V
aprilu se
zaključuje triletni evropski projekt #MigratED, ki
si je prizadeval za krepitev globalnega učenja in vključujočega izobraževanja
tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem ter pozival k premiku od dobrih
praks k dobri (in usklajeni) politiki na področju globalnega učenja. Globalno
učenje je namreč pomembno orodje za krepitev raznolikosti in večkulturnosti,
tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi. Projekt #MigratED, v katerem je kot
partnerska organizacija sodelovala Platforma SLOGA, je lani prejel nagrado za
vseživljenjsko učenje, ki ga podeljuje Platforma za vseživljenjsko učenje;
nagrajen je bil kot najboljša praksa v kategoriji »učenje, ki opolnomoči –
prihodnost učenja«.

Po
mednarodnem usposabljanju pedagogov v Bologni (Italija) je Platforma SLOGA novembra
2019 v Ljubljani organizirala
usposabljanji »Globalno
učenje na preseku človekovih pravic, trajnostnega razvoja in migracij«,
ki so se ju udeležili pedagogi_
nje, nevladnice_ki in aktivni_e na področju globalnega učenja.

V letu 2020 so po Sloveniji potekale aktivnosti s skupinami mladih z Osnovne
šole Livada (Ljubljana), II. gimnazije Maribor, Gimnazije Ptuj, Gimnazije Lava
(Šolski center Celje), Gimnazije Celje – Center in Živilske šole Biotehniškega
izobraževalnega centra Ljubljana: sklop delavnic o medijski pismenosti in
kreativnem pisanju z Zavodom Časoris, o migracijah z Mirovnim inštitutom in o
pripravi videov. Namen teh aktivnosti je bilo mlade spodbuditi k razmisleku o
migracijah. Mladi z Osnovne šole Livada, II. gimnazije Maribor, zagovornika
ciljev trajnostnega razvoja (Inštitut za afriške študije), UNICEF junior
ambasadorke, dijakinja Gimnazije Celje – Center in mladinska delegatka pri
Organizaciji združenih narodov so v sodelovanju s Platformo SLOGA pripravili videe o migracijah v njihovem življenju.

Študentke Fakultete za družbene vede Univerze
v Ljubljani, soavtorice bloga #OstaniDoma. Migracije, begunci in Covid-19, so v
okviru projekta pripravile zapise o migracijah, ki so bili leta 2021 izdani v zborniku #Ostanidoma. Migracije, begunci in
covid-19
, ki sta ga uredili dr. Sanja Cukut
Krilić in dr. Simona Zavratnik.

Platforma SLOGA je tudi pripravila niz pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja
(SDG Talks)
Aljo Skele, vodjo zagovorništva otrokovih pravic pri Slovenski fundaciji za
UNICEF, Anjo Fortuna, podpredsednico Evropskega mladinskega foruma, Lucijo Tacer, mladinsko delegatko pri Organizaciji združenih
narodov, in dr. Romano Zidar, strokovno sodelavko Predstavništva Visokega
komisariata Združenih narodov za begunce za Centralno Evropo, zadolženo za
Slovenijo. Platforma SLOGA organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s
ciljem promocije ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju
za ukrepanje.

V
začetku leta 2021 je Platforma SLOGA z Andragoškim centrom Slovenije in Slovensko
filantropijo soorganizirala spletni Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno
družbo
. Na Forumu, ki
se ga je udeležilo 180 udeležencev, so razpravljali o preseku migracij in
formalnega, neformalnega ter priložnostnega izobraževanja za krepitev
vključujočih večkulturnih družb.
Medtem ko so migracije
globalen pojav, so potrebni lokalni odgovori na izzive.

V
začetku aprila 2021 je potekala zaključna mednarodna konferenca #MigratED, ki
je pozvala k premiku od dobrih praks k dobri (in usklajeni) politiki na
področju globalnega učenja. Na konferenci so sodelovale tudi govorke iz
Slovenije: Irma Šinkovec z Ministrstva za zunanje zadeve in ravnateljica Osnovne
šole Kungota Zdenka Keuc ter Urška Kurmanšek z Osnovne šole Livada. Med sklepi
konference je bil izpostavljen pomen medijske pismenosti, ki ni zgolj pogoj za
premostitev digitalne vrzeli, ampak tudi sredstvo za vključujoče izobraževanje
in spodbujanje kritičnega razmišljanja; pomen inovativnih metod na področju
globalnega učenja za krepitev družbene kohezije; ter pomen angažiranja mladih
kot zagovornikov družbenih sprememb.

Migracije, človekove pravice in
medkulturni dialog so teme, ki jih je treba v šolah aktivno naslavljati, tudi z
uporabo multimedijskih orodij. Raziskava PISA 2018 je pokazala, da slovenski
15-letniki v primerjavi z učenci iz držav Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) v povprečju poročajo o nižji zaznani
samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, slabšem zanimanju za
spoznavanje drugih kultur, manj pozitivnem odnosu do priseljencev, slabši
spretnosti medkulturnega komuniciranja in slabši odzivnosti na različna
globalna vprašanja. Slovenski 15-letniki so poročali tudi o manj pogosti
vključenosti v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim učenjem v šoli. V
okviru projekta #MigratED so bile pripravljenesmernice za izobraževalke in izobraževalce o
globalnem učenju ter multimedijskih orodjih
. Nabor
dobrih praks zajema tudi aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij (Društva
Humanitas, Foruma za enakopraven razvoj, Zavoda Časoris, Amnesty International
Slovenija in Platforme SLOGA). Platforma SLOGA je tudi pripravila pregled politik in dobrih praks na področju
globalnega učenja ter vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje
. Pregleda orišeta zakonodajni okvir in politike, navajata tudi
primere dobrih praks in priporočila za krepitev globalnega učenja ter
vključujočega izobraževanja ter vključevanja priseljenskih otrok v slovenski
izobraževalni sistem. Globalno učenje je pomembno orodje za krepitev
raznolikosti in večkulturnosti, tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi.

Evropski projekt #MigratED združuje devet partnerskih organizacij iz Italije (WeWorld – GVC kot vodilni partner in Občina Bologna ter C.S.A.P.S.A.2 kot partnerski organizaciji), Portugalske (4Change in COFAC/CICANT), Grčije (ActionAid Hellas ter Karpos), Cipra (Future World Center) in Slovenije (Platforma SLOGA). Projekt si prizadeva razširjati dobre prakse globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ter ozaveščati mlade o človekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočem izobraževanju tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem.

Aktivnosti projekta #MigratED v Sloveniji sta sofinancirala program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.