Novo poročilo UNICEF-a razkriva izzive, s katerimi se srečujejo otroci v Evropski uniji, vključno z naraščajočo revščino, slabšanjem duševnega zdravja, spletnimi spolnimi zlorabami in onesnaženostjo.

Objavljeno poročilo o razmerah za otroke v Evropski uniji 2024 (The State of Children in the European Union 2024) poudarja, da enemu od štirih otrok (oz. kar 20 milijonom otrok) v državah EU grozita revščina ali socialna izključenost. Gre za skoraj 1 milijon otrok več kot leta 2019.

Poročilo ugotavlja, da ima več kot 11 milijonov otrok in mladih po vsej EU težave z duševnim zdravjem. Med vsemi starostnimi skupinami se v največji meri ravno najstniki v največji meri borijo z duševnimi težavami, vključno z anksioznostjo in depresijo, in sicer kar petina 15- do 19-letnikov. Kljub pomanjkanju podatkov o duševnem zdravju po vsej EU, poročilo ugotavlja, da je med in po pandemiji Covida-19 več držav opazilo povečanje težav v duševnem zdravju med mladimi.

Skoraj 1 od 20 otrok je izpostavljen visokim stopnjam onesnaženosti s pesticidi, kar je lahko še posebej škodljivo, saj lahko učinkuje na zdravje in povzroča zaostanke v razvoju. Leta 2019 je v EU zaradi onesnaženega zraka umrlo 472 otrok in mladostnikov, velika večina jih je bila mlajših od enega leta starosti.

Hiter razvoj digitalnih tehnologij ustvarja velike priložnosti za otroke in mlade, hkrati pa jih izpostavlja zlorabam, vključno s sovražnim govorom, spletnim ustrahovanjem in spolnim izkoriščanjem. Eden od 8 otrok, starih 12 let, redno prejema neželene prošnje na spletu, povezane s spolnostjo.

»EU je ena najuspešnejših regij na svetu. A zaradi visokih stopenj revščine in socialne izključenosti, težav z duševnim zdravjem, izpostavljenosti onesnaževanju in številnih tveganj na spletu so milijoni otrok prikrajšani za priložnosti in potenciale,« je povedal Bertrand Bainvel, UNICEF-ov predstavnik pri institucijah EU.

»Ključnega pomena je, da EU gradi na svojih nedavnih dosežkih pri spodbujanju dobrobiti otrok, vključno s sprejetjem strategije EU o otrokovih pravicah v letu 2022 in evropskega jamstva za otroke,« je povedal Bertrand Bainvel. »EU je bila v preteklih letih zelo ponosna na svoje zavzemanje za otrokove pravice. Te pravice so pomemben element pri odzivanju institucij na izzive in krize, s katerimi se soočajo otroci, od podnebnih sprememb, duševnega zdravja in življenjskih stroškov do digitalne preobrazbe.«

UNICEF je poročilo objavil pred junijskimi volitvami v Evropski parlament, s katerimi se bo začel odvijati nov petletni politični cikel. Gre za poročilo, ki se navezuje na vizijo EU za otroke in prihodnje generacije – zlasti za najbolj ranljive in prikrajšane, vključno z otroki s posebnimi potrebami, tistimi, ki živijo v revščini, otroki begunci in migranti ter skupinami, ki se soočajo z diskriminacijo.

UNICEF-ovo poročilo in temu priloženi povzetki politik vsebujejo najnovejše razpoložljive podatke in opisujejo vrsto priporočil za EU:

  • Zaščititi in pospešiti je potrebno nedavno doseženi napredek na področju pravic otrok ter povečati naložbe v ključne storitve za otroke.
  • Pri oblikovanju vseh politik in zakonodaje EU je potrebno sistematično upoštevati njihov vpliv na otrokove pravice in prihodnje generacije, pri čemer mora strategija EU za zbiranje podatkov vključevati podatke o otrocih.
  • Nasloviti je potrebno ključne dejavnike, ki vplivajo na revščino otrok. To vključuje implementacijo evropskega jamstva za otroke po vsej EU.
  • Sprejeti je potrebno celostno, dolgoročno in večsektorsko strategijo duševnega zdravja, ki opredeljuje tako stroške kot vire financiranja.
  • Oceniti je potrebno vpliv evropskega zelenega dogovora (cilja EU za podnebno nevtralnost do leta 2050) na zdravje in dobrobit otrok. Ocena vplivov pa mora biti upoštevana pri pripravi okoljske zakonodaje in politik.
  • Posodobiti in izvajati je potrebno zakonodajo za spodbujanje varne uporabe digitalnih tehnologij pri otrocih, nasloviti digitalni razkorak in spodbujati razvoj digitalnih spretnosti.

Vir: Slovenska fundacija za UNICEF