V podporo Združenim narodom

Društvo za Združene narode za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode (ZN) v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Po razglasitvi neodvisnosti, 25. junija 1991, je bila Slovenija nato 22. maja 1992 sprejeta med države članice ZN. Kmalu zatem, 6. novembra 1992, je bilo Društvo za ZN za Slovenijo sprejeto v krog članic Svetovne federacije društev za Združene narode (WFUNA - World Federation of United Nations Associations). Naša organizacija tudi uživa status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, katerega mu je podelilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Glavni cilj društva je bil izoblikovan že ob ustanovitvi, in sicer obveščanje javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih ZN. S ponosom lahko rečemo, da smo ta cilj izpolnili, mnogi dosežki in uspehi pa kažejo, da smo ga celo presegli.

Danes je Društvo za ZN za Slovenijo vitalna organizacija civilne družbe, ki skrbi za širitev idealov in ciljev ZN v Sloveniji. Njegova osrednja naloga je še vedno zbiranje in ponujanje informacij o vlogi in dejavnostih ZN; v ta namen vzdržujemo knjižnico z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij ZN ter njihovih agencij pa tudi drugo literaturo s sorodno tematiko.

Pomembno vlogo pri naših prizadevanjih za obveščanje javnosti o ZN igra tudi sodelovanje z Informacijsko službo ZN na Dunaju.

Pri zbiranju in prevajanju različnih mednarodnih dokumentov, knjig in ostalih publikacij o ZN in mednarodnih odnosih sodelujemo z Inštitutom za mednarodno pravo in mednarodne odnose Pravne fakultete v Ljubljani.

Pomemben vidik našega dela je tudi sodelovanje pri javni razpravi o pomembnih vprašanjih, s katerimi se ukvarjajo ZN. Trudimo se ustvariti forum, kjer se posamezniki srečujejo s predstavniki vlade. Tako lahko rešujemo probleme po vzoru ZN – s pomočjo dialoga.

Pomembna vprašanja na dnevnem redu ZN so tudi predmet rednih predavanj, ki jih organizira društvo. Ta so dobro obiskana, saj nam je uspelo privabiti kar nekaj slovenskih strokovnjakov z mednarodnim slovesom. Takšna predavanja so tudi pomemben del izobraževanja univerzitetnih študentov. Prav tako nudimo informacije in izvajamo delavnice o stažiranju ter zaposlovanju v sistemu ZN.

Menimo, da ideje ZN niso primerno predstavljene najmlajšim članom naše družbe. V letu 2009 smo zato začeli izvajati delavnice o revščini, katerih namen je preko pogovora o revščini med otroci in mladostniki razvijati čut za sočloveka ter spodbuditi ukrepanje. Letošnje leto bomo obseg dejavnosti razširili še na druga tematska področja.

Od leta 2009 naprej ob podpori ZN izvajamo milenijsko kampanjo, s katero slovensko javnost seznanjamo z milenijskimi razvojnimi cilji. Z letom 2008 smo začeli v Sloveniji koordinirati akcijo Vstani in ukrepaj, ki je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo prizadevanjem za doseganje prvega milenijskega razvojnega cilja: izkoreniniti skrajno revščino in lakoto.

Društvo je tudi pomemben dejavnik pri pospeševanju raziskovalne dejavnosti na tematskem področju ZN. V ta namen vsako leto na dan ZN podelimo nagrade diplomskim in podiplomskim študentom za deset najboljših diplomskih del, doktorskih ali magistrskih disertacij, ki se dotikajo njegovega področja.

Ker je Društvo za ZN za Slovenijo gibanje ljudi za ZN, je pomemben del naših dejavnosti posvečen tudi ljudem, povezanim z ZN in društvom. Formalna in neformalna srečanja kažejo na to, da ZN podpira ogromno število posameznikov. Med ljudmi se tako sidra zavest o tem, da so ideje ZN in njihova načela del naših življenj ter ne nekaj oddaljenega ali nepomembnega.

Del našega poslanstva je tudi približevanje ZN ljudem, zato organiziramo dogodke, ki na tak ali drugačen način osvetljujejo vpliv ZN na naša življenja. Eden izmed takšnih pomembnih dogodkov je na primer praznovanje ob dnevu človekovih pravic, ob katerem tudi podelimo priznanja osnovnošolcem in srednješolcem za eseje, fotografije in likovna dela na temo človekovih pravic.

Vpogled članom in drugim zainteresiranim v delovanje sistema ZN omogočajo ekskurzije na različne ustanove ZN v Ženevi in na Dunaju.

Privzeli smo načelo „ljudskega gibanja“, zato je tudi primerno izpostaviti, da večino dela na društvu opravlja skupina prostovoljcev. Glavna opora društvu pa so seveda naši člani; mnogi izmed njih so pomembni predstavniki javnega življenja in akademskih krogov. V društvenem življenju zavzemajo aktivno vlogo, kar daje našim prizadevanjem dodaten zagon.

V prostorih društva ste dobrodošli prav vsi. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki daje občutek pripadnosti veliki družini Združenih narodov.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je širiti cilje in načela Organizacije združenih narodov. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki vzpodbuja občutek pripadnosti veliki družini OZN in tako ljudem približati našo svetovno organizacijo. Ljudem želimo dati občutek, da bi bil svet slabši, če organizacije ne bi bilo.

Poslanstvo uresničujemo skozi naše aktivnosti, in sicer s/z:

Vizija

Želimo biti ena izmed vitalnih nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki dejavno prispevajo k promociji in širjenju človekovih pravic, boju proti revščini ter poglabljanju prepričanja o potrebi medsebojnega spoznavanja, zbliževanja in enakopravnega sodelovanja med narodi in med ljudmi ne glede na jezik, raso, spol, vero in prepričanje. Nenazadnje želimo biti osrednja nevladna organizacija v RS, ki v državi širi cilje in načela OZN ter sodeluje v njenih akcijah in kampanjah.

Cilji

Osnovni namen in cilji, ki jih želi društvo uresničiti so:

 1. Biti osrednja nevladna organizacija v Republiki Sloveniji, ki fizične in pravne osebe seznanja z idejami, cilji in delovanjem OZN.
 2. Aktivno prizadevanje k promociji in spoštovanju človekovih pravic ter boju proti revščini, s poudarkom na vlogi posameznika, skupin in držav.
 3. Promocija tolerance, medsebojnega razumevanja, solidarnosti in sodelovanja med narodi in med ljudmi ne glede na jezik, raso, spol, vero in prepričanje.
 4. Koordinirati in razvijati dejavnosti naših članov ter ostalih skupin in posameznikov, ki so aktivni na katerem od področij povezanih z OZN.
 5. Sodelovati z drugimi organizacijami, katerih delovanje prispeva k razvoju OZN in služi njeni podpori, še posebej pa z Informacijsko službo ZN na Dunaju (UNIS Vienna) in Svetovno federacijo društev za ZN (WFUNA).
 6. Širjenje članstva in podpornikov društva.
 7. Spodbujanje raziskovanja o OZN in njenem delovanju ter informiranje in izobraževanje o ciljih Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in dela sistema OZN.

Dejavnosti

Naše dejavnosti so namenjene ozaveščanju ljudi z idejami, cilji in dejavnostimi Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih agencij. Pripravljamo dogodke za naše člane in javnost, med drugim: 

Program dela za 2018 nadete tukaj.

Okrogle mize in predavanja

Osnovni namen okroglih miz in predavanj leži v glavnem cilju društva, in sicer obveščanju javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih Organizacije združenih narodov (OZN). Društvo tako redno organizira tovrstna srečanja s področij delovanja OZN, njenega sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami in o ostalih relevantnih temah v mednarodni skupnosti.

Okrogle mize se organizirajo v obliki panelov, v katerih poleg predsedujoče/-ga sodeluje več panelistov (domače in tuje raziskovalke ter raziskovalci s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, ki se strokovno ukvarjajo s posamičnim vprašanjem, ki je predmet razprave na okrogli mizi). Predavanja delujejo na podoben način, vendar sodeluje le en/-a govornik/-ica in povezovalka/-ec srečanja. Obe vrsti srečanja se zaključita z razpravo.

Knjižnica in čitalnica

Na društvu sta preko vsega leta za javnost odprti knjižnica in čitalnica, kjer je na voljo veliko število informativnih in specializiranih publikacij OZN ter njenih agencij, pa tudi druge literature s sorodno tematiko. Cilj društva je pridobivati aktualne publikacije OZN, za kar je potrebno ohranjati redne stike s sistemom OZN.

V čitalnici društva je članom v času uradnih ur na voljo tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta kot tudi brezžično internetno omrežje.

Društvo svoje obiskovalce vsako leto obvešča o študijskem programu EMA - Evropski magisterij iz človekovih pravic in demokratizacije, ki ga sofinancira Evropska komisija in izvaja 39 evropskih univerz, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani.

Delavnice

 

Ime delavnice: »POMEN VARSTVA OKOLJA ZA IZGRADNJO MIRU«
Področje: okoljska varnost, okoljski spori in reševanje slednjih
Namen/cilj delavnice:  Namen delavnice je, preko pogovora o okoljskih sporih, učencem predstaviti koncept in pomen varstva okolja v povezavi z zagotavljanjem globalnega miru ter jih, s pomočjo reševanja nalog, skušati čim boljše seznaniti z možnosti in načini delovanja posameznika, s katerimi lahko tudi sami pripomorejo k večji kakovosti okoljske varnosti.
Opis: Skozi delavnico se učencem predstavita koncepta narave in okolja. Interaktivno se predstavi varovanje okolja v različnih okoljskih sferah (voda, zemlja in ozračje) in pa žrtve onesnaževanja ter glavni onesnaževalci. Prvi del zaključimo s pomenom varstva okolja in kratko navezavo na določene človekove pravice, ki so v neposredni povezavi s slednjim. V drugem delu iz človekovih pravic preidemo na delovanje Organizacije združenih narodov na dotičnem področju. Nadaljujemo z omembo Milenijskih razvojnih ciljev, predvsem pa seveda izpostavimo cilj, ki naslavlja zagotavljanje trajnostnega razvoja okolja. Delavnica se zaključi s prehodom na konkretne okoljske spore in njihovo razreševanje, ki pa poteka preko že poprej razdelane teme – Organizacije združenih narodov.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 2 šolski uri (90 min)
 
Ime delavnice: »DELAVNICA O IDENTITETAH: MED DEDIŠČINO IN STEREOTIPI«
Področje: teorije identitet, nesnovna dediščina ter problematika stereotipov
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o izgradnji identitet in pomenu, ki ga te imajo za vsakega posameznika. Otroci se na delavnici naučijo razumeti svoja ozadja ter spoštovati kulturne idr. posebnosti svojih sovrstnikov.
Opis: Na delavnici se učenci ter dijaki pobliže spoznajo s koncepti identitet in prek kritičnega razmišljanja in aktivnega dialoga spoznavajo pomen, ki ga identiteta igra pri vsakem posamezniku. Učenci spoznajo, da so družbe heterogene in je zato potrebno spoštovati vsakega posameznika ne glede na razlike ter vsakemu omogočiti enake možnosti razvoja in kultiviranja svojih posebnosti. Poleg diskusije je v delavnici predvidena igra vlog, kjer so učenci postavljeni v različne situacije stika z različnimi identitetami, ki jih morajo rešiti. V drugem delu sta učencem predstavljena dodatna dva pojma: nesnovna dediščina ter problematika stereotipov. Mladi tako spoznajo pomen kultiviranja dediščine in problem stereotipiziranja, ki pri mladih takšna kultiviranja zaustavlja zaradi družbenega pritiska.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ
Trajanje: 2 šolski uri (90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O ENAKOPRAVNOSTI SPOLOV«
Področje: enakopravnost spolov, emancipacija žensk
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o emancipaciji žensk za enake pravice in pa pomenu enakopravnosti spolov.
Opis: Na delavnici se učenci preko interaktivnih dejavnosti podrobneje seznanijo s pomenom enakopravnosti med spoloma. Tekom delavnice se bodo spoznali z zgodovino boja za ženske pravice. Preko debate in skupinskega dela bodo iskali odgovore na vprašanja povezana s spolno diskriminacijo in njeno pogostostjo ter nezavedno prakso v vsakdanjem življenju. Skupaj bomo razjasnili pojem feminizem in osvetlili njegov pomen v mednarodni skupnosti. Učencem bomo poskusili diskriminacijo prikazati tudi skozi empirijo, kar jih bo nadaljnje spodbudilo k iskanju inovativnih odgovorov na vprašanja lastne samoiniciativnosti pri odpravi vsakovrstne diskriminacije.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O MEDKULTURNEM DIALOGU«
Področje: človekove pravice, medkulturni dialog
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o človekovih pravicah in pomenu medkulturnega dialoga.
Opis: Na delavnici se učenci in dijaki preko interaktivnih dejavnosti podrobneje seznanijo s pomenom medkulturnega dialoga. Tekom delavnice bodo preko debate, dela v skupinah in različnih iger iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kaj je kultura? Zakaj sta medkulturna raznolikost in medkulturni dialog dobra? Zakaj prihaja do medkulturnega nerazumevanja? Kako rešujemo konflikte?
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH«
Področje: človekove pravice
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o človekovih pravicah in pomenu uresničevanja le-teh.
Opis: Na delavnici se udeleženci spoznajo s temeljnimi dokumenti in koncepti na področju človekovih pravic. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in kratkimi igrami na temo človekovih pravic. S pomočjo debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o uresničevanju človekovih pravic v Sloveniji in po svetu ter kako lahko posameznik pripomore k zagotavljanju človekovih pravic.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O MIROVNIH OPERACIJAH«
Področje: človekove pravice, vzdrževanje miru in varnosti, mirovne operacije
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o vlogi OZN pri vzdrževanju miru in varnosti po svetu, pomenu človekovih pravic in o mirovnih operacijah.
Opis: Na delavnici se udeleženci spoznajo s koncepti na področju človekovih pravic in vlogi OZN pri vzdrževanju svetovnega miru in varnosti, podrobneje pa spoznajo koncept mirovnih operacij. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in skozi debato. S pomočjo debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o pomenu miru po svetu.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 2 šolski uri (90 min)
Ime delavnice: »PODAJMO SI ROKE«
Področje: 1. cilj trajnostnega razvoja – odprava revščine
Namen/cilj delavnice: Namen naših delavnic je preko pogovora o revščini pri otrocih in mladostnikih razvijati čut za sočloveka ter jih spodbuditi k ukrepanju.
Opis: Skozi delavnico se učencem predstavi Organizacijo združenih narodov (OZN) in njena pomembnejša področja delovanja s posebnim poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja ter delovanje Društva za ZN za Slovenijo. Poudarek je na boju proti revščini; za lažjo predstavo se jim razloži nekaj pojmov, npr. kaj pomeni revščina in kaj skrajna revščina, koliko ljudi živi v revščini, na katerih koncih sveta je je največ, zakaj prihaja do nje, kako se lahko proti njej borimo kot posamezniki in kot družbena skupina ter zakaj je pomembno, da jo odpravljamo. Ob koncu podamo zavezo, s katero opredelimo dejavnosti, ki jih bomo izvedli za boj proti revščini.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »VSTANI in UKREPAJ«
Področje: cilji trajnostnega razvoja
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja ter o problematiki, ki jo ti cilji pokrivajo. Cilji poskušajo na ustrezen način opredeliti trajnostni razvoj, ki temelji na skupni predstavi človeštva, kako reševati skupne globalne izzive.
Opis: Skozi delavnico se učenci spoznajo s cilji trajnostnega razvoja. Na kratko se predstavi posamezen razvojni cilj in pomen njihove uresničitve za dobrobit človeštva. V okviru delavnice obravnavamo aktualne probleme, s katerimi se srečuje tako Slovenija kot tudi preostali svet. V sodelovanju z učiteljicami/učitelji poskušamo najti rešitve, kako bi pridobljeno znanje prenesli v vsakdanje življenje.
Ciljna skupina: OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
 • Spletno izobraževanje:
Spletna stran: »SKUPAJ MOČNEJŠI«
Področje: Organizacija združenih narodov, človekove pravice
Namen/cilj spletne strani: Predstaviti namen ustanovitve OZN, cilje, strukturo in področja delovanja OZN ter delovanje Slovenije v organizaciji na interaktiven način.
Opis: V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Informacijsko službo ZN na Dunaju je bila leta 2013 pripravljena spletna verzija priročnika »Skupaj močnejši«, ki predstavlja namen ustanovitve OZN, cilje, strukturo in področja delovanja OZN ter delovanje Slovenije v organizaciji na interaktiven način.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Spletna stran: http://www.skupaj-mocnejsi.si/
Ime delavnice: »DELAVNICA O MEDNARODNEM LETU SODELOVANJA NA PODROČJU VODA«
Področje: trajnostni razvoj, trajnostno upravljanje z vodnimi viri, človekove pravice
Namen/cilj delavnice: Namen e-delavnice je slovenske osnovnošolce in srednješolce seznaniti s sistemom OZN, UNESCO ter konceptom upravljanja z vodami in delovanjem UNESCO na tem področju, hkrati pa jih ozavestiti o pomenu sodelovanja na področju voda.
Opis: V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO je bila leta 2013 pripravljena interaktivna spletna delavnica, ki najprej predstavi OZN, nato UNESCO in njena področja delovanja, v nadaljevanju pa delovanje UNESCO na področju upravljanja z vodami in pomen sodelovanja na področju voda.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Spletna stran: http://www.unaslovenia.org/moodle/
 • Publikacija »Mladi in Združeni narodi«

Ob priložnosti mednarodnega dne mladih je Društvo za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) avgusta 2014 izdalo publikacijo »Mladi in Združeni narodi«. Publikacija zajema pregled aktivnosti OZN na področju mladih ter možnosti za vključitev v aktivnosti z agende OZN – instituta mladinskega delegata pri OZN in UNESCO glasnika, pa tudi rezultate raziskave, v kateri je Društvo za ZN preverjalo stališča slovenskih mladih o OZN.

Publikacija je koristen in kreativen učni pripomoček, ki bo v dobi učenja za globalno državljanstvo in trajnostni razvoj vse bolj pomemben.

Pomembnost naslavljanja mladinskih vprašanj je prepoznala tudi OZN; mladi so ena izmed prioritet generalnega sekretarja OZN in organizacija si preko različnih instrumentov prizadeva vzpostaviti dialog z mladimi. Publikacija je rezultat prizadevanj društva, da mladim približa OZN. Cilj publikacije »Mladi in Združeni narodi« je mladim ponuditi informacije o OZN in jih spodbuditi k vključitvi v njeno delovanje.

Najdete jo tukaj: Publikacija-mladi_in_OZN

Proslave ob mednarodnih dnevih OZN

Obeležitev dneva OZN, 24. oktober

Na proslavi uvodoma v kratkem predavanju o aktualnih vprašanjih OZN zbranemu občinstvu spregovori slavnostni/a govornik/ca (v letu 2009: prof. dr. Zlatko Šabič; leta 2008: prof. dr. Anton Bebler; leta 2007: dr. Breda Pavlič, leta 2006: dr. Dimitrij Rupel, leta 2005: dr. Janez Drnovšek, leta 2004: dr. Janez Čebulj; leta 2003: prof. dr. Jože Pirjevec).

Predavanju sledi podelitev nagrad in priznanj najboljšim prispevkom s področja delovanja OZN (glej: Nagradni razpisi društva).

Obeležitev dneva človekovih pravic, 10. december

Društvo je leta 2006 pričelo s pripravo in razpisom natečaja za likovna in literarna dela za učence in učenke slovenskih osnovnih šol na temo človekovih pravic. V letu 2007 je društvo natečaj razširilo tudi na slovenske dijake, ki so na natečaju sodelovali s fotografijami na temo človekovih pravic, leta 2008 pa že v vseh kategorijah. Vsa leta so bila priznanja in nagrade za najboljša dela nagrajencem/-kam in njihovim mentorjem/-icam podeljena na proslavi društva ob dnevu človekovih pravic. Odziv šol je bil vsa leta izjemen, npr. v letu 2009 je sodelovalo 51 osnovnih in srednjih šol z več kot 200 prispevki.

Tema v letu 2010 je bilo neenakost, slavnostni govor pa je imel g. Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic (v letu 2009: nenasilje; v letu 2008: 60. obletnica SDČP; v letu 2007: univerzalnost človekovih pravic: OZN, EU in Republika Slovenija; v letu 2006: romska problematika).

V prilogi se nahajajo nagrajeni eseji iz razpisa za leto 2010.

DatotekeVelikost
Nagrajeni eseji 2010.pdf960 KB

Nagradni razpisi društva

Društvo za Združene narode za Slovenijo tradicionalno razpisuje dva nagradna razpisa, in sicer ob dnevu OZN, 24. oktobra, in ob dnevu človekovih pravic, 10. decembra.

Ob posebnih priložnostih se razpisujejo tudi dodatni razpisi.

Več spodaj.

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2020)

V okviru šestinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:

- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);

- tiskan izvod dela;

- izvod dela v elektronski obliki (pdf format oddajte na tej povezavi);

- priporočilo mentorja za nagrado;

- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2020 le po pošti na naslov Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2020.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na naši spletni strani.

DatotekeVelikost
Prijavni obrazec - nagradni razpis - dan ZN - 2020.doc1.93 MB
Nagradni razpis.pdf369.16 KB

Mladinski natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic na temo vključujočega izobraževanja

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA vabi k sodelovanju na mladinskem natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je vključujoče izobraževanje. Na natečaju lahko sodelujete mladi v starosti od 12 do 29 let. Nagradni natečaj je razdeljen na dva sklopa: literarni in fotografski natečaj. Prva nagrada literarnega natečaja so brezžične slušalke EarPods, fotografskega natečaja pa tablični računalnik. Rok za oddajo del je 2. december 2020.

Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice in da so do svojih pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, kraj rojstva ali katero koli drugo okoliščino.

Z obeležitvijo dneva človekovih pravic si tudi na Društvu za ZN prizadevamo opozarjati na pomen varstva in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti Društvo za ZN že trinajsto leto objavlja natečaj, letos pa se je soorganizaciji pridružil tudi evropski projekt Bridge 47, ki si prizadeva za mobilizacijo civilne družbe, da bi s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu.

Z natečajem želimo mladim ponuditi priložnost, da svoje vtise in razmišljanja o vključujočem izobraževanju izrazijo skozi besedo ali fotografijo.

Natečaj je razdeljen na dva sklopa:

 1. literarni natečaj: omejitev dolžine eseja/razmišljanja je 400 besed;
 2. fotografski natečaj: fotografije naj bodo ločljivosti 100–250 ppi.

Na natečaju lahko sodelujejo mladi v starosti od 12 do 29 let.

Splošna deklaracija človekovih pravic je osrednji mednarodni dokument s področja človekovih pravic. Deklaracija je poudarila načelo univerzalnosti, ki je temelj prava človekovih pravic. Človekove pravice so prirojene in pripadajo vsakomur, ne glede na narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali katero koli drugo osebno okoliščino. Vsi imamo enake človekove pravice, brez razlikovanja.

Splošna deklaracija človekovih pravic opredeljuje tudi pravico do izobraževanja in v 26. členu določa, da je izobraževanje »usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spodbuja razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in rasnimi ali verskimi skupinami ter podpira dejavnosti Organizacije združenih narodov za ohranjanje miru.«

Tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 med cilji trajnostnega razvoja zajema kakovostno izobraževanje. Podcilj 4.7 opredeljuje pomen globalnega učenja: »Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.«

Mladi imate pomembno vlogo pri udejanjanju človekovih pravic in ciljev trajnostnega razvoja, zato je Društvo za ZN v sodelovanju s Platformo SLOGA izbralo vključujoče izobraževanje kot temo letošnjega natečaja.

Mladi, ujemite ideje in nam pošljite esej ali fotografijo.

Rok za oddajo del je 2. december 2020.

Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« in prijavnico pošljite po e-pošti info@unaslovenia.org.

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela. Prispeli izdelki v vsakem sklopu bodo razdeljeni na dve starostni skupini: osnovno- in srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. V vsaki skupini bodo izbrani trije nagrajenci_ke, ki bodo prejeli knjižne oziroma praktične nagrade. Med vsemi prispelimi izdelki bomo izbrali tudi najbolj izvirno literarno in fotografsko delo. Avtor_ica najbolj izvirnega literarnega dela bo prejel_a brezžične slušalke EarPods, avtor_ica najbolj izvirnega fotografskega dela pa tablični računalnik. Nagrajenke_ci bodo prejeli tudi priznanja.

Nagrajena dela bodo predstavljena na spletnem dogodku ob obeležitvi mednarodnega dne človekovih pravic (predvidoma 10. decembra 2020).

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte info@unaslovenia.org in patricija.virtic@bridge47.org.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Več informacij:

DatotekeVelikost
Razpis CP 2020 prijavnica.doc868 KB
Razpis CP 2020 fin.pdf897.01 KB

Zaključek natečaja za kratke filme na temo miru

Društvo za Združene narode za Slovenijo je v okviru "Promotion of Peace Campaign", ki jo izvaja v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji, s ciljem promocije človekovih pravic in spodbujanja participacije mladih organiziralo natečaj za mlade med 15. in 18. letom za kratke filme na temo miru.

Kratke filme je ocenil Nejc Gazvoda, slovenski pisatelj, režiser in scenarist ter diplomant programa filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Prvo nagrado je prejel Uroš Topić za kratki film "Odpuščanje".

Drugo nagrado je prejel Domen Dimovski za kratki film "Kdo je kokoš?"

Tretjo nagrado je prejel Klemen Skornišek za kratki film "Winner?"

Kampanje za širjenje načel in ciljev OZN

Kampanja 'Daj mi mir!'

21. septembra svet praznuje mednarodni dan miru. To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, oboroženi in drugi spopadi pa naj bi se prekinili. Cilj mednarodnega dneva miru je, da se med ljudmi razširi vest o tem, da obstaja alternativa vojnemu stanju in da je možen tudi svet, v katerem vlada mir.

Slogan kampanje 'Daj mi MIR!' nekoliko karikirano, a jasno izraža željo po prenehanju vseh vrst spopadov. Kliče k odpravi ovir, ki omejujejo harmonijo bivanja ljudi, in vse sodelujoče v procesu ustvarjanja miru poziva k še večjem prizadevanju zanj. Za mir namreč niso odgovorne samo posamezne vlade, ampak tudi vsak izmed nas.

Prva kampanja za mir je potekala v Sloveniji od 21. avgusta do 17. septembra 2008. Njen namen je bil 21. september ponesti med ljudi kot mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti je lahko vsak izmed nas izrazil svoje misli o miru, vsa sporočila pa so bila posredovana Generalni skupščini ZN. Tudi v letu 2009 bomo kampanjo ponovili.

Kampanja 'Vstani in ukrepaj'

'VSTANI in UKREPAJ' je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo cilju odprave revščine ter uresničevanja in preseganja Milenijskih razvojnih ciljev. Od 16. do 18. oktobra 2009 so ljudje dejansko in simbolično vstali in ukrepali s tem, ko so z različnimi aktivnostmi od svojih vlad zahtevali izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Pred štirimi leti se je na poziv 'VSTANI' odzvalo preko 23 milijonov ljudi, s čimer so postavili prvi in največji Guinessov svetovni rekord te vrste, pred tremi leti je gibanje doseglo 43 milijonov, predlani nekaj manj kot 117 milijonov, od tega 4.000 ljudi v Sloveniji. V letu 2009 se je 173 milijonov ljudi priključilo iniciativi, od tega v Sloveniji nekaj manj kot 6.500. Več informacij lahko najdete na: www.milenijski-cilji.si/vstani.

Kampanja za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev

Ideja o kampanji se je izoblikovala na srečanju evropskih društev za ZN v Ženevi decembra 2008. Slovenska kampanja vsebuje spletno stran z vsemi nujnimi podatki o Milenijskih razvojnih ciljih (MRC), delovanju Slovenije na tem področju, in sicer tako državnih organov kot nevladnih organizacij. Na strani bodo tudi predstavljene aktivnosti OZN in njenih agencij. Stran bo tudi vsebovala akademske razprave na to temo in nasvete, kako lahko pripomoremo k doseganju MRC. Društvo je tudi izdalo publikacijo o Milenijskih razvojnih ciljih, koordiniralo dogodke po Sloveniji posvečene iniciativi Vstani in ukrepaj, izvajalo delavnico 'Podaj roko revnemu' po slovenskih šolah, v pripravi pa še imamo razvojni projekt, ki ga bomo izvajali v Keniji.

Spletno stran o MRC lahko najdete na: www.milenijski-cilji.si

Sodelovanje z Informacijsko službo ZN na Dunaju in Svetovno federacijo društev za ZN

Namen povezave z Informacijsko službo ZN na Dunaju je krepitev obojestranske pomoči in sodelovanja pri izvajanju aktivnosti, izmenjavi informacij in izkušenj, ki so in bodo pripomogle k večji kakovosti dela. Do sedaj smo sodelovali pri pripravi kampanje ob mednarodnem dnevu miru ('Daj mi MIR!' 2008) ter mednarodnem dnevu boja proti revščini ('Vstani in ukrapaj' 2008).

V letu 2008 je društvo začelo aktivno sodelovati s Svetovno federacijo društev za ZN (WFUNA). Kontakt smo navezali v marcu 2008, ko je bilo društvo na ekskurziji v Ženevi. Skozi leto je potekalo vzajemno obveščanje o medsebojnih aktivnostih, decembra 2008 pa se je društvo udeležilo evropskega srečanja društev za ZN v organizaciji WFUNA in Društva za ZN iz Švice. Rezultat srečanja je bilo oblikovanje kampanje za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev na evropski ravni.

Društvo za ZN za Slovenijo se je preko svojega člana Boštjana Jermana udeležilo 39. plenarnega zasedanja WFUNA, ki je potekalo od 9. do 12. avgusta 2009 v Seulu. Sodeloval je tudi pri tekmovanju WFUNA 'Študentje za svet brez jedrskega orožja', v okviru katerega je pripravil projektni predlog za kampanjo za svet brez jedrskega orožja. WFUNA je prejela 40 prispevkov, od katerih je bilo izbranih šest najboljših, med njimi tudi njegov projektni predlog. Rezultat zasedanja so tudi povezave društva z delegacijami Velike Britanije, Španije, Portugalske, Irske, Avstrije in Mehike. Vsekakor bomo ohranjali stike s ciljem oblikovanja skupnih iniciativ.

Delovna poročila

V priponkah najdete delovna poročila našega društva od leta 2009 naprej.

DatotekeVelikost
2009 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf1.09 MB
2010 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf337 KB
2011 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf977.11 KB
2012 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf430.87 KB
2013 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf425.14 KB
2014 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf509.52 KB
2015 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf1.13 MB
2016 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo final.pdf349.14 KB
2017 - DELOVNO POROCILO - Drustvo za ZN za Slovenijo.pdf435.64 KB

Statut društva

V priponki najdete statut Društva za ZN za Slovenijo.

DatotekeVelikost
STATUT Drustva - 23032011.pdf101.52 KB

Sodelujte z nami

Članstvo

Namenjeno je vsem, ki jih zanima delovanje Organizacije Združenih narodov in vloga ter položaj njenih držav članic ter želijo prispevati k doseganju ciljev društva. Člani društva:

Prostovoljstvo

Prostovoljci so glavni stebri društva. Njihove aktivnosti zajemajo dežurstvo v knjižnici društva in predvsem organizacija omenjenih dejavnosti.

Poleg vseh aktivnosti in pogostih sestankov nas družijo tudi naše zabave. Presodite sami in se pridružite naši skupini prostovoljcev. Bodite aktivni in nam pomagajte pri uveljavljanju ZN.

Postanite član

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in državljan katere koli države članice EU, ki sprejme ta statut, se ravna po njem, izrazi željo postati član društva in je pripravljen plačevati članarino ter v ta namen poda pismeno izjavo.

Pod pogojem iz prvega odstavka tega člena lahko postane član društva tudi tujec, ki ima začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Letna članarina za študente, dijake in upokojence znaša 10 €, za zaposlene pa 20 €.

Izpolnjeno prijavnico (Word ali PDF format) pošljite na naš naslov ali e-pošto:

Društvo za Združene narode za Slovenijo
Cankarjeva 1/II
SI-1000 Ljubljana

info@unaslovenia.org