Splošno o društvu

Društvo za Združene narode za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode (ZN) v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Po razglasitvi neodvisnosti, 25. junija 1991, je bila Slovenija nato 22. maja 1992 sprejeta med države članice ZN. Kmalu zatem, 6. novembra 1992, je bilo Društvo za ZN za Slovenijo sprejeto v krog članic Svetovne federacije društev za Združene narode (WFUNA – World Federation of United Nations Associations). Naša organizacija tudi uživa status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, katerega mu je podelilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Glavni cilj društva je bil izoblikovan že ob ustanovitvi, in sicer obveščanje javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih ZN. S ponosom lahko rečemo, da smo ta cilj izpolnili, mnogi dosežki in uspehi pa kažejo, da smo ga celo presegli.

Danes je Društvo za ZN za Slovenijo vitalna organizacija civilne družbe, ki skrbi za širitev idealov in ciljev ZN v Sloveniji. Njegova osrednja naloga je še vedno zbiranje in ponujanje informacij o vlogi in dejavnostih ZN; v ta namen vzdržujemo knjižnico z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij ZN ter njihovih agencij pa tudi drugo literaturo s sorodno tematiko.

Pomembno vlogo pri naših prizadevanjih za obveščanje javnosti o ZN igra tudi sodelovanje z Informacijsko službo ZN na Dunaju.

Pri zbiranju in prevajanju različnih mednarodnih dokumentov, knjig in ostalih publikacij o ZN in mednarodnih odnosih sodelujemo z Inštitutom za mednarodno pravo in mednarodne odnose Pravne fakultete v Ljubljani.

Pomemben vidik našega dela je tudi sodelovanje pri javni razpravi o pomembnih vprašanjih, s katerimi se ukvarjajo ZN. Trudimo se ustvariti forum, kjer se posamezniki srečujejo s predstavniki vlade. Tako lahko rešujemo probleme po vzoru ZN – s pomočjo dialoga.

Pomembna vprašanja na dnevnem redu ZN so tudi predmet rednih predavanj, ki jih organizira društvo. Ta so dobro obiskana, saj nam je uspelo privabiti kar nekaj slovenskih strokovnjakov z mednarodnim slovesom. Takšna predavanja so tudi pomemben del izobraževanja univerzitetnih študentov. Prav tako nudimo informacije in izvajamo delavnice o stažiranju ter zaposlovanju v sistemu ZN.

Društvo je tudi pomemben dejavnik pri pospeševanju raziskovalne dejavnosti na tematskem področju ZN. V ta namen vsako leto na dan ZN podelimo nagrade diplomskim in podiplomskim študentom za deset najboljših diplomskih del, doktorskih ali magistrskih disertacij, ki se dotikajo njegovega področja.

Ker je Društvo za ZN za Slovenijo gibanje ljudi za ZN, je pomemben del naših dejavnosti posvečen tudi ljudem, povezanim z ZN in društvom. Formalna in neformalna srečanja kažejo na to, da ZN podpira ogromno število posameznikov. Med ljudmi se tako sidra zavest o tem, da so ideje ZN in njihova načela del naših življenj ter ne nekaj oddaljenega ali nepomembnega.

Del našega poslanstva je tudi približevanje ZN ljudem, zato organiziramo dogodke, ki na tak ali drugačen način osvetljujejo vpliv ZN na naša življenja. Eden izmed takšnih pomembnih dogodkov je na primer praznovanje ob dnevu človekovih pravic, ob katerem tudi podelimo priznanja osnovnošolcem in srednješolcem za eseje, fotografije in likovna dela na temo človekovih pravic.

Vpogled članom in drugim zainteresiranim v delovanje sistema ZN omogočajo ekskurzije na različne ustanove ZN v Ženevi in na Dunaju.

Privzeli smo načelo „ljudskega gibanja“, zato je tudi primerno izpostaviti, da večino dela na društvu opravlja skupina prostovoljcev. Glavna opora društvu pa so seveda naši člani; mnogi izmed njih so pomembni predstavniki javnega življenja in akademskih krogov. V društvenem življenju zavzemajo aktivno vlogo, kar daje našim prizadevanjem dodaten zagon.

V prostorih društva ste dobrodošli prav vsi. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki daje občutek pripadnosti veliki družini Združenih narodov.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je širiti cilje in načela Organizacije združenih narodov. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki vzpodbuja občutek pripadnosti veliki družini OZN in tako ljudem približati našo svetovno organizacijo. Ljudem želimo dati občutek, da bi bil svet slabši, če organizacije ne bi bilo.

Vizija

Želimo biti ena izmed vitalnih nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki dejavno prispevajo k promociji in širjenju človekovih pravic, boju proti revščini ter poglabljanju prepričanja o potrebi medsebojnega spoznavanja, zbliževanja in enakopravnega sodelovanja med narodi in med ljudmi ne glede na jezik, raso, spol, vero in prepričanje. Nenazadnje želimo biti osrednja nevladna organizacija v RS, ki v državi širi cilje in načela OZN ter sodeluje v njenih akcijah in kampanjah.

Cilji

Osnovni namen in cilji, ki jih želi društvo uresničiti so:

 • Biti osrednja nevladna organizacija v Republiki Sloveniji, ki fizične in pravne osebe seznanja z idejami, cilji in delovanjem OZN.
 • Aktivno prizadevanje k promociji in spoštovanju človekovih pravic ter boju proti revščini, s poudarkom na vlogi posameznika, skupin in držav.
 • Promocija tolerance, medsebojnega razumevanja, solidarnosti in sodelovanja med narodi in med ljudmi ne glede na jezik, raso, spol, vero in prepričanje.
 • Koordinirati in razvijati dejavnosti naših članov ter ostalih skupin in posameznikov, ki so aktivni na katerem od področij povezanih z OZN.
 • Sodelovati z drugimi organizacijami, katerih delovanje prispeva k razvoju OZN in služi njeni podpori, še posebej pa z Informacijsko službo ZN na Dunaju (UNIS Vienna) in Svetovno federacijo društev za ZN (WFUNA).
 • Širjenje članstva in podpornikov društva.
 • Spodbujanje raziskovanja o OZN in njenem delovanju ter informiranje in izobraževanje o ciljih Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in dela sistema OZN.

Dejavnosti

Naše dejavnosti so namenjene ozaveščanju ljudi z idejami, cilji in dejavnostimi Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih agencij. Pripravljamo dogodke za naše člane in javnost, med drugim:

 • okrogle mize in predavanja;
 • knjižnica in čitalnica;
 • izvajanjem delavnic o temah povezanih z OZN za osnovnošolce in dijake;
 • proslave ob mednarodnih dnevih OZN;
 • ekskurzije na različne ustanove OZN;
 • nagradni razpis za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja ZN ter literarne, likovne in fotografske natečaje na temo ZN;
 • kampanje za širjenje načel in ciljev OZN; in
 • drugo.

Poslanstvo uresničujemo skozi naše aktivnosti, in sicer s/z:

 • seznanjanjem javnosti s cilji in načeli OZN ter njenimi dejavnostmi;
 • vzdrževanjem knjižnice z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij OZN ter njihovih agencij, pa tudi druge literature s sorodno tematiko;
 • zbiranjem in prevajanjem različnih mednarodnih dokumentov, knjig in ostalih publikacij OZN;
 • izdajanjem avtorskih del članov društva;
 • izvajanje založniške dejavnosti preko izdaje, zalaganja in organiziranja tiskanja publikacij, ki se nanašajo oziroma vključujejo v dejavnost društva in ki se izdajajo tako na klasičnih kot na elektronskih medijih;
 • spodbujanjem raziskovalne dejavnosti z nagrajevanjem najboljših diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, ki se dotikajo področja OZN;
 • organiziranjem rednih predavanj in okroglih miz o temah povezanih z OZN;
 • kampanjami in proslavami ob mednarodnih dnevih OZN;
 • izvajanjem delavnic o temah povezanih z OZN za osnovnošolce, dijake in druge skupine;
 • organiziranjem ekskurzij na različne ustanove OZN.

Delovna poročila

V priponkah najdete delovna poročila našega društva od leta 2009 dalje.

 • 2021 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2020 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2019 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2018 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2017 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2016 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2015 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2014 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2013 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2012 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2011 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2010 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)
 • 2009 – DELOVNO POROČILO – Drustvo za ZN za Slovenijo (prenos)

Statut društva za Združene narode za Slovenijo

Prenesi .pdf

Pridružite se nam

Članstvo

Namenjeno je vsem, ki jih zanima delovanje Organizacije Združenih narodov in vloga ter položaj njenih držav članic ter želijo prispevati k doseganju ciljev društva. Člani društva:

 • se udeležujejo predavanj, proslav in drugih prireditev društva;
 • uporabljajo knjižnico in čitalnico društva;
 • koristijo članski popust pri izletih društva;
 • delujejo za mir in sodelovanje med narodi;
 • se udeležujejo sej skupščine;
 • volijo in so voljeni v organe društva.

Prostovoljstvo

Prostovoljci so glavni stebri društva. Njihove aktivnosti zajemajo dežurstvo v knjižnici društva in predvsem organizacija omenjenih dejavnosti.

Poleg vseh aktivnosti in pogostih sestankov nas družijo tudi naše zabave. Presodite sami in se pridružite naši skupini prostovoljcev. Bodite aktivni in nam pomagajte pri uveljavljanju ZN.

Postanite član

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in državljan katere koli države članice EU, ki sprejme ta statut, se ravna po njem, izrazi željo postati član društva in je pripravljen plačevati članarino ter v ta namen poda pismeno izjavo.

Pod pogojem iz prvega odstavka tega člena lahko postane član društva tudi tujec, ki ima začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Letna članarina za študente, dijake in upokojence znaša 10 €, za zaposlene pa 20 €.

Prijavnica za članstvo v društvu

Za več informacij o članstvu nam pišite na info@unaslovenia.org.

Sodelovanje z drugimi organizacijami

Društvo za ZN za Slovenijo sodeluje s/z:

Če menite, da obstaja področje, na katerem bi lahko sodelovali, nam preprosto pišite na info@unaslovenia.org.

Projekt "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo"

Kampanja “VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo” (potekala je že v okviru milenijske kampanje), se bo v okviru projekta osredotočala predvsem na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Društvo za Združene narode za Slovenijo vidi pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih letih tudi v učinkoviti komunikaciji s ključnimi akterji in strateških partnerstvih.

Glavni cilj projekta je ozaveščati javnost o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter njenih izzivih.

Društvo bo pripravilo vseslovenske smernice komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja, strategijo komuniciranja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in izzivov le-te, spletni medij ter druge aktivnosti preko katerih bodo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter izzivih slednje informirane različne javnosti s poudarkom na otrocih in mladih.

Projekt “VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo” sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.

Vodstvo

dr. Maša Kovič Dine

Podpredsednica

Izvršni odbor

dr. Danijel Crnčec

Član IO

Zofija Klemen Krek

Članica IO

Adriana Aralica

Članica IO

Patrik Bole

Član IO

Luka Hiti

Član IO

dr. Jure Požgan

Član IO

Melita Kremžar

Članica IO

Ana Stražar

Članica IO

Nadzorni odbor

Alenka Antloga

Članica NO

Lucija Tacer

Članica NO

Kontaktirajte nas lahko na info@unaslovenia.org.

Prostori društva

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Član Svetovne federacije društev za Združene narode

TRR pri NLB: 02038-0011724633
Davčna št.: 87357771

Kje nas najdete?

Naši prostori se nahajajo na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani, kjer je tudi sedež Upravne enote Bežigrad, Ljubljana, in sicer v 3. nadstropju.