IV. poglavje - Generalna skupščina

Sestava

9. člen

 1. Generalna skupščina je sestavljena iz vseh članov Združenih narodov.
 2. Vsak član ima v Generalni skupščini največ pet predstavnikov.

Naloge in pravice

10. člen

Generalna skupščina sme razpravljati o vseh vprašanjih ali vseh zadevah, ki sodijo v okvir te Ustanovne listine ali ki se nanašajo na pravice in naloge kateregakoli izmed organov, določenih v tej Ustanovni listini, in sme z izjemo, ki je predpisana v 12. členu, glede vseh takih vprašanj ali zadev dajati priporočila članom Združenih narodov ali Varnostnemu svetu ali pa obojim.

11. člen

 1. Generalna skupščina sme preučevati splošna načela sodelovanja za ohranitev mednarodnega miru in varnosti, med drugim tudi načela, ki se nanašajo na razorožitev in na reguliranje oboroževanja, in sme glede takih načel dajati priporočila članom Združenih narodov ali Varnostnemu svetu ali pa obojim.
 2. Generalna skupščina sme razpravljati o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na ohranitev mednarodnega miru in varnosti in ki jih postavi pred njo katerakoli članica Združenih narodov ali Varnostni svet ali pa v skladu z 2. odstavkom 35. člena država, ki ni članica Združenih narodov, in sme z izjemo, ki je predpisana v 12. členu, glede vseh takih vprašanj dajati priporočila prizadeti državi ali prizadetim državam ali Varnostnemu svetu ali pa državam in Varnostnemu svetu. Vsako tako vprašanje, glede katerega je potrebna akcija, naj Generalna skupščina napoti na Varnostni svet ali pred razpravljanjem ali po njem.
 3. Generalna skupščina sme opozoriti Varnostni svet na situacije, ki bi utegnile ogrožati mednarodni mir in varnost.
 4. Pravice Generalne skupščine, navedene v tem členu, ne omejujejo splošnega smisla 10. člena.

12. člen

 1. Dokler Varnostni svet glede kateregakoli spora ali katerekoli situacije opravlja naloge, ki mu jih daje ta Ustanovna listina, mu Generalna skupščina ne sme dajati nobenega priporočila glede tega spora ali te situacije, razen če Varnostni svet to zahteva.
 2. Generalni sekretar s privoljenjem Varnostnega sveta obvesti Generalno skupščino ob vsakem njenem zasedanju o vseh zadevah, ki se nanašajo na ohranitev mednarodnega miru in varnosti in s katerimi se ukvarja Varnostni svet, in prav tako obvesti Generalno skupščino ali, če Generalna skupščina ne zaseda, člane Združenih narodov, brž ko se varnostni svet neha ukvarjati s takimi zadevami.

13. člen

 1. Generalna skupščina pripravlja preučevanja in daje priporočila z namenom:

  a) da se razvija mednarodno sodelovanje na političnem področju in da se spodbujata progresivni razvoj mednarodnega prava in kodifikacija tega prava,

  b) da se razvija mednarodno sodelovanje na ekonomskem, socialnem, kulturnem, prosvetnem in zdravstvenem področju ter da se pomagajo uveljavljati človekove pravice in temeljne svoboščine za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero.
   

 2. Druge dolžnosti, naloge in pravice Generalne skupščine glede zadev, omenjenih v prejšnjem odstavku 1b), so navede v IX. In X. poglavju.

14. člen

S pridržkom določb 12. člena sme Generalna skupščina priporočiti ukrepe za miroljubno zgladitev katerekoli situacije, ne glede na izvor, ki bi po njenem mnenju lahko škodovala blaginji ali prijateljskim odnosom med narodi; to velja tudi glede situacij, ki bi nastale zaradi kršitve določb te Ustanovne listine, v katerih se navajajo cilji in načela Združenih narodov.

15. člen

 1. Generalna skupščina sprejema in pretresa letna in posebna poročila Varnostnega sveta; v ta poročila naj se vključijo podatki o ukrepih, ki jih je Varnostni svet sklenil izvajati ali izvajal, da bi ohranil mednarodni mir in varnost.
 2. Generalna skupščina sprejema in pretresa poročila drugih organov Združenih narodov.

16. člen

Generalna skupščina opravlja glede mednarodnega sistema skrbništva tiste naloge, ki so ji dodeljene v XII. In XIII. poglavju; med drugim tudi odobrava skrbniške dogovore glede območij, ki niso označena za strateška.

17. člen

 1. Generalna skupščina pretresa in odobrava proračun Organizacije.
 2. Stroške Organizacije nosijo člani tako, kakor jih porazdeli Generalna skupščina.
 3. Generalna skupščina pretresa in odobrava vse finančne in proračunske dogovore s specializiranimi ustanovami, omenjenimi v 57. členu, in pregleduje upravne proračune takih specializiranih ustanov z namenom, da daje priporočila ustreznim ustanovam.

Glasovanje

18. člen

 1. Vsak član Generalne skupščine ima po en glas.
 2. Sklepi Generalne skupščine o pomembnih vprašanjih se sprejemajo z dvetretjinsko večino članov, ki so navzoči in ki glasujejo. Med pomembna vprašanja sodijo: priporočila glede ohranitve mednarodnega miru in varnosti, volitev nestalnih članov Varnostnega sveta, volitev članov Ekonomskega in socialnega sveta, volitev članov Skrbniškega sveta v skladu z odstavkom 1c) 86. člena, sprejemanje novih članov v Združene narode, ustavitev uživanja članskih pravic in privilegijev, izključitev članov, vprašanja, ki se nanašajo na delovanje skrbniškega sistema, in proračunska vprašanja.
 3. Sklepi o drugih vprašanjih, vključno o določitvi dodatnih vrst vprašanj, o katerih je treba odločati z dvetretjinsko večino, se sprejemajo z večino članov, ki so navzoči in ki glasujejo.

19. člen

Član Združenih narodov, ki je v zaostanku s plačevanjem svojih finančnih prispevkov Organizaciji, nima pravice glasovanja v Generalni skupščini, če je znesek njegovih zaostankov enak znesku prispevkov, ki bi jih moral plačati za pretekli polni dve leti, ali večji od njega. Generalna skupščina pa sme kljub temu dovoliti takemu članu, da glasuje, če se prepriča, da je ostal dolžan zaradi okoliščin, ki so nastale neodvisno od njegove volje.

Postopek

20. člen

Generalna skupščina se sestaja na redna letna zasedanja in na taka posebna zasedanja, ki bi jih zahtevale okoliščine. Posebna zasedanja sklicuje generalni sekretar na zahtevo Varnostnega sveta ali večine članov Združenih narodov.

21. člen

Generalna skupščina si določa lastni poslovnik. Voli si predsednika za vsako zasedanje.

22. člen

Generalna skupščina sme ustanoviti pomožne organe, ki se ji zdijo potrebni za opravljanje njenih funkcij.