Kot del portugalskega predsedovanja je 28. aprila potekal spletni dogodek na temo vloge zasebnega sektorja pri prehodu na zeleno, pravično in trajnostno gospodarstvo (The role of the private sector in the transition to a green, fair and sustainable economy).

Podnebne spremembe še posebej spodbuja nebrzdana gospodarska rast, ki temelji na netrajnostnem izkoriščanju naravnih virov in uporabi energije, proizvedene iz fosilnih goriv. Slednje vedno bolj ogroža biotsko raznovrstnost in s tem sposobnost Zemlje, da ohranja življenje. Čeprav je znanstvena razsežnost težav z onesnaževanjem okolja vsem že dobro poznana, pa so politične elite v želji po ohranjanju aktualnega gospodarskega modela uspele preprečiti vse začete družbene spremembe. V zadnjem obdobju vse bolj naraščajoča družbena mobilizacija in mediji pa s pokrivanjem teh tematik povečujejo pritiska na vključevanje okoljskih vprašanj v središče političnih programov.

Trditev, da podnebnih ukrepov ni mogoče ločiti od širših razprav o socialni pravičnosti, je bistvenega pomena za reševanje strukturnih učinkov krize, s katero se soočamo. Glede na spremembe, ki jih je treba izvesti, mora biti vsak pristop, ki predlaga odziv na okoljski problem, vedno sposoben obravnavati vprašanja, kot so revščina, neenakosti in pravična porazdelitev družbenega bogastva.

V času portugalskega predsedovanja se namenja precej pozornosti dialogu z zasebnim sektorjem za mobilizacijo zelenih naložb v okviru odnosov med EU in Afriko. Še posebej naložb v šolski sistem in na splošno v izobraževanje. Modeli trajnostnega gospodarstva obstajajo, potrebni pa bodo večje promocije, saj zeleni prehod brez sodelovanja zasebnega sektorja ne bo prinesel želenih učinkov. Za njegovo uspešnost bo nujno tudi sodelovanje vseh ključnih deležnikov, med katere sodi tudi civilna družba. V novi finančni perspektivi 2021 – 2027 bo na voljo poseben mehanizem, imenovan EFSD +, ki bo imel za cilj financirati spodbude za zeleni prehod. Brez ustreznega ukrepanja in postavljenih omejitev se zasebni sektor v želji po čim večjem dobičku ne bo uspel ali želel ustrezno prestrukturirati.

Na srečanju so predstavili poročilo s priporočili Odnosi Afrika-EU in zelena, pravična in trajnostna preobrazba.

Vir: SLOGA