V letnem poročilu 2022 Mednarodni nadzorni svet za droge:

– poudarja, da je Enotna konvencija o mamilih iz leta 1961 konopljo razvrstila kot močno zasvojljivo in enostavno za zlorabo ter da je vsaka nemedicinska ali neznanstvena uporaba konoplje v nasprotju s konvencijo;

– izraža zaskrbljenost, da lahko ta trend pri manjšem številu vlad vodi v večjo potrošnjo, negativne učinke na zdravje in psihotične motnje;

– z zaskrbljenostjo ugotavlja, da rastoča industrija konoplje oglašuje izdelke, zlasti mladim, na načine, ki zmanjšujejo dojemanje tveganja njene uporabe;

– meni, da je vpliv legalizacije konoplje na družbo težko izmeriti, ker se zakonodajni modeli od države do države razlikujejo in je podatkov še vedno malo;

– izraža zaskrbljenost, da imajo številne države še naprej težave pri nabavi zadostnih količin nadzorovanih snovi za zdravljenje, vključno s primeri izrednih razmerah;

– poudarja, da države zasežejo veliko število neuvrščenih kemikalij in predhodnih sestavin, ki se uporabljajo pri proizvodnji prepovedanih drog, in je zaskrbljen zaradi svetovnega širjenja teh snovi.

Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) v svojem letnem poročilu za leto 2022 opozarja, da legalizacija nemedicinske uporabe konoplje, ki je v nasprotju z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961, najverjetneje povzroča večjo porabo konoplje in nižje dojemanje tveganja njene uporabe, zlasti med mladimi.

Posledica legalizacije uporabe
konoplje veča porabo in manjša prepoznavanje tveganj

Glede na zbrane podatke je najbolj zaskrbljujoč
učinek legalizacije konoplje na večjo verjetnost povečanja uporabe, zlasti med
mladimi. V Združenih državah Amerike (ZDA) se je izkazalo, da mladostniki in
mlajši odrasli zaužijejo znatno več konoplje v zveznih državah, kjer je
konoplja legalizirana, v primerjavi z drugimi zveznimi državami, kjer je
rekreacijska uporaba še vedno nezakonita. Obstajajo tudi dokazi, da splošna dostopnost
legaliziranih izdelkov iz konoplje zmanjšuje dojemanje tveganja in negativnih
posledic njihove uporabe. Novi izdelki, kot so jedi ali izdelki za uparjanje,
ki se tržijo v privlačni embalaži, so ta trend še povečali. INCB ugotavlja, da
je to prispevalo k trivialnosti učinkov uživanja konoplje v javnosti, zlasti
med mladimi.

Predsednica INCB Jagjit Pavadia je dejala:
“Razširjena industrija konoplje trži izdelke, ki so povezani s konopljo,
da bi pritegnila mlade, kar je glavni razlog za zaskrbljenost, kot je tudi način,
s katerim se razvrednoti nevarnosti, ki so povezane z uporabo visoko
učinkovitih izdelkov iz konoplje.”

Več nujnih zdravstvenih primerov
in prometnih nesreč v državah, kjer je uporaba konoplje zakonita

V
vseh jurisdikcijah, kjer je bila konoplja legalizirana, podatki kažejo, da so
se zdravstvene težave, povezane s konopljo, povečale. Med letoma 2000 in 2018
so se globalni sprejemi v bolnišnice, povezani z odvisnostjo od konoplje in
posledicami odtegnitve, povečali za osemkrat. Število sprejemov zaradi
psihotičnih motenj, povezanih s konopljo, se je po vsem svetu početverilo.

Negativni
učinki običajne uporabe konoplje na zdravje še posebej prizadenejo mlade,
katerih možgani se še razvijajo. To lahko vpliva na njihove izobraževalne
rezultate in družbeno vedenje. Statistični podatki iz Kolorada (ZDA) kažejo, da
so se prometne nesreče s smrtnim izidom z vozniki pod vplivom konoplje od leta
2013 do 2020 skoraj podvojile.

Ali so vlade dosegle zastavljene cilje glede legalizacije
konoplje?

Glavni
cilj, ki so ga vlade navedle za legalizacijo konoplje, je bil zmanjšanje
kriminalnih dejavnosti ter povečanje javnega zdravja in varnosti. INCB v svojem
poročilu za leto 2022 poudarja, da ta cilj ni bil dosežen. Predsednica INCB
Jagjit Pavadia je dejala: “Dokazi kažejo, da legalizacija konoplje ni bila
uspešna pri odvračanju mladih od njene uporabe in da nezakoniti trgi še vedno
obstajajo.” Podatki kažejo, da je nezakonita ponudba konoplje še vedno na
visoki ravni v vseh legaliziranih jurisdikcijah, pri čemer v Kanadi dosega 40
odstotkov, skoraj 50 odstotkov v Urugvaju in celo 75 odstotkov v Kaliforniji.

Ustvarjanje
davčnih prihodkov je bilo navedeno kot drugi pomemben cilj vlad, ki so
spodbujale legalizacijo konoplje. INCB ugotavlja, da čeprav so se davčni
prihodki od prodaje konoplje v Kanadi in ZDA iz leta v leto povečevali, so bili
davčni prihodki nižji od pričakovanih in so v legaliziranih državah
predstavljali le 1 odstotek proračuna.

Zaradi različnih pristopov k
legalizaciji konoplje težko izmerimo učinek

INCB je zaskrbljen zaradi trenda med manjšim
številom vlad, da uradno legalizirajo konopljo v rekreativne namene, ker
pogodbe o nadzoru drog zahtevajo, da je uporaba drog omejena na medicinske in
znanstvene namene. Slednji ugotavlja, da vpliv na družbo ni dovolj raziskan.
Podatki, ki so jih predložile države, so omejeni in pogosto prezgodnji, da bi
lahko naredili smiselne zaključke. Zakonodajni modeli se med državami zelo
razlikujejo, zaradi česar je težko primerjati okvire in napovedovati uspehe in
neuspehe.

INCB poudarja, da bi bilo treba učinke uživanja
konoplje na posameznike in družbo nadalje preučiti, preden vlade sprejmejo
dolgoročne zavezujoče odločitve. INCB vlade, ki iščejo alternativne rešitve v
zvezi s kaznivimi dejanji povezanimi s konopljo, opozarja, da konvencije o
nadzoru nad drogami ponujajo zadostno prožnost.

Dekriminalizacija in nekaznovanje
kot alternativni poti za kazniva dejanja s konopljo

INCB v svojem poročilu opozarja države članice, da
legalizacija konoplje za nemedicinsko uporabo krši konvencije o drogah, in
poudarja, da koncepta dekriminalizacije in nekaznovanja ponujata alternativne
poti za obravnavanje kaznivih dejanj, povezanih s konopljo.

Predsednica INCB Jagjit Pavadia je dejala:
“Sistem, ki temelji na konvencijah, državam ponuja veliko prožnosti pri
zaščiti mladih, izboljšanju javnega zdravja, izogibanju nepotrebnemu zaporu in
obravnavanju nedovoljenih trgov in z njimi povezanega kriminala.”

Nekatere države so preusmerile svojo politiko za
kazniva dejanja, povezana z drogami, in omejile kazniva dejanja osebne uporabe
konoplje na manjše kršitve ali pa so kazenske sankcije v celoti odpravile.

Širi se lobiranje industrije
konoplje za legalizacijo

Potencial za rast je pritegnil velike korporacije,
ki želijo razširiti svoje poslovanje na trge medicinske konoplje in konoplje za
odrasle, ki se pojavljajo po svetu. Mnoga od teh podjetij lobirajo za odpravo
nadzora nad konopljo, da bi povečala svoj komercialni dobiček.

V ZDA je zakonita prodaja izdelkov iz konoplje ena
najhitreje rastočih industrij, saj je leta 2021 ustvarila 25 milijard ameriških
dolarjev prodaje – kar je 43 odstotkov več kot leto prej.

V poročilu INCB pojasnjuje, da sta gojenje in
uporaba konoplje v medicinske namene dovoljeni, če so izpolnjeni določeni
pogoji konvencij v zvezi z licenciranjem, nacionalnim nadzorom in
zagotavljanjem ocen do INCB glede zdravstvenih potreb. Poročilo ugotavlja, da v
nekaterih državah “programi za medicinsko konopljo” delujejo brez teh
kontrol in brez izpolnjevanja standardov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)
v zvezi s proizvodnjo in predpisovanjem.

Številne države nimajo ustreznega
dostopa do nadzorovanih snovi za medicinske namene

INCB je zaskrbljen, ker imajo številne države še
vedno težave z dobavo zadostnih količin opioidnih analgetikov za zdravljenje
bolečin. Regionalne razlike obstajajo tudi pri zdravilih, ki vsebujejo morfin,
čeprav podatki kažejo, da je surovin za opiate dovolj. Poleg tega je omejena
količina morfija, ki je na voljo za lajšanje bolečin, koncentrirana v državah z
visokimi dohodki. To potrjujejo podatki WHO. Podobne razlike so tudi pri
uživanju antiepileptikov in zdravil za zdravljenje motnje pozornosti in
hiperaktivnosti.

INCB poudarja, da izredne razmere povečujejo globalne
potrebe po nadzorovanih zdravilih za obvladovanje bolečin, anestezijo, kirurško
in paliativno oskrbo ter za zdravljenje duševnih in nevroloških stanj. Slednji
poudarja pomen pravočasne zakonodaje za izredne razmere, ki bo pospešila dostop
do nadzorovanih zdravil v humanitarnih izrednih razmerah.

V dodatnem poročilu z naslovom “Noben bolnik ni
izpuščen: napredek pri zagotavljanju ustreznega dostopa do mednarodno
nadzorovanih snovi za medicinske in znanstvene namene” INCB daje niz
priporočil vladam za izboljšanje razpoložljivosti teh osnovnih zdravil.

INCB opozarja na porast
nedovoljene proizvodnje in prometa s kokainom

Večje količine kokaina z visoko stopnjo čistosti so
postale na voljo po nižjih cenah zaradi porasta proizvodnje in prometa s
kokainom. To je povezano s spreminjajočimi se kriminalnimi dejavnostmi na
lokacijah, kjer raste koka. Poleg tega trgovske organizacije selijo predelavo
kokaina v Evropo, kjer je bilo šest od petnajstih odkritih laboratorijev za
predelavo kokaina po svetu.

Potrebni so globalni ukrepi za
obravnavo trgovine s sintetičnimi opioidi in epidemije prevelikih odmerkov
opioidov

Epidemija opioidov in kriza zaradi prevelikih
odmerkov drog v Severni Ameriki sta se poslabšali zaradi nedovoljene
proizvodnje in trgovine s sintetičnimi opioidi. Trgovina s fentanilom in drugimi nevarnimi opioidi se širi v
Oceanijo. Program INCB za globalno hitro prepoved nevarnih snovi (GRIDS) krepi
zmogljivosti in podpira sodelovanje med organi kazenskega pregona, da bi
preprečili, da bi te in druge nevarne snovi dosegle potrošniške trge.

Poročilo o predhodnih sestavinah INCB je zaskrbljen zaradi naraščajoče uporabe neuvrščenih kemikalij in predhodnih sestavin za načrtovanje proizvodnje prepovedanih drog, pri čemer so v 67 državah na petih celinah poročali o velikem številu zasegov. INCB države članice opozarja na povečano trgovino s snovmi, ki niso na seznamu, in hitrost, s katero se industrija prepovedanih drog izogiba mednarodnemu nadzoru. Slednji poziva k večjemu nadzoru predhodnih sestavin, da bi dosegli bolj varno trgovino za zakonito kemično industrijo.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju