Združeni narodi

Združeni narodi so mednarodna organizacija in ne svetovna vlada. Združeni narodi (ZN) so organizacija suverenih držav, ki se ji prostovoljno pridružijo. Prizadevajo si za svetovni mir, širijo prijateljstvo med vsemi narodi ter podpirajo gospodarski in družbeni napredek. Njihov formalni začetek sega v leto 1945, natančneje 24. oktobra. Ob nastanku je bilo 51 držav članic, nato pa se je do marca leta 2007 njihovo število povečalo na 192.

ZN so forum, neke vrste prostor za srečanje vseh držav sveta. Nudijo jim mehanizme, s pomočjo katerih lahko rešujejo nesporazume ali spore in jim omogočajo delovanje na tako rekoč vseh področjih, ki zadevajo človeštvo.

Kljub temu da so ZN včasih označeni kot “parlament držav”, niso niti nadnacionalna tvorba niti “vlada vseh vlad”; prav tako nimajo vojske in ne terjajo nikakršnih davkov. Delujejo na osnovi politične volje svojih članic, preko katerih izvršujejo svoje odločitve, in so odvisni od njihovih prispevkov, s katerimi izvajajo svoje aktivnosti.

ZN igrajo osrednjo vlogo pri zmanjševanju mednarodnih napetosti ter preprečevanju konfliktov in že obstoječih sporov. Zanimajo se za okolje, vesolje in morsko dno. Pomagali so pri izničenju mnogih bolezni in povečanju proizvodnje hrane. Skrbijo za begunce, jih ščitijo, povečujejo pismenost in se hitro odzivajo na naravne katastrofe, ščitijo in promovirajo pa tudi pravice posameznika preko vzpostavljanja globalnega standarda človekovih pravic.

Šest glavnih organov ZN

Generalna skupščina

Generalna skupščina je glavni posvetovalni organ ZN, ki vključuje vse države članice. Razpravlja lahko o vseh zadevah v okviru Ustanovne listine ZN in daje priporočila svojim članicam (razen sporov ali situacij, ki so v pristojnosti Varnostnega sveta). V skupščini ima vsaka država, velika ali mala, po en glas, pomembne odločitve pa se sprejema z dvotretjinsko večino glasov članic.

Skupščina se sestaja vsako leto od septembra do decembra. Posebne seje se lahko skličejo na poziv skupščine same, na poziv Varnostnega sveta ali na zahtevo večine članic ZN.

Delo Generalne skupščine se opravlja tudi preko svojih šestih glavnih odborov, Sveta za človekove pravice, drugih podpornih teles in Sekretariata ZN.

Varnostni svet

Odgovornost Varnostnega sveta po Ustanovni listini je v ohranjanju mednarodnega miru in varnosti. Skliče se lahko, kadar koli je ogrožen mir. Članice so obvezane, da izvajajo njegove odločitve. Ko je pred Varnostni svet postavljena grožnja miru, le-ta najprej pozove stranke v sporu, da ga rešijo po mirni poti, v kolikor pa pride do spopadov, skuša doseči premirje. V ta namen lahko na nemirna območja pošlje misije za podporo miru ali zahteva ekonomske sankcije in embargo za vzpostavitev miru.

Varnostni svet ima 15 članic, vključno s petimi stalnimi: Kitajska, Francija, Ruska federacija, Velika Britanija in Združene države Amerike. Ostalih 10 nestalnih članic se izvoli s strani Generalne skupščine na bazi geografske porazdelitve za dobo dveh let. Odločitve se sprejema na podlagi devetih glasov; izjema je pri proceduralnih vprašanjih, če katera od petih stalnih članic poda negativen glas, t.i. veto, do odločitve ne pride. Varnostni svet daje tudi priporočila Generalni skupščini ob imenovanju novega generalnega sekretarja in pri sprejemanju novih članic v ZN. Veliko držav želi širiti članstvo v Varnostnem svetu z vključitvijo novih stalnih in nestalnih članic.

Ekonomski in socialni svet

Ekonomski in socialni svet (ECOSOC) je osrednje telo za koordinacijo ekonomskih in socialnih zadev znotraj ZN in njihovega sistema organizacij. Obsega 54 članic, izvoljenih iz vseh regij sveta. Najmanj 70 odstotkov dela sistema ZN je namenjeno višanju življenjskih standardov, pogojev za gospodarsko in družbeno rast in razvoj ter polni zaposlenosti. Svet priporoča in usmerja aktivnosti, katerih namen je višanje gospodarske rasti držav v razvoju, podpora človekovim pravicam in vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja v boju zoper revščino in nerazvitost.

Z namenom zadovoljevanja posebnih potreb je Generalna skupščina ustanovila številne specializirane agencije, kot so Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) ter različne programe kot so Razvojni program ZN (UNDP), Sklad ZN za otroke (UNICEF) in Urad Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR). Delo teh agencij in programov usmerja ECOSOC.

Skrbniški svet

Skrbniški svet je bil v okviru Ustanovne listine ustanovljen za nadzor nad upravo ozemelj (nekdanjih kolonij ali odvisnih ozemelj), ki so bila postavljena pod mednarodni skrbniški sistem. Sistem je bil ustanovljen po koncu druge svetovne vojne z namenom pospeševanja napredka prebivalcev omenjenih skrbniških območij in njihovega razvoja v smeri samouprave ali neodvisnosti.

Od ustanovitve Skrbniškega sveta je več kot 70 takratnih kolonij, vključno z vsemi 11 prvotnimi skrbniškimi območji, doseglo neodvisnost s pomočjo ZN. Kot rezultat omenjenega je Skrbniški svet leta 1994 formalno razglasil ukinitev svojega delovanja in se odločil sestati v primeru potrebe.

Meddržavno sodišče

Meddržavno sodišče (ICJ) je glavni sodni organ ZN. Sodišče, imenovano tudi “Svetovno sodišče”, sestavlja 15 sodnikov iz med seboj različnih držav, ki so izvoljeni s strani Generalne skupščine in Varnostnega sveta. Sodišče rešuje pravne spore med državami, ne pa tudi med posamezniki, in sicer v skladu z mednarodnim pravom. Če se država noče udeležiti sojenja, ji to ni potrebno, razen če jo vežejo določene pogodbene obveznosti. Ko država enkrat sprejme sodno oblast (jurisdikcijo) sodišča, so njegove odločitve obvezujoče.

Sedež Meddržavnega sodišča je v Haagu na Nizozemskem. Uradi sodišča se nahajajo v “Palači miru”, ki jo je ustanovila Fundacija Carnegie, zasebna neprofitna organizacija. V isti stavbi je prvotno imelo sedež Stalno meddržavno sodišče, ki je predhodnik sedanjega sodišča. ZN dajejo fundaciji letni prispevek za uporabo stavbe.

Sekretariat

Sekretariat je sestavljen iz mednarodnih uslužbencev, ki delajo na sedežu ZN v New Yorku kot tudi na uradih ZN v Ženevi, na Dunaju, Nairobiju in drugih lokacijah. Sestavljen je iz oddelkov in uradov s skupnim številom zaposlenih okoli 16.000 iz približno 175 držav. Vključno s civilnim osebjem na operacijah za podporo miru je skupno število osebja ocenjeno na 30.000. Naloga uslužbencev je izvajanje administrativnega dela ZN, kot ga nareka Generalna skupščina, Varnostni svet in drugi organi.

Sekretariat vodi generalni sekretar. Imenovan je s strani Generalne skupščine na priporočilo Varnostnega sveta za dobo 5 let. Generalni sekretar kot vodja administracije ZN usmerja delo Sekretariata. Odgovoren je tudi za izvajanje odločitev različnih organov ZN.

Generalni sekretar lahko na dnevni red Varnostnega sveta uvrsti vsako zadevo, ki po njegovem mnenju ogroža mednarodni mir in varnost. Svoje “dobre usluge” lahko uporabi za preprečevanje konfliktov ali promocijo mirnega reševanja sporov med državami. Generalni sekretar se lahko po lastni presoji ukvarja tudi s humanitarnimi in drugimi problemi, ki jim daje poseben pomen.

Od ustanovitve ZN je bilo samo osem generalnih sekretarjev:

  • Trygve Lie (Norveška), 1946-1952
  • Dag Hammarskjöld (Švedska), 1953-1961
  • U Thant (Burma, sedaj Mjanmar), 1961-1971
  • Kurt Waldheim (Avstrija), 1972-1981
  • Javier Pérez de Cuéllar (Peru), 1982-1991
  • Boutros Boutros-Ghali (Egipt), 1992-1996
  • Kofi Annan (Gana), 1997-2006
  • Ban Ki-moon (Južna Koreja), od leta 2007.

Več informacij o OZN je dostopnih na www.skupaj-mocnejsi.si.

Organi Združenih Narodov

Vsebina je v pripravi.

Generalni sekretar ZN

Vsebina je v pripravi.

Združeni narodi na Dunaju

Dunajski mednarodni center (VIC) je dom za naslednje člane družine Združenih narodov: Pripravljalna komisija Organizacije za pripravo celovite Pogodbe o prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB), Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), Program Združenih narodov za okolje (UNEP) na Dunaju, Urad/začasni sekretariat Karpatske konvencije, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) – urad v Avstriji, Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju, Urad Združenih narodov na Dunaju (UNOV), Urad Združenih narodov za vesoljske zadeve (UNOOSA), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Poštna uprava Združenih narodov (UNPA), Register Združenih narodov o škodi povzročeni zaradi gradnje zidu v okupiranih palestinskih ozemljih (UNRoD) in Znanstveni komite Združenih narodov za posledice jedrskega sevanja (UNSCEAR).

Dunajski mednarodni center v letu 2009 praznuje svojo 30. obletnico.

Dunaj je poleg New Yorka, Ženeve in Nairobija eden izmed štirih sedežev Združenih narodov. Dunajski mednarodni center, ki je splošno znan kot ‘mesto OZN’ (UNO City), je zasnoval avstrijski arhitekt Johann Staber. Odprli so ga 23. avgusta 1979, avstrijska država pa ga je dala Združenim narodov v najem za 99 let, in sicer za simboličen 1 avstrijski šiling (7 evro centov) na leto.

Organizacije s sedežem na Dunaju imajo več kot 4.000 zaposlenih iz več kot 110-ih držav. Približno ena tretjina jih je iz Avstrije. Za poslovanje vseh organizacij je na leto potrebnih okrog 24 milijonov evrov. Študija iz leta 2009, ki jo je izvedlo avstrijsko ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve, je pokazala, da prisotnost mednarodnih organizacij na Dunaju ustvari več kot 400 milijonov evrov ekonomskih koristi na leto.

Združeni narodi na Dunaju organizirajo številne mednarodne konference in srečanja, ki večinoma potekajo v Dunajskem mednarodnem centru.

V centru se nahajajo: Urad Združenih narodov na Dunaju (UNOV), Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), Pripravljalna komisija Organizacije za pripravo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO PrepCom), Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in Urad Združenih narodov za vesoljske zadeve (UNOOSA).

Tudi druge organizacije Združenih narodov imajo v centru svoje pisarne, in sicer: Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB), Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), Informacijska služba Združenih narodov (UNIS), Urad službe za notranji nadzor Združenih narodov (OIOS), Poštna uprava Združenih narodov (UNPA), Register Združenih narodov o škodi povzročeni zaradi gradnje zidu v okupiranih palestinskih ozemljih (UNRoD) in Znanstveni komite Združenih narodov za posledice jedrskega sevanja (UNSCEAR).

Urad Združenih narodov na Dunaju

Urad Združenih narodov na Dunaju (UNOV) zagotavlja administrativno podporo organom s sedežem v Dunajskem mednarodnem centru, in sicer pri pripravi konferenc, tolmačenju in zagotavljanju varnosti. Generalni direktor UNOV zastopa generalnega sekretarja pri odnosih z gostiteljsko državo in diplomatskimi misijami na Dunaju.

Preprečevanje zlorab drog in kriminala

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je bil na Dunaju formalno ustanovljen 1. novembra 1997 z mandatom, da podpira države članice pri preprečevanju širjenja prepovedanih drog, kriminala in terorizma. UNODC preko svojega sedeža v Dunajskem mednarodnem centru in svoje mreže pisarn po svetu pomaga državam članicam pri zmanjševanju njihove ranljivosti za droge in kriminal ter spodbuja varnost in zakonitost za vsakogar.

Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) je neodvisno in nekakšno sodno strokovno telo, ki je bilo ustanovljeno z Enotno konvencijo o narkotičnih drogah iz leta 1961. Mandat INCB je spodbujanje skladnosti vladnih politik z načeli mednarodnih konvencij za nadzor nad drogami.

Industrijski razvoj

Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) je specializirana agencija, ki pomaga državam v razvoju in tranzicijskim gospodarstvom blažiti revščino preko krepitve proizvodnih zmogljivosti malega in srednje velikega gospodarstva. UNIDO to počne preko integriranih programov, ki delujejo na ravni politik, institucij in podjetij. Integrirani programi UNIDO so oblikovani, da ustvarjajo konkurenčno gospodarstvo, produktivno zaposlovanje in zagotavljajo zanesljivo poslovno okolje.

Jedrsko sodelovanje / verifikacija

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), ki je prva organizacija Združenih narodov na Dunaju (od leta 1957), služi kot osrednji medvladni forum na svetu za znanstveno in tehnično sodelovanje na področju jedrske energije. Agencija je tudi mednarodni inšpektorat za zagotavljanje jedrske varnosti in izvajanje verifikacije jedrskih programov v civilne namene.

Pripravljalna komisija Organizacije za pripravo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO PrepCom) izvaja priprave za implementacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vse teste jedrskega orožja. Za nadzorovanje spoštovanja CTBT komisija uporablja seizmične, hidrodinamične, ultrazvočne in radionuklidne tehnologije. Glavna naloga komisije je vzpostavitev globalnega mednarodnega nadzornega sistema, ki bo obsegal 337 merilnih postaj, in vzpostavitev mednarodnega podatkovnega centra na sedežu ZN na Dunaju.

Znanstveni komite Združenih narodov za posledice jedrskega sevanja (UNSCEAR) je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1955. Mandat UNSCEAR je oceniti vplive ionizirajočega sevanja in o njih poročati.

Vesolje

Urad Združenih narodov za vesoljske zadeve (UNOOSA) implementira odločitve Generalne skupščine, Odbora Združenih narodov za miroljubno rabo vesolja in njegovih dveh pododborov: znanstvenega in tehničnega pododbora ter pravnega pododbora. Ti medvladni forumi spodbujajo mednarodno sodelovanje pri miroljubni rabi vesolja za namene družbenega in gospodarskega razvoja, še posebej za dobrobit držav v razvoju.

Javno informiranje

Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju je sestavni del mreže 63-ih informacijskih centrov Združenih narodov po vsem svetu, in sicer od Akre do Yaounde. Organizacijsko spadajo pod Oddelek za javno informiranje (DPI). Delijo si skupen cilj: pomagajo uresničevati cilje Združenih narodov preko obveščanja javnosti o aktivnostih in ukrepih OZN. Informacijska služba ZN na Dunaju igra dvojno vlogo: po eni strani kot informacijski center ZN pokriva štiri države, in sicer Avstrijo, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo, po drugi strani pa zagotavlja informacijsko podporo in storitve javnega obveščanja za delovanje organizacij Združenih narodov s sedežem na Dunaju. UNIS na Dunaju ima tudi svojo službo za obiskovalce, ki izvaja redne vodene oglede po Dunajskem mednarodnem centru, ki ga na leto obišče okoli 50.000 ljudi.

Trgovinsko pravo

Oddelek za mednarodno trgovinsko pravo je sekretariat za Komisijo Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), ki se ukvarja s pospeševanjem svetovne trgovine preko tega, da usklajuje pomembne nacionalne predpise.

Begunci

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je odprl svojo pisarno na Dunaju leta 1951, in sicer na ustanovitveno leto te agencije. UNHCR nadzoruje implementacijo pomembnih azilnih zakonov v Avstriji z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in svetuje vladam pri reševanju begunskih vprašanj. Med drugim tudi sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki pomagajo beguncem in iskalcem azila.

Varovanje okolja

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) znotraj sistema Združenih narodov rešuje okoljska vprašanja in ima sedež v Nairobiju v Keniji. Pisarna UNEP na Dunaju se povezuje z mednarodnimi organizacijami v regiji, začasno vodi sekretariat Karpatske konvencije, upravlja program UNEP za Balkan, koordinira iniciativo za okolje in varnostne zadeve jugovzhodne Evrope ter deluje kot referenčni center UNEP za gorovja.

Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR) je bila ustanovljena za implementacijo mednarodne Donavske konvencije. Mandat komisije je spodbujanje in koordiniranje trajnostnega in pravičnega upravljanja z vodnimi viri, vključno z njihovim ohranjanjem, izboljšanjem in racionalno rabo vodnih virov za dobrobit vseh držav in prebivalcev donavskega bazena.

Poštna uprava

24. avgusta 1979, samo en dan po odprtju Dunajskega mednarodnega centra, je Poštna uprava Združenih narodov (UNPA) izdala prve znamke ZN v nekdanji avstrijski valuti. Znamke Združenih narodov se sedaj istočasno izdajajo v poštnih uradih v New Yorku, Ženevi in Dunaju. Vsaka izdaja ima posebno oblikovno podlago, vendar različne oznake glede na posamezno lokacijo urada. Človekove pravice, okolje, ogrožene vrste in mir so le nekatere teme, ki so univerzalnega pomena za ljudi po svetu in so bile upodobljene na znamkah UNPA.

Register škode

Register Združenih narodov o škodi povzročeni zaradi gradnje zidu v okupiranih palestinskih ozemljih (UNRoD) je bil ustanovljen od Generalne skupščine Združenih narodov leta 2007 na podlagi svetovalnega mnenja, ki ga je podalo Meddržavno sodišče leta 2004 zaradi pravnih posledic graditve zidu na Zahodnem bregu. Mandat UNRoD je delovati kot register o škodi povzročeni zaradi gradnje izraelskega zidu v okupiranih palestinskih ozemljih, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom.

Slovenija in Združeni Narodi

Vsebina je v pripravi.

Agenda 2030

Vsebina je v pripravi.