Mladinska sekcija

Ustanovna seja mladinske sekcije. (Foto - UNAS)Mladinska sekcija Društva za ZN za Slovenijo je bila kot formalna struktura znotraj društva ustanovljena leta 2011. Združuje člane društva v starosti med 15. in 29. letom s skupnim interesom za teme, ki zadevajo področje delovanja OZN.

Cilji delovanja so usklajeni s cilji krovne organizacije, pri čemer mladinska sekcija še posebej izpostavlja potrebe in interese mladih članov. Ti cilji so:

 • spodbujati zanimanje mladih za globalne teme;
 • mladim predstaviti OZN in njeno delovanje;
 • mlade seznaniti s cilji in načeli OZN ter njenimi dejavnostmi;
 • razvijati participacijo mladih in aktivno državljanstvo;
 • omogočati neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo ter kreativno ustvarjanje;
 • razvijati mladinsko prostovoljno delo;
 • spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
 • spodbujati aktivno ukrepanje za dosego zastavljenih ciljev OZN;
 • pospeševati raziskovalno dejavnost mladih na tematskem področju OZN;
 • sodelovati z drugimi organizacijami, katerih delovanje prispeva k razvoju OZN in služi njeni podpori;
 • na mednarodni ravni vzpostaviti in vzdrževati stike s sorodnimi organizacijami in združenji.

Za doseganje zastavljenih ciljev mladinska sekcija izvaja naslednje dejavnosti:

 • organizira predavanja in okrogle mize za mlade o temah, povezanih s cilji in načeli OZN;
 • organizira kampanje za ozaveščanje mladih o ciljih in načelih OZN;
 • izvaja delavnice za mlade o temah, povezanih z OZN;
 • organizira mladinske konference tako na državni kot mednarodni ravni;
 • spodbuja prostovoljno delo mladih;
 • pripravlja proslave ob mednarodnih dnevih OZN;
 • organizira strokovne ekskurzije na različne ustanove OZN;
 • organizira simulacije OZN za mlade;
 • organizira družabna srečanja mladih;
 • razpisuje nagrade za literarna, likovna in fotografska dela na tematiko človekovih pravic;
 • organizira filmske večere; in
 • druge dejavnosti, združljive z namenom delovanja mladinske sekcije.

 

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC)

Delegati na prvi simulaciji v okviru MUNSC. (Foto - MUNSC)Prvi slovenski MUN klub – MUNSC – je z delovanjem v okviru mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo začel oktobra 2012. MUNSC mladim ponuja možnost, da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo svoje znanje o ZN ter svoje sposobnosti poganja in argumentiranja. Ker vse naše aktivnosti potekajo v angleščini, pa MUNSC pripomore tudi k izboljšanju poznavanja tega jezika in pripomore k pripravljenosti članov na delovanje v globaliziranem svetu. Člani MUNSC se dobivamo približno dvakrat mesečno, teme srečanj pa izbiramo na podlagi zanimanja članov. Tako lahko utrjujemo svoje znanje o ZN in aktivnostih v mednarodni skupnosti, pridobivamo govorniške, diplomatske in pogajalske spretnosti ter se predvsem zabavamo!

MUNSC organizira krajše vodene debate, zanimiva predavanja, družabne aktivnosti in daljše simulacije delovanja ZN za MUNSC člane, kjer se nam po dogovoru lahko pridruži tudi kakšen drug klub. Temelj našega poslanstva so torej projekti, prek katerih simuliramo delovanje ZN in delovanje držav na mednarodnem diplomatskem parketu, s čimer člane preko udejstvovanja v aktivnostih kluba pripravimo na izzive multikulturnega sveta.

Na modelih ZN študentje, ki se prelevijo v vlogo delegatov, v določenem odboru predstavljajo neko državo in v skladu z zunanjo politiko te države skušajo z ostalimi delegati na dano temo doseči dogovor (v obliki resolucije). MUNSC skuša študentom tovrstne simulacije približati ter jih spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo.

Prek aktivnosti spodbujamo:

 • konstruktivne debate na področjih mednarodne varnosti, človekovih pravic, družbenega in ekonomskega razvoja ter ostalih tematik s področja mednarodnih odnosov;
 • razumevanje strukture ZN ter njihove multilateralne narave, pravil in postopkov ter priprave in sprejema njihovih dokumentov;
 • izboljšanje debaterskih, pogajalskih in retoričnih sposobnosti ter zmožnosti javnega nastopanja, lobiranja in organizacijskih veščin, ki so potrebne v diplomatskih procesih;
 • izboljšanje kompetenc, izurjenosti in zaupanja v lastno znanje strokovnega angleškega jezika;
 • spodbujanje skupinskega dela študentov.

Naše aktivnosti sestavljajo:

 • sestanki dvakrat ali trikrat na mesec, ki potekajo v obliki vodenih debat (t.i. mock sessions) in kratkih predavanj;
 • analize in kritične obravnave svetovnih novic ter samega sistema ZN in njegovih proceduralnih pravil;
 • organizacije večdnevnih simulacij delovanja ZN;
 • obiski mednarodnih modelov ZN; kot MUNSC delegacija ali posamezni član(i) s podporo MUNSC;
 • neformalna srečanja.

MUNSC na BIMUN. (Foto - MUNSC)Osnovni namen kluba je študentom ponuditi možnost za neformalno izobraževanje in znanja, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo tista, ki so jih pridobili pri formalnem izobraževanju. Ta znanja lahko člani še dodatno krepijo z obiskom mednarodnih modelov različnih mednarodnih organizacij. Naša prva delegacija se je v 2013 odpravila na Mednarodni model ZN v Beogradu (Belgrade International Model United Nations – BIMUN), kjer je član MUNSC delegacije prejel nagrado za najboljšega delegata svojega odbora, ostali člani pa so se posamično udeležili številnih drugih simulacij ZN, zveze NATO, Arabske lige in Evropske unije (OxIMUN, BEUM, KULMUN, SiMUN, UoBMAL itd.).

Z aktivnostmi predvsem želimo mlade izobraziti o ZN in sorodnih temah, spodbuditi njihovo aktivno participacijo glede globalnih izzivov, krepiti prostovoljstvo mladih in spodbuditi kritično evalvacijo aktualnih problematik dandanašnjega sveta.

Spletna stran MUNSC: http://www.munsc.si/.

Za več informacij nam pišite na munsc@unaslovenia.org.

 

Študijske prakse

Študentom različnih smeri in študijev je omogočeno opravljanje obveznih študijskih praks. Programi praks so za vsakega študenta pripravljeni individualno in trajajo glede na predvideno študijsko obveznost. Med opravljanjem prakse študenti sodelujejo pri projektnem delu in pri rednih aktivnostih društva. Tako študenti v okviru projektnega dela poglobijo znanje s področja delovanja OZN, v okviru praktičnega dela pa sodelujejo pri rednih aktivnostih društva in spoznajo delovanje nevladnih organizacij.

Za več informacij o opravljanju prakse nam pišite na info@unaslovenia.org.

 

UNYANET

Mreža mladinskih društev za Združene narode (United Nations Youth Associations Network, UNYANET) je mednarodna zveza mladinskih društev za ZN in mladinskih sekcij društev za ZN, ki je bila ustanovljena avgusta 2011 na Dunaju.

Ustanovne članice UNYANET so mladinska društva za ZN iz Avstrije, Finske, Nemčije, Norveške, Romunije in Švice ter mladinske sekcije društev za ZN iz Rusije, Srbije, Slovenije, Španije in Turčije. Kasneje so se zvezi pridružile tudi sorodne mladinske organizacije iz Bangladeša, Italije in Ugande.

Sprejem udeležencev konference UNYANET Summit 2013 na Mestni občini Ljubljana. (Foto - Maja Drča, UNAS)

Cilj UNYANET je krepitev medsebojnega sodelovanja preko izvedbe skupnih projektov, izmenjave znanj, sredstev in izkušenj ter razvoja skupne identitete med članicami mreže. K doseganju tega cilja prispevajo redna srečanja članic mreže in delovnih skupin; slednje so tudi glavne izvajalke programa UNYANET. Delovne skupine izvajajo projekte s področja PR in medijev, Model United Nations – MUN simulacij, tehnik pogajanj, informacijske tehnologije itd. Še več, UNYANET krepi tudi sodelovanje med članicami zveze, OZN in drugimi mednarodnimi organizacijami, institucijami in podporniki, saj predstavlja skupno kontaktno točko, na katero se lahko druge organizacije in posamezniki obrnejo s prošnjami za sodelovanje, predlogi projektov itd. Drug pomemben cilj UNYANET je zagotavljanje podpore skupinam posameznikov, ki bi želeli ustanoviti mladinsko društvo za ZN v svoji državi. Trenutno UNYANET podpira ustanavljanje 3 novih mladinskih društev za ZN.

UNYANET trenutno združuje 14 članic in 2 opazovalki.

Več informacij o mreži je dostopnih na www.unyanet.org.

 

Prostovoljstvo

Prostovoljci so glavni steber društva. Njihove aktivnosti zajemajo predvsem organizacijo dejavnosti društva in mladinske sekcije.

Prostovoljci na noči raziskovalcev 2013 v Piranu. (Foto - UNAS)Poleg vseh dejavnosti in pogostih sestankov nas družijo tudi zabave. Presodite sami in se pridružite naši skupini prostovoljcev. Bodite aktivni in nam pomagajte pri uveljavljanju OZN.

Za več informacij o prostovoljstvu nam pišite na info@unaslovenia.org.