V letnem poročilu 2021 Mednarodni nadzorni svet za droge:

– izraža zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva, ki ga imajo nezakoniti finančni tokovi, povezani s trgovino s prepovedanimi drogami, na družbo in razvoj;

– opozarja, da se zaradi organiziranih kriminalnih združb in nezakonitih finančnih tokov vsako leto izgubi na milijone dolarjev, kar škodi zlasti državam v razvoju;

– navaja vse več dokazov o povezavi med izpostavljenostjo družbenim medijem in uživanjem drog, saj platforme ponujajo nove priložnosti za nakup nadzorovanih snovi, obenem pa poveličujejo negativno vedenje;

– ostaja zaskrbljen zaradi regionalnih razlik v dostopnosti zdravil za lajšanje bolečin in poziva vlade, da izenačijo dostop; in

– opozarja na velike pomanjkljivosti pri nadzoru proizvodnje, trgovine in distribucije prekurzorjev ter poziva vlade, da izboljšajo regulativne okvire.

Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) v letnem poročilu za leto 2021 opozarja, da imajo nezakoniti finančni tokovi, ki izvirajo iz trgovine s prepovedanimi drogami, velik negativen vpliv na družbo, saj preusmerjajo denar iz gospodarstva ter povzročajo socialno in politično nestabilnost.

Nezakoniti finančni tokovi, povezani s trgovino s prepovedanimi drogami, imajo zelo negativen vpliv na družbo

Letno poročilo za leto 2021 podrobno obravnava nezakonite finančne tokove, povezane s trgovino s prepovedanimi drogami, in ugotavlja daljnosežne negativne učinke na družbo – od korupcije in podkupovanja do povečanja organiziranega kriminala, nasilja, revščine in neenakosti.

Predsednik INCB Jagjit Pavadia je dejal: “INCB meni, da so nezakoniti finančni tokovi vredni posebne pozornosti in pregleda, saj je trgovina z drogami zelo donosna panoga za organizirane kriminalne združbe, ki se zanašajo na nezakonite finančne tokove za širjenje in ohranjanje svojih kriminalnih dejavnosti.”

Podatki kažejo, da je v državah z visoko stopnjo trgovine z drogami tudi visoka stopnja nestabilnosti, nasilja in kriminala. Da bi preprečili negativne učinke in ublažili negativne posledice za ljudi, INCB poziva vlade, da se lotijo vseh faz trgovine z drogami – od proizvodnje in gojenja do prodaje in prikrivanja nezakonitega dobička.

Nezakoniti finančni tokovi, ki izhajajo iz prometa s prepovedanimi drogami, prav tako odvračajo sredstva od pobud, potrebnih za zmanjševanje revščine ter spodbujanje družbenega in gospodarskega razvoja. To slabi dobro upravljanje in povečuje neenakost.

Da bi omejili te nezakonite finančne tokove, INCB poziva vlade, da se organiziranega kriminala lotijo skupaj in si izmenjujejo obveščevalne podatke na mednarodni ravni. “Ker nezakoniti finančni tokovi ne poznajo ne meja ne nacionalnosti, je potrebno skupno ukrepanje,” je dejal predsednik INCB Jagjit Pavadia.

Nezakoniti finančni tokovi še bolj škodljivi za države v razvoju; doseganje ciljev trajnostnega razvoja ovirano

V poročilu je navedeno, da se vsako leto izgubi na milijone dolarjev zaradi organiziranih kriminalnih združb. Nezakonit odliv kapitala je še bolj škodljiv za države v razvoju, ki zelo potrebujejo sredstva za spodbujanje gospodarske rasti ter zmanjševanje revščine in neenakosti. V Afriki so stroški nezakonitih finančnih tokov še posebej visoki, saj škodljivo vplivajo na razvoj številnih držav. Ocena je, da se zaradi nezakonitih finančnih tokov vsako leto izgubi 88,6 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja približno 3,7 odstotka bruto domačega proizvoda celine. To je skoraj enak znesek kot skupni letni prilivi uradne razvojne pomoči in neposrednih tujih naložb.

Nezakoniti finančni tokovi preusmerjajo tudi dragocene vire, ki so potrebni za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, izčrpavajo javna sredstva in spodkopavajo prizadevanja za mobilizacijo sredstev za razvoj.

INCB nujno poziva vlade, da nezakonite finančne tokove obravnavajo kot prednostno nalogo ter zaščitijo sredstva in vire, potrebne za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ter odpravljanje zdravstvenih, družbenih in gospodarskih posledic pandemije COVID-19.

Nove tehnologije olajšujejo nezakonit pretok sredstev

Nove tehnologije, kot so digitalne valute, mobilna plačila in storitve e-denarnice, so olajšale in pohitrile mednarodni prenos sredstev. Prav tako so anonimizirale uporabnike in postopke ter s tem ustvarile nove možnosti za nezakonite finančne tokove. Odbor opozarja, da so organizirane kriminalne združbe te nove tehnologije izkoristile za prikrivanje izvora nezakonitih sredstev in povečanje dobička.

Obravnavati moramo povezavo med izpostavljenostjo družbenim medijem in uživanjem drog

INCB v svojem poročilu za leto 2021 obravnava vse več dokazov o povezavi med izpostavljenostjo družbenim medijem in uporabo drog. Predsednik INCB Jagjit Pavadia je dejal: “Letno poročilo ugotavlja, da družbeni mediji ne le spodbujajo negativno vedenje, povezano z uživanjem drog, s tem ko to vedenje poveličujejo, temveč uporabnikom na številnih platformah ponujajo tudi možnost nakupa konoplje, zdravil na recept in drugih nadzorovanih snovi.”

Ta razvoj je še posebej pomemben za mlade, ki so glavni uporabniki platform družbenih medijev in starostna skupina z visoko stopnjo uporabe drog. INCB poziva vlade, da prevzamejo bolj dejavno vlogo pri urejanju teh platform. Odbor poziva tudi zasebni sektor, da svoje platforme umirja in samoregulira ter omeji oglaševanje in promocijo nemedicinske uporabe drog. Jagjit Pavadia je dejal: “Zato je nujno, da se to obravnava ne le za sedanje uporabnike, temveč tudi za prihodnje generacije, ki bodo platforme družbenih medijev uporabljale v vsakdanjem življenju.”

Zaskrbljenost zaradi regionalnih razlik v dostopnosti zdravil za lajšanje bolečin ostaja

Analize skupne porabe opioidnih analgetikov za lajšanje bolečin potrjujejo, da so med regijami še vedno velike razlike. Poročilo INCB ugotavlja, da je skoraj vsa poraba opioidnih analgetikov skoncentrirana v razvitih državah Evrope in Severne Amerike, medtem ko je poraba v drugih regijah sveta pogosto nezadostna in zdravstvenih potreb teh populacij ni mogoče zadovoljiti. Odbor poziva vlade, da storijo več za zadostno razpoložljivost zdravil, države z večjimi viri pa poziva, da pomagajo državam z manjšimi viri pri zagotavljanju dostopa do narkotikov.

INCB poziva k skupnemu razumevanju konceptov dekriminalizacije, depenalizacije in legalizacije

Predsednik INCB Jagjit Pavadia je dejal: “Številne države članice so dekriminalizirale in depenalizirale uporabo konoplje v nemedicinske namene. Številni subjekti so to razumeli kot legalizacijo nemedicinske uporabe konoplje.”

Da bi to rešili, INCB v svojem poročilu poudarja potrebo po skupnem razumevanju konceptov legalizacije, dekriminalizacije in depenalizacije v skladu s konvencijami o nadzoru drog. INCB poudarja, da bi morali biti uravnoteženi in sorazmerni odzivi na kazniva dejanja, povezana z drogami, vodilno načelo v kazenskopravnih zadevah ob spoštovanju človekovih pravic in javne blaginje. Predsednik odbora je poudaril, da je “legalizacija nemedicinske uporabe konoplje v nasprotju s konvencijami o nadzoru drog”.

Program INCB GRIDS spodbuja globalno izmenjavo informacij

Globalni program INCB za hitro prepoved nevarnih snovi (GRIDS)spodbuja izmenjavo informacij med organi kazenskega pregona, da bi preprečili, da bi nevarne snovi prišle na potrošniške trge. V poročilih je navedeno, kako je program okrepil preiskave in olajšal mednarodno sodelovanje, kar je privedlo do zasegov, aretacij, kazenskih pregonov in razbitja mednarodnih trgovalnih mrež. Javno-zasebna partnerstva, podprta s programom GRIDS, so omogočila, da je bilo več sto prodajalcev nevarnih snovi odstranjenih s platform za e-trgovanje, s čimer se je zmanjšala razpoložljivost nevarnih snovi za končnega uporabnika.

Poročilo o prekurzorjih

INCB v svojem poročilu o predhodnih sestavinah za leto 2021 poziva, da je treba okrepiti nacionalne nadzorne in regulativne okvire za predhodne sestavine kemikalij. Raziskava INCB, izvedena junija 2021, je pokazala precejšnje pomanjkljivosti pri nadzoru nad domačo proizvodnjo, trgovino in distribucijo kemičnih predhodnih sestavin. Zaradi tega pomanjkljivega nadzora lahko preprodajalci kemične predhodne sestavine lažje pridobijo na zakonitem trgu.

Kemikalije, ki niso uvrščene na seznam in se lahko uporabljajo kot alternativa nadzorovanim predhodnim sestavinam pri nezakoniti proizvodnji drog, se zdaj pojavljajo v vseh regijah sveta. Odbor poudarja, da razvoj nezakonite proizvodnje drog zahteva globalno ukrepanje in da je treba obravnavati širjenje kemikalij, ki niso uvrščene na seznam, in dizajnerskih predhodnih sestavin. INCB še naprej podpira in spodbuja pobude za najboljše svetovne prakse, povezane s sodelovanjem industrije na področju predhodnih sestavin.

***
INCB je neodvisen kvazisodni organ, ki je zadolžen za spodbujanje in spremljanje skladnosti ravnanja vlad s tremi mednarodnimi konvencijami o nadzoru drog: Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961, Konvencijo o psihotropnih substancah iz leta 1971 in Konvencija proti nezakonitemu prometu z narkotičnimi in psihotropnimi snovmi iz leta 1988. Trinajst članov odbora, ki je bil ustanovljen z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961, za pet let izvoli Ekonomsko-socialni svet.

Več informacij najdete tukaj: https://unis.unvienna.org/unis/en/events/2022/incb_2021.html