), para. 123-124; Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 46, para. 45. 
  5. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (op. 6), para. 125; Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (op. 6), para. 126.
  6. Declaration Judge Lachs, str. 74, v: Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 46.
  7. North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, para. 28; Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 46, para. 41.