1. Uvod

V pričujočem prispevku poskušam ilustrirati odnos med Svetom Mednarodne organizacije civilnega letalstva (organizacija ICAO) ter Meddržavnim sodiščem v Haagu, skladno z obstoječo sodno prakso in pravno doktrino o zadevnem vprašanju. Analizo danega odnosa osredotočam predvsem na vprašanje sodnega sodelovanja med obema mednarodnima telesoma na podlagi 84. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (tudi Čikaška konvencija)1 in drugega odstavka 2. člena Sporazuma o tranzitu v mednarodnem zračnem prevozu (tudi IASTA)2

Vprašanje (sodnega) sodelovanja med obema mednarodnima telesoma je, kot bo obrazloženo v nadaljevanju, tudi dandanes mednarodnopravno aktualno. Države članice organizacije ICAO delujejo pripravljene preizkusiti odločitve Sveta ICAO pred Meddržavnim sodiščem, kot izhaja iz lanskoletne (2020) sodne prakse sodišča. Dobro poznavanje dinamike odnosa med Svetom in sodiščem tako utegne poenostaviti in utrditi konvencijski mehanizem mirnega reševanja sporov v primeru organizacije ICAO oziroma njenih članic. 

2. Organizacija ICAO in Svet ICAO

Na področju mednarodnega prava gredo zasluge za ustanovitev organizacije ICAO Čikaški konvenciji3, ki tvori podlago za obstoj in delovanje te specializirane agencije OZN. Ključna naloga organizacije ICAO predstavlja prizadevanje in spodbujanje globalnega sodelovanja na področju mednarodnega prava letalstva. Globalno sodelovanje pa se zagotavlja, med drugim, preko reševanja sporov o razlagi in uporabi Čikaške konvencije (ter sporazuma IASTA), ki utegnejo nastati med državami članicami organizacije4.

Pristojnost za reševanje sporov uživa po Čikaški konvenciji Svet ICAO.5 Svet ICAO je stalen organ, odgovoren Skupščini ICAO, sestavljen iz predstavnikov držav članic organizacije ICAO. Predstavniki so izvoljeni s strani Skupščine in ne uživajo neodvisnosti pri svojem delu. Poleg izvršilnih in administrativnih obveznosti, skladno s 54. in 55. členom Čikaške konvencije, opravlja Svet ICAO tudi funkcijo arbitra med državami članicami organizacije v zvezi z vprašanji letalstva, razlage in uporabe določb Čikaške konvencije in aneksov h konvenciji.6 

Zmožnost Sveta ICAO, da deluje v določeni meri sodno7, izhaja iz 84. člena Čikaške konvencije ter, vsaj posredno, iz drugega poglavja 2. člena sporazuma IASTA. V obeh členih je tako moč zaslediti sklicevanje na pristojnost Sveta ICAO za reševanje sporov med državami članicami organizacije. Ključno za zadevni prispevek pa je nadaljevanje 84. člena Čikaške konvencije, ki omogoča pritožbo zoper odločitev Sveta ICAO na dogovorjen ad hoc arbitražni tribunal oziroma na Stalno meddržavno sodišče.

Avtor: Anže Mediževec

Članek predstavlja zgolj prvega izmed štirih delov razsikovalnega prispevka.
Do naslednjega dela lahko dostopate tukaj.

Sprotni viri in literatura 

  1. Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, Chicago, 7. 12. 1944, 15 UNTS 295.
  2. Sporazum o tranzitu v mednarodnem zračnem prevozu, Chicago, 7. 12. 1944, 84 UNTS 389.
  3. Sanchez, Gabriel S.: The Impotence of the Chicago Convention’s Dispute Settlement Provisions, v: Issues in Aviation Law and Policy, 10 (2010) 1, str. 2; Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, Chicago, 7. 12. 1944, 15 UNTS 295.
  4. Čikaška konvencija, 84. člen; sporazuma IASTA, drugi odstavek 2. člena; Sanchez, Gabriel S.: The Impotence of the Chicago Convention’s Dispute Settlement Provisions, v: Issues in Aviation Law and Policy, 10 (2010) 1, str. 2.
  5. Čikaška konvencija, 84. Člen. Glej tudi: sporazum IASTA, drugi odstavek 2. člena.
  6. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (Bahrain, Egypt and United Arab Emirates v. Qatar), Judgment, I.C.J. Reports 2020, p. 172, para. 60 (Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement); Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar), Judgment, I.C.J. Reports 2020, p. 81, para. 60 (Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation).
  7. Milde, Michael: The Chicago Convention – After Forty Years, v: Annals of Air and Space  Law, (1984) 9, str. 6.